OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

ASIAN DELIGHT : 35 : 35

ASIAN DELIGHT

วา่ ถา้ ไมบ่ อก คงไมม่ ใี ครเอะใจวา่ Win Morisaki (วนิ โมรซิ าก)ิ หนมุ่ เนอื้ หอมแหง่ วงบอยแบนดญ์ ปี่ นุ่ PRIZMAX คอื คนเมยี นมาแทๆ้ ทยี่ า้ ยถน่ิ ฐานไปอยญู่ ปี่ นุ่ ตงั้ แตอ่ ายไุ ดเ้ พยี ง 10 ขวบเทา่ นนั้ โดยหลายๆ คนนา่ จะเคย คนุ้ หนา้ คนุ้ ตาเขามาบา้ งจากบท ‘ไดโตะ’ ในหนงั ฮอลลวี ดู เรอื่ ง Ready Player One ของผกู้ าl กบั ชอื่ กอ้ งสตเี วน สปลี เบริ ก์ ซงึ่ ถอื เปน็ กา้ วแรกและกา้ วสาl คญั ทที่ าl ใหช้ อื่ ของ ‘วนิ โมรซิ าก’ิ กลายเปน็ ทรี่ จู้ กั ของคนทวั่ โลก วนิ เรมิ่ ตน้ เสน้ ทางบนั เทงิ ใน ญปี่ นุ่ กบั การเปน็ นกั แสดง กอ่ นไดร้ บั เลอื กใหเ้ ขา้ มาเปน็ สมาชกิ ของวง PRIZMAX ในปี 2008 หนมุ่ เมยี นมาในญปี่ นุ่ คนนไี้ ดใ้ ช้ เวลากวา่ 10 ปที ผี่ า่ นมา ในการพสิ จู นค์ วามสามารถข­องตวั เองใหท้ กุ คนเหน็ ผา่ นทงั้ บทบาทการเป­น็ นกั แสดงและนกั รอ้ ง ทกุ วนั นวี้ นิ ไมเ่ พยี งไดร้ บั การยอมรบั ในฐานะนกั รอ้ งคณุ ภาพทม่ี เี สยี งดมี ากคนหนงึ่ แตย่ งั จดั เปน็ นกั แสดงสดุ ฮอตทมี่ ผี ลงาน ออกมาใหช้ มอยา่ งตอ่ เนอื่ ง หรอื อกี หนงึ่ บทบาททเี่ ปน็ เหมอื นทตู ความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งญปี่ นุ่ และเมยี นมา เพราะนอกจา­กงาน ทญี่ ปี่ นุ่ เขากย็ งั แบง่ เวลาสว่ นหนงึ่ ไปรบั งานทป่ี ระเทศบา้ นเกดิ ของตวั เองดว้ ย จากความสาl เรจ็ ทไี่ ดม้ าจากการไมย่ อมแพต้ อ่ สารพดั อปุ สรรค ทาl ใหต้ อนนวี้ นิ กลายเปน็ คนบนั เทงิ ทคี่ นญปี่ นุ่ ยอมรบั สว่ นคนเมยี นมาเองกภ็ มู ใิ จ แตถ่ งึ จะเปน็ อยา่ งนนั้ เขา กย็ งั มคี วามฝนั อกี หลายอยา่ งทอี่ ยากทาl ใหส้ าl เรจ็ วนิ เคยเดนิ ทางมาเมอื งไทยแลว้ หลายครงั้ แตน่ คี่ อื ครง้ั แรกทเี่ ขาและเพอื่ นสมาชกิ ในวง PRIZMAX ไดร้ บั เชญิ ใหม้ าแสดง โชวใ์ นงาน Asian Idol Music Fest โดยบรษิ ทั เซน็ ทรลั พฒั นา จาl กดั (มหาชน) รว่ มกบั จยี ครเี อทฟี ทศี่ นู ยก์ ารคา้ เซน็ ทรลั เฟสตวิ ลั พทั ยาบชี และชายหาดเ­มอื งพทั ยา เมอ่ื วนั ที่ 20-22 กนั ยายนทผี่ า่ นมา พรอ้ มศลิ ปนิ ไอดอลมากมา­ยจากแถบเอเ­ชยี ทงั้ นี้ วนิ ยงั ไดเ้ ปน็ ตวั แทนนาl พาพลงั ความสดใสมา­เปดิ ใจกบั เปน็ ครงั้ แรกดว้ ย ภายใตภ้ าพลกั ษณข์ องหนมุ่ หลอ่ สไตลญ์ ปี่ นุ่ ทพี่ รอ้ มจะทมุ่ เทกบั ทกุ การทาl งานอยา่ งเตม็ ท่ี เขากค็ อื ชายหนมุ่ คนหนงึ่ ทผี่ า่ นอะไรมาเยอ­ะ แตก่ ลบั มพี ลงั ความสดใสเห­ลอื ลน้ ทอี่ ยากจะสง่ ตอ่ ใหท้ กุ คนมรี อยยมิ้ ชวี ติ มนั อาจไมง่ า่ ย แตถ่ า้ เมอ่ื ไรทยี่ อมแพ้ คณุ กอ็ าจไมไ่ ดพ้ บกบั ชยั ชนะเหมอื น ‘วนิ ’ กไ็ ด้ OK! หลายคนจดจา­l คณุ ไดจ้ ากบท ‘ไดโตะ’ ในหนงั ฮอลลวี ดู เรอื่ ง Ready Player One ชว่ ยเลา่ ถงึ ความทรงจาl ของคณุ กบั การ ทlางานครั้งแรกในฮอลลีวูดให้ฟังหน่อยได้ไหม ดว้ ยความทตี่ อนนนั้ ยงั เปน็ เดก็ นอ้ ย ผมจงึ รสู้ กึ ทงั้ ตนื่ ตาตนื่ ใจ และตกใจไปก­บั ขนาดโปรดกั ชนั่ ของหนงั ทใี่ หญน่ ะ่ ครบั ซงึ่ แตล่ ะวนั จะทาl งานแคส่ นั้ ๆ คอื ตอนเชา้ เขา้ ฉาก พอถา่ ยเสรจ็ กจ็ บ ไมต่ อ้ งถา่ ยทาl ยาวทง้ั วนั แลว้ ผมยงั ประทบั ใจในความ ใจดขี องผกู้ าl กบั สตเี วน สปลี เบริ ก์ ดว้ ย เพราะถงึ เขาจะเปน็ ผู้กlากับดัง แต่ก็มีความเป็นกันเอง และคอยช่วยดูแลผม เหมือนเป็นครอบครัว ทlาให้จากตอนแรกที่รู้สึกประหม่าก็ เปลยี่ นเปน็ ผอ่ นคลายมากขนึ้ มันยากหรือแตกต่างจากการทl­างานที่ญี่ปุ่นไหม ถา้ จะใหบ้ อกวา่ แตกตา่ งกนั อยา่ งไร คงพดู ยากนดิ หนงึ่ ครบั คอื อาจแตกตา่ งในเรอื่ งระยะเวลาข­องการถา่ ยทาl อยา่ งเวลา ถา่ ยทาl หนงั ทญี่ ปี่ นุ่ เรอ่ื งหนงึ่ อยา่ งชา้ ก็ 1 เดอื น อยา่ งเรว็ ก็ แค่ 2 สปั ดาห์ แตต่ อนถา่ ยทาl หนงั เรอื่ ง Ready Player One ใชเ้ วลาถงึ 4 เดอื น เพราะเขาจะ­ถา่ ยทาl เกบ็ ไปเรอื่ ยๆ แตส่ งิ่ ทเี่ หมอื นกนั คอื หวั ใจทมี่ สี ปริ ติ ในการทาl หนงั นอกจากหนังเรื่องนี้ คุณยังมีแผนอะไรอื่นต่อในฮอลลีวูด อีกไหม ตอนนยี้ งั ไปออดชิ นั่ อยบู่ า้ งเหมอื นกนั แตเ่ พราะตวั ผมไมไ่ ด้ อยทู่ นี่ นั่ ทาl ใหไ้ มไ่ ดร้ บั ขา่ วสารอะไรมา­กนกั สว่ นตวั ผมสนใจ อยากลองแสด­งหนังมิวสิคัล เหมือนอย่างหนังเรื่อง The Greatest Showman นะ่ ครบั ถ้าเป็นไปได้ คุณอยากจะร่วมงานกับนักแสดงฮอลลีวูด คนไหนที่สุด วลิ ล์ สมธิ ผมประทบั ใจเขาจากหน­งั เรอื่ ง The Pursuit of Happyness แลว้ กเ็ จเรมี เรนเนอร์ และเจค จลิ เลนฮาล ผม วา่ ทง้ั สามคนนี้ แสดงไดแ้ บบสดุ ยอดไปเลย โดยเฉพาะอย­า่ งยงิ่ กับการแสดงออ­กทางสายตา ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่สามารถ เลียนแบบได้ ถ้าเป็นไปได้ ผมอยากมีโอกาสร่วมงานกับ พวกเขาดสู กั ครงั้ ครบั คณุ เปน็ คนเมยี นมา แตต่ อ้ งยา้ ยตามพอ่ แมม่ าอยญู่ ปี่ นุ่ ตงั้ แต่ 10 ขวบ ซึ่งถือว่ายังเด็กมาก มีอะไรต้องปรับตัวไหม ตอนแรกผมไม­ร่ ภู้ าษาญปี่ นุ่ เลยแมแ้ ตน่ ดิ เดยี วครบั ทาl ใหม้ ความลาl บาก คอื ตอ้ งปรบั ตวั เยอะมาก เวลาไปโรงเ­รยี นกโ็ ดน เพื่อนแกล้ง คือเรื่องโดนแกล้งก็ส่วนหน่ึง แต่มีเรื่องสภาพ จติ ใจทเี่ หนอื่ ยกบั การตอ้ งเปลยี่ นสภาพแวดลอ้ มใหมด่ ว้ ย แต่ www.okmagazine-thai.com 35

© PressReader. All rights reserved.