OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

HOLLYWOOD INSIDER : 31 : 31

HOLLYWOOD INSIDER

ไมม่ ใี ครพเิ ศษกวา่ ใคร เพราะทกุ คนเปน็ ทมี เดยี วกนั ถา้ เปน็ เรอื่ งเทคนคิ เฉพาะตวั และบทบาททแี่ ตล่ ะคนไดร้ บั ผมถงึ จะ เข้าไปคุยกับแต่ละคนอีกที อีกอย่างที่คุณต้องเข้าใจคือใน คณะมีเด็กรุ่นใหม่ที่อายุยังน้อยเยอะมาก พวกเขาเข้าร่วม คณะตงั้ แตย่ งั เดก็ ยงั ไมม่ ปี ระสบการณเ์ หมอื นกบั ทผี่ มมตี อน ที่ผมเป็นนักเต้นของ Trockadero ผมจึงไม่สามารถสอน พวกเขาเหมอื นตอนทผี่ มเรมิ่ ตน้ เรยี นบลั เลตไ์ ด้ ผมจงึ ไดแ้ ต่ ทlาความเข้าใจว่าพวกเขามาจ­ากไหนและสอ­นสิ่งที่พวกเขา จะเขา้ ใจ ผมไมส่ ามารถบงั คบั ตวั เองใหส้ อนในสงิ่ ทพ่ี วกเขา ไมอ่ ยากเรยี นหรอื ไมต่ อบรบั เพอื่ ใหผ้ มไดใ้ นสงิ่ ทตี่ อ้ งการ ความบนั เทงิ เขา้ มา จงเตน้ ใหค้ นดรู สู้ กึ สนกุ และมคี วามสขุ ที่ เหน็ เราเตน้ เพราะในแงห่ นงึ่ ในฐานะทเี่ ราเปน็ นกั เตน้ เปน็ เรอื่ งยากเหมอื นกนั นะเวลาเหน็ คนดหู วั เราะใสเ่ รา ถา้ คณุ เปน็ ตลก การที่คนหัวเราะใส่คุณย่อมถือเป็นเรื่องปกติและเป็น คาl ชม แตเ่ ราทกุ คนถกู ฝกึ มาเพอื่ เปน็ นกั เตน้ บางครงั้ จงึ ไม่ เขา้ ใจวา่ ผชู้ มหวั เราะใสเ่ ราทาl ไม แตต่ อนนเี้ สยี งหวั เราะหมายถงึ เสยี งแหง่ ความสขุ ผมจงึ ไดเ้ รยี นรกู้ ารสรา้ งความบนั เทงิ ให้ แกผ่ ชู้ มและเรยี นรทู้ จี่ ะสนกุ ไปกบั การแสดงของ­เราเอง เพราะ Trockadero จะชว่ ยเปดิ โลกบลั เลตใ์ หค้ ณุ เอง การ แสดงและเรื่องราวที่นlาเสนอก็เข้าใจได้ง่ายมาก เด็กๆ ก็ สามารถเขา้ ใจ สนกุ และหวั เราะไปกบั เราได้ การแสดงของ­คณะ Trockadero เป็นที่นิยมมานานแค่ไหน คิดว่าอะไรที่ทVาให้ประสบความส­Vาเร็จ การแสดงนี้โด่งดังมานานมากตั้งแต่เริ่มทlาโชว์ในปี 1974 จนถงึ วนั นกี้ เ็ ปน็ เวลา 45 ปแี ลว้ ผมคดิ วา่ สงิ่ ทที่ าl ใหก้ ารแสดง ประสบความส­lาเร็จคือความสนุกสนานและเสียงหัวเราะที่ คณุ จะไดร้ บั กลบั ไป อยา่ งไรกต็ าม คณะมกี ารเปลยี่ นแปลง เกิดขึ้นในทุกๆ ปี เพราะเราก็ต้องปรับตัวตามสังคมที่ เปลย่ี นแปลงไปอยตู่ ลอด และปรบั ปรงุ คณุ ภาพการแสดง­ให้ ดีขึ้น ทั้งการนlาเสน­อเรื่องราว การเต้น และสิ่งที่มอบ เซอรไ์ พรสใ์ หแ้ กผ่ ชู้ ม แตส่ งิ่ สาl คญั คอื การยงั คงความสนกุ ไว้ ผชู้ มไมม่ ที างรวู้ า่ เขาจะไดเ้ หน็ อะไรและประ­หลาดใจตอนไ­หน ผมคดิ วา่ องคป์ ระกอบเหลา่ นคี้ อื สงิ่ ทที่ าl ใหโ้ ชวข์ องเราประสบ ความสาl เรจ็ จากที่เคยเป็นนักเต้นบัลเลต์มาก่อน วันนี้คุณคือครูของ นักเต้นแล้ว อะไรคือความแตกต่างระหว่างการเป็นนักเต้น บนเวทีกับครูผู้สอนอยู่เบื้องหลัง ผมเปน็ บลั เลตม์ าสเตอรม์ าตงั้ แตป่ 2015 แตเ่ พงิ่ รบั บทบาทนี้ เพยี งลาl พงั ไดร้ าว 2 ปคี รงึ่ ตอนเปน็ นกั เตน้ บลั เลต์ สง่ิ ทเี่ ปน็ เหมอื นรางวลั ในการแสดงค­อื เสยี งปรบมอื จากผชู้ ม คณุ เตน้ และแสดงเพอื่ ใหเ้ ขา้ ถงึ ผชู้ ม นนั่ คอื เปา้ หมายของคณุ แตใ่ น ฐานะครูสอนนักเต้น การที่เรากลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้ชม เมอื่ การแสดงจบล­ง คณุ ไดย้ นิ เสยี งปรบมอื กกึ กอ้ ง และคณุ รวู้ า่ คณุ เปน็ สว่ นหนง่ึ ทที่ าl ใหเ้ กดิ เสยี งปรบมอื นนั้ นนั่ คอื รางวลั ของเรา เราตอ้ งยกเครดติ ใหค้ วามสามารถข­องนกั เตน้ ดว้ ย แตภ่ าพรวมการแส­ดง มนั มาจากวสิ ยั ทศั นแ์ ละมมุ มองของคณุ อกี เรอื่ งทเี่ ปลย่ี นแปลงไปในต­อนนคี้ อื ทกุ วนั นเี้ วลาตน่ื ขนึ้ มา ผมไม่ต้องปวดเมื่อยเนื้อตัวอีกต่อไปแล้ว และไม่ต้อง กระวนกระวา­ยกับการเตรียมตัวเต้นในโชว์คืนนี้ ทางด้าน รา่ งกายมนั รแี ลก็ ซม์ ากกวา่ แตท่ างดา้ นความคดิ ผมกต็ อ้ ง ทาl งานหนกั เพอื่ ใหก้ ารแสดงออกม­าดี อยา่ งไรกต็ าม ทกุ วนั น้ี ผมยังเต้นอยู่เสมอ เพราะต้องสอนนักเต้นบัลเลต์ในคลาส ดว้ ย แตจ่ ะเปน็ การโชวท์ า่ ออกกาl ลงั กายและทา่ ทตี่ อ้ งใชใ้ น การแสดง สงิ่ หนงึ่ ทผี่ มคดิ วา่ มนั ยอดเยยี่ มมาก คอื ความรสู้ กึ ของผมทกี่ ค็ งเหมอื นกบั ครทู า่ นอนื่ ๆ นนั่ คอื เวลาสอนนกั เรยี น แลว้ เขาตงั้ ใจฟงั ทาl ตาม และทาl ผลงานออกมา­ไดย้ อดเยย่ี ม นนั่ กน็ บั เปน็ รางวลั ทยี่ งิ่ ใหญแ่ ลว้ คุณมีวิธีรับมือกับนักเต้นที่มีอีโก้อย่างไร ทกุ วนั นคี้ ณะเรามนี กั เตน้ 15 คน และผมมลี กู ศษิ ยท์ เี่ ตม็ ไปดว้ ย อโี กถ้ งึ 15 คน นนั่ คอื ทงั้ หมดเลย (หวั เราะ) อนั ทจี่ รงิ ศลิ ปนิ ทกุ คนมอี โี กข้ องตวั เอง แตเ่ ราทกุ คนรแู้ ละเขา้ ใจวา่ ไมไ่ ดอ้ ยู่ ตรงนเี้ พอื่ ตวั เองอยา่ งเดยี ว เราอยตู่ รงนแี้ ละมงุ่ มนั่ ทาl งานก็ เพอื่ ความสาl เรจ็ ของคณะ ไมใ่ ชค่ วามสาl เรจ็ ของตวั เอง นน่ั คอื เปา้ หมายของการ­แสดง จะเหน็ วา่ เราไมม่ นี กั เตน้ ดาวเดน่ ของ คณะ วนั นคี้ ณุ ไดเ้ ลน่ บทเดน่ แตว่ นั อนื่ ๆ คณุ อาจเลน่ บทอนื่ ก็ได้ เพราะเราไม่อยากให้เกิดความคิดว่าฉันอยู่ตlาแหน่ง สงู สดุ เธออยตู่ าl่ กวา่ ทกุ บทบาทสาl คญั เทา่ กนั หมด สาl หรบั คณะนี้ทุกคนเท่าเทียมกันและอยู่ระดับเดียวกัน ซึ่งนี่ทlาให้ ความสมั พนั ธใ์ นคณะเราดาl เนนิ ตอ่ ไปไดด้ สาl หรบั คณุ สมบตั ของนกั เตน้ ในคณะทเี่ ราตอ้ งการ แนน่ อนวา่ เราตอ้ งการนกั เตน้ ที่ได้รับการฝึกมาอย่างถูกต้อง แต่ก็ต้องการคนที่มีความ คอมเมดใี้ นตวั และไมจ่ รงิ จงั กบั ชวี ติ มากเกนิ ไปดว้ ย สงิ่ สาl คญั อกี ขอ้ คอื การเปน็ ทมี เวริ ก์ ทดี่ เขาตอ้ งสามารถทาl การแสดง และอยรู่ ว่ มกบั คนอนื่ ๆ ในคณะได้ เพราะเราตอ้ งเดนิ ทาง ดว้ ยกนั ตลอด นงั่ เครอื่ งบนิ ลาl เดยี วกนั อยโู่ รงแรมเดยี วกนั แสดงในโรงล­ะครเดยี วกนั เรยี กวา่ อยดู่ ว้ ยกนั แทบตลอด 24 ชวั่ โมง เพราะฉะนน้ั ถา้ สมาชกิ เขา้ กบั ชาวคณะไมไ่ ด้ กค็ งเปน็ เรอื่ งลาl บาก ทุกวันนี้ผมมีความสุขมากที่ได้ร่วมงานกับนักเต้น ทกุ คนในคณะ แตล่ ะคนมเี อกลกั ษณเ์ ฉพาะตวั และคณุ จะไม่ เบื่อเลยถ้าได้ทlางานกับพวกเขา เราให้อิสระทุกคน และ เคารพความแ­ตกตา่ งของกนั และกนั ตงั้ แตเ่ รอื่ งเชอ้ื ชาติ สผี วิ และภมู หิ ลงั ของครอบครวั คณะเรามนี กั เตน้ จากหลากหลา­ย ภมู หิ ลงั อยบู่ นเวทเี ดยี วกนั มตี งั้ แตจ่ บมาจากโรงเ­รยี นบลั เลต์ ชนั้ สงู จากเมอื งใหญ่ หรอื จบมาจากโรง­เรยี นเลก็ ๆ ในเมอื ง เลก็ ๆ แตท่ กุ คนมเี ปา้ หมายเดยี วกนั คอื พยายามสรา้ งความ ประทบั ใจใหแ้ กผ่ ชู้ ม ซง่ึ นนั่ เปน็ อะไรทสี่ ดุ ยอดมาก มีคนดังคนไหนที่เป็นแฟนของโชว์นี้บ้าง มคี นดงั และนกั แสดงหลายคน­มาดโู ชวข์ องเรา หลายทา่ นมา ถ่ายรูปกับพวกเราและ­บอกว่าชอบการแสด­งมาก แต่สิ่งที่ สาl คญั มากคอื แตก่ อ่ นนกั แสดงบลั เลตด์ งั้ เดมิ จะไมค่ อ่ ยชอบ การแสดงของ­คณะเราเท่าไร เพราะเราใส่ความตลกและ ความสนกุ สนานลงไปใน­ทา่ เตน้ และเรอื่ งราวทใี่ ชท้ าl การแสดง แตป่ จั จบุ นั พวกเขาเขา้ ใจเรามากขนึ้ และชนื่ ชมทเี่ ราทมุ่ เท เพื่อการแสดงอย่างหนัก เขาเห็นว่าเรามีเทคนิคการเต้น เชน่ เดยี วกบั การเตน้ บลั เลตค์ ลาสสกิ เราแคน่ าl เสนอการแสด­ง ในรปู แบบทแี่ ตกตา่ งออกไป แตค่ ณุ ภาพการเตน้ บลั เลตน์ นั้ เหมอื นกนั มนี กั แสดงชอื่ ดงั จาก American Ballet Theatre จากนิวยอร์กซิตี้ อเมริกา และ The Royal Ballet จาก ลอนดอน องั กฤษ เขา้ มาชมโชวด์ ว้ ย และพวกเขาช­นื่ ชอบ มาก ซงึ่ นเี่ ปน็ เหมอื นรางวลั สาl หรบั เราเลยครบั เคล็ดลับของคุณในการฝึกนักเรียนที่มีความแตกต่างทั้ง เชื้อชาติและภูมิหลัง ดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดของเขาออก­มา คือ อะไร เคลด็ ลบั คอื การฟงั สงิ่ ทพี่ วกเขาพดู และพยายามท­าl ใหส้ งิ่ ทผี่ ม สอนกบั สงิ่ ทเี่ ขามกี ลายเปน็ สงิ่ ทด่ี ที สี่ ดุ แตไ่ มใ่ ชว่ า่ นงั่ สอนไป ทลี ะคนๆ ตลอดเวลา เพราะเราเป­น็ ทมี เวลาทผี่ มบอกวา่ เอา้ ! เขา้ แถวไดแ้ ลว้ ผมหมายถงึ ทงั้ ทมี ไมไ่ ดเ้ จาะจงใคร คุณได้เรียนรู้อะไรจาก Trockadero บ้าง สงิ่ ทผี่ มไดเ้ รยี นรจู้ ากการเปน็ สว่ นหนงึ่ ของ Trockadero คอื นักเต้นทุกคนล้วนตั้งใจฝึกซ้อมและทุ่มเทอย่างจริงจังมาก ทกุ คนใชเ้ วลาหลายชวั่ โมงเพอื่ ซอ้ มเตน้ อยหู่ นา้ กระจก เตน้ จนกวา่ จะรสู้ กึ วา่ การแสดงนนั้ สมบรู ณแ์ บบ แตส่ ดุ ทา้ ยแลว้ สงิ่ ทเี่ ราเรยี นรคู้ อื ควรเตน้ อยา่ งไรถงึ จะโดนใจผชู้ ม บางครงั้ เราจึงต้องปล่อยวางเรื่องความสมบูรณ์แบบไปบ้างและใส่ คุณมีมุมมองเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอย่างไร คณะเราพยาย­ามเปดิ รบั ทกุ สงิ่ และใหค้ วามสาl คญั เรอ่ื งความ เทา่ เทยี มทางเพศ เราใหอ้ สิ ระแกช่ าวคณะและเช­อื่ เสมอวา่ ศลิ ปะไมเ่ คยแบง่ เพศ ไมส่ าl คญั วา่ คณุ จะเปน็ ชายหรอื หญงิ ถ้าคุณอยากเป็นนักเต้นและเต้นได้ดี คุณก็สามารถเป็น นกั เตน้ บลั เลตไ์ ด้ นา่ เสยี ดายทสี่ งั คมไมไ่ ดเ้ ทา่ เทยี มอยา่ งที่ กาl ลงั สรา้ งภาพขนึ้ มา เรายงั คงพบเจอเรอื่ งไมด่ อี ยบู่ า้ งหรอื ไมไ่ ดร้ บั การยอมรบั อยา่ งทคี่ าดหวงั ไว้ แตท่ กุ คนกพ็ ยายาม ตอ่ สเู้ พอื่ ความเทา่ เทยี มนี้ อยา่ งไรกต็ าม นา่ เสยี ดายทคี่ ณะ กไ็ มส่ ามารถพดู ไดเ้ ตม็ ปากวา่ เราเปดิ รบั ทกุ คน เพราะคณะ เราเปน็ คณะบลั เลตช์ าย ไมไ่ ดร้ บั นกั เตน้ ผหู้ ญงิ และเราอยาก คงความเป็นเอกลักษณ์นี้ไว้เหมือนเมื่อครั้งคณะก่อตั้งมา ตงั้ แตป่ 1974 ถา้ คณุ เปน็ ผชู้ ายหรอื เปน็ เพศทางเลอื กแตม่ ตน้ กาl เนดิ เปน็ ชาย เรากพ็ รอ้ มจะตอ้ นรบั คณุ แมป้ จั จบุ นั กลมุ่ คนที่มีความหลากหล­ายทางเพศจะ­ยังไม่ได้รับการยอมรับ 100% แตท่ กุ ครงั้ ทไี่ ดร้ บั การตอบรบั ทดี่ จี ากผชู้ ม เราสรา้ ง เสยี งหวั เราะใหเ้ ขา ทาl ใหพ้ วกเขามคี วามสขุ และไมไ่ ดต้ ดั สนิ เราจากเพศข­องเรา ผมและคณะกม็ องวา่ นนั่ คอื รางวลั แลว้ ละ่ ครบั สัมภาษณ์: ศันสนีย์ เล้าอรุณ www.okmagazine-thai.com 31

© PressReader. All rights reserved.