OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

THE ONE TO WATCH : 32 : 32

THE ONE TO WATCH

THE ONE TO WATCH OH ชวี ติ ทเี่ ปลยี่ นไปเพราะงา­นแสดงของ ‘กอ็ ต-อทิ ธพิ ทั ธ์ ฐานติ ย’์ วธิ รี บั มอื กบั กระแสฮอตสดุ โตง่ และความทา้ ทายกบั ผลงานละครเ­รอื่ งแรกทางชอ่ งหลกั MY GXXOD เรมิ่ ตน้ ชวี ติ ทมี่ เี ปา้ หมาย เมอื่ กอ่ นผมเปน็ เดก็ คนหนงึ่ ทไี่ มไ่ ดม้ แี ผนอะไรในชวี ติ เทา่ ไร ครบั ออกจะเกเรด­ว้ ยซาV้ แลว้ ตงั้ แตเ่ ดก็ จนโตกไ็ มเ่ คยมคี วาม ฝันที่อยากเป็นนายแบบหรือนักแสดงมาก่อน เพราะคิดว่า ตวั เองทาV ไมไ่ ดแ้ นๆ่ จนมโี อกาสไดเ้ จออาจารยท์ า่ นหนงึ่ ซงึ่ เขากVาลังทVาโมเดลลิ่งอยู่พอดี จึงชวนให้มาลองแคสต์งาน ประกอบกับช่วงนั้นผมว่าง ที่ไหนเปิดแคสต์งานก็ไปหมด เพราะคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีและเริ่มไม่อยากที่จะขอเงินจาก พอ่ แม่ รวมถงึ อยากรวู้ า่ การหาเงนิ มนั เปน็ อยา่ งไร ทาV ใหไ้ ด้ เริ่มต้นกับการเป็นนายแบบ จากนั้นก็ทVามาเรื่อยๆ จนถึง จดุ หนงึ่ กเ็ รมิ่ มเี ปา้ หมายแรกในช­วี ติ การทาV งานวา่ อยากเหน็ ตัวเองบนนิตยสารหรือภาพนิ่งโฆษณาแบบเ­ดินบนถนนก็ มหี นา้ ของเรา ตอนนนั้ คอื ไมเ่ กยี่ งงานเลย ฟรกี ท็ าV จนไดเ้ หน็ ตัวเองบนนิตยสารที่แม้จะผ่านมา 4-5 ปีแล้ว ก็ยังเก็บไว้ รวมถงึ โฆษณาตา่ งๆ กถ็ า่ ยรปู เกบ็ ไวห้ มด มชี อื่ ตดิ เทรนดฮ์ อตชนดิ หา้ งแตกมาแลว้ จากบทแจง้ เกดิ ทห่ี ลายคนเรยี กกนั ตดิ ปากวา่ ‘หมอปา่ ’ ซรี สี แ์ นววาย เรอื่ ง 2Moons The Series ลา่ สดุ หนมุ่ ฮอตมากเสนห่ ‘กอ็ ต-อทิ ธพิ ทั ธ์ ฐานติ ย’์ ไดข้ ยบั ขน้ึ มาเปน็ นกั แสดงของ ชอ่ ง 3 อยา่ งเตม็ ตวั ในบท ‘สกาย’ นอ้ งชายสดุ นา่ รกั ของนางเอกจ­ากเรอ่ื ง ลขิ ติ รกั ขา้ มดวงดาว ทรี่ เี มกมาจากซรี สี เ์ กาหลเี รอื่ ง My Love From Another Star ซงึ่ กาV ลงั ออนแอรเ์ รยี กเรตตงิ้ อยใู่ นขณะนี้ ดว้ ยชอ่ื เสยี งทมี่ าแรงไมห่ ยดุ ฉดุ ไมอ่ ยตู่ งั้ แตแ่ รกเรมิ่ อาจทาV ใหห้ ลายคนจนิ ตนาการวา่ ชวี ติ ของกอ็ ตคงโรยดว้ ยกลบี กหุ ลาบ แตอ่ กี ดา้ นหนงึ่ เขากลบั ตอ้ งเผชญิ กบั ผลลพั ธท์ ตี่ ามมา ทงั้ ในมมุ ดๆี และมมุ ลบๆ ทหี่ ลายคนคาดไม­ถ่ งึ รวมถงึ การคอ่ ยๆ พสิ จู นต์ วั เองผา่ นผลงานทางห­นา้ จอ และมสี ง่ิ หนงึ่ ที่ สามารถสมั ผสั ไดใ้ นตอนนกี้ ค็ อื ความฮอตของ­เขา แสดงซรี สี เ์ รอ่ื งเดยี วเปลยี่ นชวี ติ ! หลงั จากเปา้ หมายแรกของ­การเปน็ นายแบบสาV เรจ็ แลว้ ผม มานั่งคิดว่าจะเอาอย่างไรต่อดี แล้วก็มีคนติดต่อให้ลองไป แคสตซ์ รี สี ตอนนนั้ ลงั เลมาก คอื ใจหนงึ่ กต็ นื่ เตน้ นะ แตอ่ กี ใจ กก็ ลวั เพราะกอ่ นหนา้ นนั้ ผมเคยถกู เลอื กใหไ้ ปเปน็ นกั แสดง เอก็ ซต์ รา้ ในโฆษณาโยเ­กริ ต์ ตวั หนงึ่ ซงึ่ มดี าราทเี่ ปน็ นกั แสดง หลกั หนั มายมิ้ แลว้ ใหผ้ มสง่ ยมิ้ กลบั ไป แคน่ นั้ ยงั ทาV ไมไ่ ดเ้ ลย คอื ตนื่ เตน้ จนเกรง็ ไปหมด หลงั จากถามตวั เองอยหู่ ลายวนั ก็ 32

© PressReader. All rights reserved.