OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

THE ONE TO WATCH : 33 : 33

THE ONE TO WATCH

ตดั สนิ ใจไปแคสต์ แลว้ กไ็ ดแ้ สดงซรี สี เ์ รอื่ ง 2Moons The Series ถามวา่ รไู้ หมวา่ เปน็ แนวไหน กร็ คู้ รบั แตผ่ มมองวา่ มนั คอื งาน บวกกบั อยากออกจาก­เซฟโซนของต­วั เองวา่ จะรอดไหม คอื ผมไมไ่ ดต้ งั้ ความหวงั วา่ จะมกี ระแสดงั ขนาดนนั้ ทกุ วนั นกี้ ย็ งั งงอยเู่ ลย แลว้ ทาV ใหช้ วี ติ ของผมเปลยี่ นแบบพลกิ ไปเลย ความสาl เรจ็ ทมี่ าพรอ้ มชอื่ เสยี งและดา้ นลบ ขอ้ ดคี อื ชวี ติ เปลยี่ นครบั ทงั้ ในแงข่ องชอื่ เสยี ง งานทเี่ ขา้ มา รวมถงึ เงนิ ทสี่ ามารถซอ้ื ความสขุ ใหต้ วั เองและดแู ลครอบครวั ได้ ทงั้ ซอื้ รถ ทาV บา้ น สว่ นคณุ พอ่ กไ็ ดเ้ กษยี ณตวั เองกอ่ นจะ ถึงวัย ผมบอกเขาว่าเดี๋ยวจะดูแลท้ังหมดให้เอง ทั้งเร่ือง คา่ ใชจ้ า่ ยภายในบา้ นและคา่ เรยี นของนอ้ ง จดุ นถี้ อื วา่ เปลยี่ น เยอะมาก แตข่ อ้ เสยี คอื ชวี ติ สว่ นตวั ของผมหายไป­เลย แคผ่ ม เดนิ ออกจากบา้ นกเ็ ทา่ กบั ทาV งานแลว้ อกี เรอื่ งทส่ี าV คญั มาก คอื มแี รงกดดนั สงู เรม่ิ แรกผมไมค่ ดิ วา่ มนั จะเยอะขนาด­นี้ แต่ โชคดที ผี่ มเปน็ คนไมค่ ดิ อะไรมาก คอื คดิ นะครบั แตจ่ ะเกบ็ ไว้แค่ในใจ บางอย่างท้ิงได้ก็ทิ้ง สVาหรับผมก็เป็นเรื่องยาก เหมอื นกนั ทตี่ อ้ งปรบั ตวั ตราบใดทยี่ งั อยใู่ นทสี่ วา่ ง บางครงั้ แคข่ ยบั ตวั กผ็ ดิ แลว้ แตท่ าV อะไรไมไ่ ด้ เพราะเราเล­อื กทจี่ ะอยู่ ตรงนี้ ดงั นนั้ แคท่ าV ตวั เองให้ และมคี วามสขุ กพ็ อแลว้ OK! กระแสดรามา่ ทตี่ อ้ งปลอ่ ยผา่ น ยงิ่ มกี ระแสมากเทา่ ไรยงิ่ เปน็ ขา่ ว ขา่ วไมด่ กี ส็ ว่ นหนงึ่ เรอื่ ง ดรามา่ กส็ ว่ นหนงึ่ ซงึ่ หนกั เหมอื นกนั เพราะบางอย­า่ งไรส้ าระ มาก แตค่ นกม็ าดา่ เรา เรอื่ งนผี้ มเจอบอ่ ยมากๆ มชี ว่ งหนงึ่ คอื ทกุ วนั บางทกี ล็ ามไปถงึ คนในครอบคร­วั ดว้ ย ผมกง็ ง แค่ เราอาจทาV ไมถ่ กู ใจ แบบเขาอยาก­ใหเ้ ราเดนิ ไปขา้ งหนา้ แต่ ผมอยากเดนิ ไปขา้ งซา้ ย คอื ผมรสู้ กึ วา่ มนั เปน็ เรอื่ งใหญม่ าก วธิ รี บั มอื ของผมคอื ปลอ่ ยผา่ นครบั นงิ่ อยา่ งเดยี วเลย แตข่ ณะ เดยี วกนั กต็ อ้ งระวงั และคดิ หลายชนั้ ใหม้ ากขน้ึ โดยเกบ็ เรอื่ ง เหลา่ นนั้ มาไวเ้ ปน็ บทเรยี นและผลกั ดนั ใหเ้ รากา้ วตอ่ ไป รวมถงึ ทาV ทกุ อยา่ งใหด้ กี วา่ เดมิ ครงั้ แรกกบั การเปน็ นกั แสดงเตม็ ตวั ในชอ่ งหลกั ตอนแรกทไี่ ดร้ บั บท ‘สกาย’ ในเรอื่ ง ลขิ ติ รกั ขา้ มดวงดาว ก็ ดใี จครบั เพราะเปน็ หนงึ่ โปรเจค็ ตท์ ที่ า้ ทาย แลว้ นา่ จะพาผม ไปไดอ้ กี ขนั้ หนงึ่ ของชวี ติ การทาV งานตรงนี้ คอื เปน็ ประสบการณ์ ทดี่ ถามวา่ เคยดเู วอรช์ นั่ เกาหลมี ากอ่ นไหม บอกตามตรงว­า่ ตอนแรกไม่ได้ดูครับ ผมเพิ่งมารู้จักตอนที่ได้รับบทนี้แล้ว พอได้ดูก็สนุกดี รู้สึกว่าชอนยุนแจ (บทเดียวกับสกายใน เวอรช์ นั่ ไทย) เปน็ ตวั ละครทมี่ เี สนห่ แ์ ละสไตลไ์ มเ่ หมอื นใคร เรอื่ งนเี้ ปน็ เรอื่ งแรกทผี่ มไดท้ าV งานละครกบั ชอ่ ง 3 อยา่ งเตม็ ตวั รวมถงึ ไดร้ ว่ มงานกบั นกั แสดงมากฝมี อื ทเ่ี ปน็ รนุ่ พแี่ ละรนุ่ ใหญ่ ทงั้ นนั้ ผมในฐานะเด­ก็ ใหมท่ กี่ ระโดดมาเรอื่ งนเี้ ลยกย็ อมรบั ว่าตื่นเต้น กลัวว่าตัวเองจะไปเป็นตัวถ่วงของเขาหรือเปล่า แตก่ ค็ อ่ ยๆ เรยี นรไู้ ปเรอื่ ยๆ จากผกู้ าV กบั วา่ ตวั ละครนเี้ ปน็ อย่างไร คือต้องมานั่งคิดว่าทVาอย่างไรให้เหมือนต้นฉบับ เกาหลี แตใ่ หอ้ อกมาเปน็ สไตลข์ องเรา ทกุ วนั นี้ 80% คอื ผมใชช้ วี ติ อยคู่ นเดยี วครบั เพราะเปน็ คนมี เพอื่ นนอ้ ย ถา้ ไมน่ บั รวมเพอื่ นในวงการนอ้ ยนะ ผมเปน็ อยา่ งนี้ มาตงั้ แตเ่ ดก็ ๆ คอื จะมโี ลกสว่ นตวั สงู ไมค่ อ่ ยชอบยงุ่ กบั ใคร เวลาไปโรงเ­รยี นกอ็ ยคู่ นเดยี ว มเี พอื่ นคยุ ผา่ นๆ แตไ่ มไ่ ดส้ นทิ พอเขา้ มหาวทิ ยาลยั กม็ เี พอื่ นนบั ไดไ้ มถ่ งึ 10 คน เรยี กวา่ เพื่อนที่คบอยู่ทุกวันนี้ก็ต้องเข้าใจกันจริงๆ ซึ่งขัดมากกับ อาชพี ของผม มนั จะมบี างโมเมนตท์ เี่ หงามากๆ อยา่ งเลกิ จาก งานอเี วนตท์ ี่เจอคนและแฟ­นคลับเยอะไปหมด แต่พอกลับ บา้ น กข็ บั รถคนเดยี วเหงาๆ ไมม่ ใี ครเลยแมแ้ ตเ่ สยี งไลน์ คอื ชวี ติ การทาV งานมนั สนกุ มากเลยนะ แตช่ วี ติ จรงิ ทาV ไมดรามา่ จงั ซงึ่ มบี า้ งทรี่ สู้ กึ นอยด์ แลว้ มนั ตรงมากกบั ประโยคทวี่ า่ ‘ชวี ติ ในโลกออนไล­น์มีเพื่อนเยอะมาก แต่ชีวิตจรงิ คือเดียวดาย’ ถามวา่ เกยี่ วกบั เลยี้ งแมวไหม ผมไมไ่ ดเ้ ลย้ี งแมวเพราะเ­หงา แตเ่ ลยี้ งเพราะแมม่ นั คลอดทงิ้ ไวก้ ส็ งสาร จงึ เลยี้ งไว้ ชอื่ : กอ็ ต-อทิ ธพิ ทั ธ์ ฐานติ ย์ วนั เกดิ : 4 สงิ หาคม พ.ศ. 2538 ของขวญั ชน้ิ ลา่ สดุ ทซี่ อื้ ใหต้ วั เอง: รถ สงิ่ ทฮี่ อตทสี่ ดุ ในตวั : ตาแลว้ กนั ครบั คนชอบพดู ถงึ วา่ ตาของผมสวย และมหี ลายอารมณ์ สไตลก์ ารแตง่ ตวั : เรยี บๆ กางเกงยนี และรองเท้าผ้าใบ ไม่เน้นแฟชั่นเท่าไร ดาราที่เป็นติ่ง: ครสิ เฮมสเวริ ธ์ ทแี่ สดงเรอื่ ง Thor ชอบทกุ อยา่ งทเี่ ปน็ ตวั เขา ทงั้ หนา้ ตา รปู รา่ ง ความมชี วี ติ ดี มคี รอบครวั ทดี่ อบอนุ่ แลว้ เปน็ คนตลกมาก สงิ่ แรกทจี่ ะทาl หากไดเ้ จอ: ไดล้ ายเซน็ มาแลว้ ถา้ ไดเ้ จอตวั จรงิ กอ็ ยากถา่ ยรปู ดว้ ย อธิบายลักษณะของผู้หญิงที่ชอบโดยไม่ระบุชื่อ: ขาว นา่ รกั หมวย โปรไฟลด์ หนุ่ ดี ไมส่ งู มากกไ็ ด้ นสิ ยั ดี แคน่ นั้ ละ่ (มจี รงิ ๆ ใชไ่ หม) มคี รบั แตไ่ มร่ วู้ า่ ไปอยไู่ หน (หวั เราะ) อกหกั ครงั้ แรก: ไมเ่ คยอกหกั คอื เปน็ ความ สมั พนั ธแ์ บบทแี่ ยกกนั ดว้ ยความเขา้ ใจมากกวา่ จบู ครงั้ แรก: อายุ 13 คาl บอกรกั ในแบบกอ็ ต: ‘อยไู่ หน เดยี๋ วไปหา’ คอื เปน็ คนไมใ่ ชค้ าV หวาน แตจ่ ะแสดงออก เรอื่ งทคี่ ยุ ไดท้ งั้ วนั : อะไรทเี่ สยี เงนิ คยุ ไดห้ มด รถ นาฬกิ า บา้ น หรอื อนาคต เปา้ หมายอกี 2-3 ปขี า้ งหนา้ : เรอื่ งสว่ นตวั กอ็ ยากซอื้ บา้ น คอนโด หรอื อะไรทเี่ ปน็ อสงั หารมิ ทรพั ยส์ กั อยา่ ง เรอ่ื งงาน กอ็ ยากใหต้ วั เองกา้ วไปอกี ขนั้ ในจดุ ทหี่ วงั บทสกายทเี่ ทยี บไดก้ บั กอ็ ตตอนอายุ 13-14 ผลงาน เปา้ หมาย และอนาคตทรี่ อคอย ผมตอ้ งยอ้ นกลบั ไปดตู วั เองสมยั มธั ยมวา่ เปน็ อยา่ งไร เวลา อยกู่ บั พี่ แม่ หรอื ผใู้ หญ่ ตอ่ ใหส้ กายเปน็ เดก็ รกั พี่ รกั แม่ และ รกั ครอบครวั แตเ่ ขาไมใ่ ชเ่ ดก็ เรยี บรอ้ ย คอื จะมคี วามไมส่ นใจ โลก เปน็ เดก็ มโี ลกสว่ นตวั และบา้ มนษุ ยต์ า่ งดาว แตก่ ไ็ มใ่ ช่ เปน็ เดก็ ไมน่ า่ รกั นะ ตอ่ ใหค้ ยุ กบั พแ่ี ลว้ ไมฟ่ งั พเี่ ลย แตก่ ไ็ มไ่ ด้ เพกิ เฉยไปเลย แคไ่ มอ่ ยากฟงั นาน เพราะเมอื่ ย เทา่ ทตี่ คี วาม ผมวา่ นคี่ อื เสนห่ ข์ องตวั ละครสกาย ถา้ เทยี บสกายกบั ตวั ผม ในชว่ งอายุ 18 เหมอื นกนั จะมคี วามตา่ งกนั เยอะครบั คอื ผมคอ่ นขา้ งนงิ่ แลว้ เพราะเรมิ่ โตแลว้ แตส่ กายในละครท­อี่ ายุ 18 จะเหมอื นกบั ผมตอนอายุ 13-14 ในชว่ งทเ่ี กเรและไมค่ อ่ ย สนใจใคร หลงั จากละครเรอื่ ง ลขิ ติ รกั ขา้ มดวงดาว แลว้ กย็ งั มลี ะครของ ชอ่ ง3 อกี เรอื่ งทปี่ ดิ กลอ้ งไปแลว้ คอื ซอ่ นเงารกั ซงึ่ จะเปน็ คนละ คาแรก็ เตอรก์ นั เลย สว่ นละครทจี่ นี ตอนนยี้ งั ไมม่ คี รบั ชว่ ง ตน้ ปมี เี ขา้ มา แตผ่ มตดิ ถา่ ยละครทน่ี กไ็ วเ้ รอื่ งหนา้ คอ่ ยมา คยุ กนั คงทาV งานตอ่ ไปเรอื่ ยๆ เพราะเอาจร­งิ ๆ ผมกอ็ ยใู่ น วงการนมี้ าแค่ 2 ปเี อง และเพงิ่ ไดแ้ สดงละครเตม็ ตวั เปน็ เรอื่ ง แรก ถา้ พดู ถงึ เปา้ หมายของผมค­อื การหาเงนิ เพราะมภี าระ คอ่ นขา้ งเยอะ มคี รอบครวั มนี อ้ ง และพอ่ แมท่ ตี่ อ้ งดแู ล ผม อยากมเี งนิ เกบ็ สกั กอ้ นหนงึ่ มรี ถและบา้ นแคน่ นั้ ละ่ แลว้ อาจ ถอยออกไป แตต่ อนนยี้ งั ไมถ่ อยนะ ยงิ่ มงี านเยอะยงิ่ ดี ผม ชอบทาV งานอยแู่ ลว้ ไมอ่ ยากพกั เพราะรสู้ กึ วา่ การไดท้ าV งานและ เจอคน มนั มคี วามสขุ กวา่ นงั่ คดิ ฟงุ้ ซา่ นอยคู่ นเดยี ว นายแบบ: อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์ เสื้อผ้า: Prada แต่งหน้า-ทlาผม: โชติรส โรดดอน สไตลิสต์: ศุภะกิจ หุนารักษ์ ผู้ช่วยสไตลิสต์: คุณัชญ์ ดาวมณี ช่างภาพ: ทินกร วงเบญจศิลป์ ผู้ช่วยช่างภาพ: ธนพร พิกุล, ธีรภัทร รัตนกุลชัยนันท์ สัมภาษณ์: มยุรี จิตเอื้ออารีกุล สถานที่: Centara Grand at Centralwor­ld โทร.0-2100-1234 ชวี ติ จรงิ สดุ สนั โดษของหนมุ่ ฮอต www.okmagazine-thai.com 33

© PressReader. All rights reserved.