OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

HOLLYWOOD INSIDER : 30 : 30

HOLLYWOOD INSIDER

HOLLYWOOD INSIDER LES BALLETS TROCKADERO DE MONTE CARLO นยิ ามใหมท่ พี่ ลกิ โฉมบลั เลตค์ ลาสสกิ ของคณะบลั เลตช์ ายลว้ นจากนวิ ยอรก์ ความบนั เทงิ ทผี่ สมผสานศาสต­รก์ ารเตน้ บลั เลต์ ความตลก ความสนกุ สนาน และเซอรไ์ พรสอ์ ยา่ งลงตวั เสริ ฟ์ รอยยมิ้ ใหแ้ กผ่ ชู้ มทวั่ โลก เขา้ รว่ มงานกบั คณะในปี 2001 จวบจนถงึ ปจั จบุ นั จากทเี่ คย เป็นนักเต้นบัลเลต์ ก็เลื่อนขั้นเป็นบัลเลต์มาสเตอร์และ ผอู้ าl นวยการฝา่ ยฝกึ ซอ้ ม แมจ้ ะเปน็ การทาl งานทยี่ าวนาน แต่ แพสชนั่ ทมี่ ตี อ่ บลั เลต์ ประสบการณใ์ หมๆ่ และการทาl งาน ทไี่ มซ่ าl้ ซากจาl เจ กท็ าl ใหบ้ ลั เลตม์ าสเตอรช์ าวอติ าเลยี นไมเ่ คย เบอื่ กบั การทาl โชวเ์ ลย ครงั้ นเี้ ขายงั แบง่ เวลามาพดู คยุ กบั ดว้ ยพลงั อนั เปย่ี มลน้ อกี ดว้ ย นอนวา่ การเตน้ บลั เลตค์ ลาสสกิ มอบความบนั เทงิ แกผ่ ชู้ มทวั่ โลกมากมาย ผา่ นลลี าและทว่ งทา่ การ เตน้ ทสี่ วยงาม สงา่ งาม และออ่ นชอ้ ยสมบรู ณ์ แตเ่ ราเชอื่ วา่ การแสดงจาก Les Ballets Trockadero de Monte Carlo คณะบลั เลตค์ ลาสสกิ ชายลว้ นจากนวิ ยอรก์ สหรฐั อเมรกิ า จะ มอบความบนั เทงิ ในอกี มมุ ทแี่ ตกตา่ งแกผ่ ชู้ ม เมอ่ื การแสดง จากคณะบลั เลตท์ กี่ อ่ ตงั้ มาตง้ั แตป่ 1974 และมเี ทรดมารก์ วา่ เปน็ คณะบลั เลตช์ ายลว้ นนี้ ไดร้ บั การตอบรบั จากผชู้ มทวั่ โลก มาอยา่ งยาวนานราว 45 ปี ดว้ ยความทผี่ สมผสานความ­ตลก ความสนุกสนาน และเซอร์ไพรส์ เข้ากับศาสตร์การเต้น บัลเลต์คลาสสิกชั้นสูงได้อย่างลงตัว ทั้งยังปรับเปลี่ยนและ เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและผู้ชมจากต่าง สถานทแี่ ละวฒั นธรรมเสมอ นเี่ ปน็ ทมี่ าทคี่ ณะ Les Ballets Trockadero de Monte Carlo ไดก้ ลบั มามอบความส­ขุ ให้ ผชู้ มชาวไทยอกี ครงั้ กบั การแสดง 2 รอบ ใน Bangkok’s 21st Internatio­nal Festival of Dance and Music เมอื่ เดอื น กนั ยายน โชวข์ องพวกเขาได­ร้ บั การตอบรบั อยา่ งทว่ มทน้ เชน่ เคย ความสนุกและอิ่มเอมที่ผู้ชมได้รับก็คงเหมือนกับความรู้สึก ของราฟฟาเอ­เล มอร์รา เม่ือครั้งที่เขามีโอกาสได้ชมโชว์ ครงั้ แรกในปี 2000 ความประทบั ใจในครงั้ นนั้ ผลกั ดนั ใหเ้ ขา OK! การแสดงบัลเลต์ของคณะ Trockadero มอบเซอร์ไพรส์อะไรให้แก่คนดูได้บ้าง Trockadero เต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์ (หัวเราะ) เราเป็นคณะบัลเลต์คอมเมดี้ที่ สร้างเสียงหัวเราะผ่านการแสดงบัลเลต์ คลาสสกิ นาl เสนอผา่ นการเตน้ บลั เลตข์ องนกั เตน้ บลั เลตช์ ายลว้ นมอื อาชพี แตแ่ ฝงดว้ ยเรอื่ งราวทสี่ นกุ สนาน ตลก และมีอารมณ์ขัน เพราะฉะน้ันไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือ ผู้ใหญ่ ทุกคนสามารถช­มการแสดงนี้ได้ ขณะเดียวกันก็มี รอยยิ้มและได้รับความสนุกสนานไปกับการแสดงขอ­งเรา นอกจากช่วงวัยจะไม่ใช่ข้อจlากัดแล้ว หากคุณไม่มีความรู้ เรอื่ งบลั เลตห์ รอื เรอื่ งราวตา่ งๆ ทนี่ าl เสนอในนนั้ กไ็ มเ่ ปน็ ไร Mr.raffaele 30

© PressReader. All rights reserved.