OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

HOLLYWOOD INSIDER : 29 : 29

HOLLYWOOD INSIDER

ความรสู้ กึ อะไรบา้ ง และนาV เสนออารมณค์ วามรสู้ กึ เหลา่ นนั้ ออกมาเป็นเพลงได้อย่างเข้าถึงจิตใจของพวกเ­ขา อัลบั้มนี้ ประสบความส­าV เรจ็ จนขนึ้ อนั ดบั 1 ในบลิ บอรด์ ชารต์ บลิ ลี่ เปน็ ศลิ ปนิ คนแรกทเี่ กดิ หลงั ปี 2000 ทม่ี อี ลั บมั้ ขนึ้ อนั ดบั 1 ในอเมรกิ า และเปน็ ศลิ ปนิ หญงิ อายนุ อ้ ยทสี่ ดุ ทม่ี อี ลั บมั้ ขนึ้ ชารต์ อนั ดบั 1 ในองั กฤษดว้ ย! ตอกยาV้ การเปน็ ทนี ไอดอลรนุ่ ใหม่ เมอื่ บลิ ลยี่ งั ควา้ รางวลั ศลิ ปนิ หนา้ ใหมย่ อดเยยี่ มจากเวทีMTV Video Music Awards ในปนี ไี้ ปครอบครองไ­ดด้ ว้ ย She’s Been Writing Music Since She Was 11 บลิ ลแ่ี ตง่ เพลงมาตงั้ แตอ่ ายุ 11 ปี ตอนเดก็ ๆ เธอเปน็ สมาชกิ ของนกั รอ้ งประสานเสยี งใน Los Angeles Children’s Chorus เจา้ ตวั บอกวา่ การเปน็ นกั รอ้ งประสานเสยี งชว่ ยพฒั นาทกั ษะ การรอ้ งเพลงของเธ­อ ทาV ใหร้ วู้ ธิ กี ารรอ้ งเพลงทถี่ กู ตอ้ งและไม่ สง่ ผลเสยี ตอ่ เสยี งของตวั เอง “ตอนนนั้ ฉนั รอ้ งเพลงตลอดเ­วลา รอ้ งเยอะมากจน­ทบี่ า้ นถงึ ขนั้ บอกวา่ ชว่ ยหยดุ รอ้ งเพลงเสยี ท”ี การรอ้ งเพลงยงั นาV ไปสกู่ ารแตง่ เพลงในเวลา­ตอ่ มา เดก็ สาว จากแคลิฟอร์เนียเติบโตมาในครอ­บครัวดนตรีอย่างแท้จริง เธอฟงั เพลงทกุ ประเภทจากท­พี่ อ่ ทาV มกิ ซเ์ ทปใหฟ้ งั บลิ ลเี่ ผย วา่ “ฉนั โตมากบั เพลงของ The Beatles, Linkin Park, Green Day, My Chemical Romance, แอวรลิ ลาวนี แตพ่ ออายุ 12 ปี มโี อกาสไดฟ้ งั เพลงฮปิ ฮอป ตอนนนั้ พอไดย้ นิ กร็ สู้ กึ เลย วา่ นลี่ ะ่ สไตลเ์ พลงทฉี่ นั พลาดไป แตศ่ ลิ ปนิ ทมี่ อี ทิ ธพิ ลตอ่ ฉนั มากทั้งในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งและนักแต่งเพลง คือ แรป็ เปอรไ์ ทเลอร์ เดอะ ครเี อเตอร์ และวง The Beatles” กอ่ นมอี ลั บมั้ แรก บลิ ลเี่ คยออกอพี ชี อื่ กวนๆ วา่ Don’t Smile at Me มากอ่ นในปี 2017 โดยมเี พลงเดน่ ๆ อยา่ ง "Ocean Eyes", "Bellyache", "Watch", "Copycat", "Idontwanna­beyouanymo­re", "My Boy" ฯลฯ สว่ นอลั บมั้ เตม็ อลั บมั้ แรก When We All Fall Asleep, Where Do We Go? นนั้ มที งั้ หมด 14 เพลงดว้ ยกนั โดยบลิ ลไี่ ดฟ้ นิ เนยี ส พชี่ าย วยั 22 ปี ของเธอมาชว่ ยโปรดวิ ซใ์ หท้ ง้ั หมด และเขายงั ชว่ ย เธอแตง่ เพลงดว้ ย ฟนิ เนยี สเผยวา่ “เวลาแตง่ เพลงดว้ ยกนั ผมพยายามชว่ ยบลิ ลเี่ ลา่ เรอื่ งอะไรกไ็ ดท้ อี่ ยากเลา่ เคาะไอเดยี ออกมาจากเธ­อ และฟังความคิดของเธอ” ทั้งคู่ทVาเพลงที่ สตดู โิ อทบี่ า้ นของฟนิ เนยี สในแอลเอ แคลฟิ อรเ์ นยี เรยี กวา่ ทาV แทบทกุ ขนั้ ตอนของการท­าV เพลงดว้ ยกนั นบั เปน็ คนรนุ่ ใหม่ ทมี่ คี วามสามารถแ­ละพรสวรรคท์ างดา้ นดนตรเี กนิ วยั มากๆ กบั แฟนๆ มจี ดุ เชอื่ มโยงกนั บางอยา่ ง” นอกจากบลิ ลจี่ ะเปน็ โรคทเู รต็ ตแ์ ลว้ เธอยงั เผยกบั The Guardian หนงั สอื พมิ พ์ ยกั ษใ์ หญจ่ ากองั กฤษวา่ แตก่ อ่ นเธอเคยมอี าการซมึ เศรา้ ดว้ ย ไมเ่ พยี งเทา่ นนั้ บลิ ลยี่ งั มปี ญั หาในการนอน มอี าการ ฝนั ผวา ฝนั รา้ ยกบั เรอื่ งเดมิ ๆ ซงึ่ นนั่ สะทอ้ นผา่ นชอื่ และงาน เพลงในอลั บมั้ แรก When We All Fall Asleep, Where Do We Go? อยา่ งชดั เจน “ทกุ อยา่ งจะแยม่ าก ถา้ ฉนั ไมม่ ดี นตร”ี บิลลี่กล่าว ต้องขอบคุณดนตรีที่ทVาให้ทีนไอดอลก้าวผ่าน ความรู้สึกมืดมนและเจ็บปวดมาได้ แต่อีกแง่หนึ่งก็ต้อง ขอบคณุ ความรสู้ กึ ดารก์ ๆ นนั้ ทอี่ นิ สไปรง์ านเพลงซงึ่ นาV เสนอ มมุ มองไมเ่ หมอื นใครจากใจว­ยั รนุ่ ผเู้ ปราะบางราย­นี้ ภายใต้ ภาพลกั ษณท์ ดี่ เู หมอื นมาดมนั่ ซา่ แขง็ แกรง่ และไมแ่ ยแสใคร เราเชอื่ วา่ หลากหลายแง­ม่ มุ ทางความคดิ และจติ ใจของบลิ ลี่ จะนVาไปสู่การผลิตงานเพลงที่สร้างสรรค์ของเธอต่อไป เรอื่ ยๆ ในอนาคต แอคเซสซอรชี่ นิ้ เดน่ ไมว่ า่ จะหมวก แวน่ ตา กระเปา๋ รองเทา้ เทๆ่ ผสมผสานทง้ั ไฮแบรนดแ์ ละไอเทม็ ทวั่ ไป นกั รอ้ งวยั ทนี สุดคูลเคยให้สัมภาษณ์ว่าสไตล์ส่วนตัวของเธอนั้นค่อนข้าง แปลก และเหตผุ ลทเี่ ธอมกั ชอบใสเ่ สอื้ ผา้ หลวมโครง่ กเ็ พอื่ วา่ คนอน่ื จะไดไ้ มม่ าตดั สนิ เธอ บลิ ลยี่ งั เปดิ ใจถงึ การแตง่ ตวั ของ เธอในแคมเป­ญโฆษณา I Speak My Truth in #Mycalvins ของแบรนดด์ งั Calvin Klein ในปนี วี้ า่ “ฉนั ไมไ่ ดอ้ ยากใหโ้ ลก รทู้ กุ เรอื่ งของฉนั นน่ั คอื เหตผุ ลวา่ ทาV ไมฉนั ถงึ ชอบใสเ่ สอื้ ผา้ ตวั ใหญ่ หลวมโครง่ คนจะไดอ้ อกความเหน็ ไมไ่ ด้ เพราะ พวกเขาไมร่ วู้ า่ ภายใตเ้ สอื้ ผา้ นนั้ รปู รา่ งของฉนั เปน็ อยา่ งไร” ความเปน็ สไตลไ์ อดอลของบลิ ลยี่ งั ทาV ใหล้ า่ สดุ เธอมแี คปซลู คอลเลก็ ชนั่ เสอื้ ผา้ รว่ มกบั Bershka แบรนดเ์ สอื้ ผา้ สตรที แวร์ จากสเปน ซงึ่ เปน็ สไตลบ์ อยแบบเทๆ่ และยงั เปน็ คอลเลก็ ชนั่ แบบยนู เิ ซก็ ซอ์ กี ดว้ ย She’s Got an Outstandin­g Streetwear Style สไตล์การแต่งตัวของบิลลี่ยังยูนีคและทVาให้เธอกลายเป็นที่ จดจVา เมื่อบิลลี่เลือกใส่ชุดตัวใหญ่ที่ดูหลวมโคร่งออกแนว บอยๆ หรอื ชดุ วอรม์ ซง่ึ มสี สี นั หรอื ลวดลายโดดเ­ดน่ รวมทงั้ She’s Been Open about Having Tourette Syndrome She’s a Belieber เห็นเป็นศิลปินวัยรุ่นสุดคูลที่ดูเหมือนจะชอบฟังเพลงอินดี้ ขนาดนี้ ยอมรบั วา่ เราแอบเซอร­ไ์ พรสเ์ บาๆ เมอื่ บลิ ลเี่ ผยวา่ เธอปลมื้ ปอ๊ ปสตารม์ หาชนจสั ตนิ บเี บอร์ มากมาตงั้ แตอ่ ายุ 12 ปี “เขาเปรยี บเหมอื นรกั แรกของฉนั เปน็ คนทฉี่ นั หลงรกั ในหวั ฉนั คดิ วา่ เขาอนิ เลฟิ กบั ฉนั ความรสู้ กึ เหมอื นวา่ นนั่ เปน็ ความสัมพันธ์กับคนจริงๆ” บิลล่ีให้สัมภาษณ์กับคลื่นวิทยุ KROQ ในแพซาดีนา แคลิฟอร์เนีย และเมื่อครั้งเทศกาล ดนตรี Coachella ในอเมรกิ าเมอื่ เดอื นเมษายน บลิ ลกี่ ไ็ ดม้ โอกาสพบจสั ตนิ ตวั เปน็ ๆ เปน็ ครงั้ แรก และตอ้ งบอกวา่ ความ เขนิ อายของเธอท­ไี่ ดเ้ จอศลิ ปนิ คนโปรดนนั้ เปน็ ภาพทนี่ า่ รกั มากเลยทเี ดยี ว! เมื่อบิลลี่เริ่มมีชื่อเสียงในวงการเ­พลงมากเท่าไร ก็เริ่มมีคน พดู ถงึ พฤตกิ รรมทางรา่ งกายตา่ งๆ ทดี่ แู ปลกของเธอ ซงึ่ เธอ มกั อยไู่ มน่ งิ่ ยกุ ยกิ ตลอด เคลอื่ นไหวแบบไมไ่ ดต้ งั้ ใจ มกี าร กระตกุ ของกลา้ มเนอ้ื ตวั สนั่ และควบคมุ ไมไ่ ด้ ทงั้ หมดนคี้ อื อาการของโร­คทเู รต็ ต์ (Tourette Syndrome) นนั่ เอง เมอื่ แฟนๆ เรมิ่ พดู ถงึ เรอื่ งนมี้ ากขนึ้ บลิ ลกี่ อ็ อกมาเปดิ ใจวา่ เธอ เปน็ โรคนที้ างสตอรใี่ นอนิ สตาแกรมและ­ในรายการ The Ellen Degeneres Show เมอื่ เดอื นเมษายน เธอบอกวา่ การพดู ถงึ โรคนชี้ ว่ ยใหเ้ ธอรสู้ กึ เขา้ ถงึ แฟนเพลงมาก­ขนึ้ “ฉนั ยงั ไดเ้ รยี นรู้ วา่ แฟนเพลงหลา­ยคนของฉนั กเ็ ปน็ โรคนดี้ ว้ ยเหมอื นกนั ซงึ่ ทาV ใหฉ้ นั สบายใจทจี่ ะพดู ถงึ เรอื่ งนม้ี ากขน้ึ ไปอกี รสู้ กึ วา่ ฉนั www.okmagazine-thai.com 29

© PressReader. All rights reserved.