OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

ASIAN DELIGHT : 36 : 36

ASIAN DELIGHT

ถงึ อยา่ งไรผมกเ็ ปน็ คนทไี่ มย่ อมแพก้ บั อะไรงา่ ยๆ จงึ ส!ู้ แม้ จะไมอ่ ยากไปโรงเร­ยี น แตก่ ไ็ ปทกุ วนั พอมองยอ้ นกลบั ไป ก็รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีท่ีทlาให้กลายมาเป็นผมใน ทกุ วนั นี้ ใช้เวลาปรับตัวนานไหม ประมาณปีหนึ่งก็สามารถส่ือสารภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิต ประจาl วนั ไดค้ รบั (หลงั จากนนั้ เปลยี่ นมาเปน็ หวั โจกแทนการ โดนแกลง้ ใชไ่ หม) ประมาณนนั้ ครบั (หวั เราะ) หลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตอยู่ญี่ปุ่นมาโดยตลอด­เลยหรือ มไี ดก้ ลบั ไปเมยี นมาตอนอายุ 14 ปี กาl ลงั อยู่ ม.2 ประมาณ 2 สปั ดาห์ เพอื่ บวชครบั หลงั จากนนั้ พอกลบั ไปญปี่ นุ่ กไ็ ดเ้ จอ กบั แมวมอง เขามาเจอผม­ทหี่ นา้ ซเู ปอรม์ ารเ์ กต็ ขณะทผี่ มกาl ลงั ยืนรอเพื่อน เขาก็เข้ามาทักว่าสนใจอยากร่วมงานกันไหม ลองไปคยุ ทบี่ รษิ ทั กนั หนอ่ ย คอื จรงิ ๆ ตอนแรกเขาไ­มร่ วู้ า่ ผม เปน็ คนตา่ งชาติ แลว้ กไ็ ดเ้ ซน็ สญั ญากนั 2 ปี ซงึ่ คอื บรษิ ทั เดยี วกบั ทผี่ มสงั กดั ตอนนลี้ ะ่ ครบั อยยู่ าวมาตงั้ แตต่ อนนนั้ คุณได้รับอิทธิพลอะไรทางค­วามคิดมาจากท้ังญี่ปุ่นและ เมียนมาบ้าง อยา่ งทบี่ อกวา่ ผมยา้ ยไปอยญู่ ปี่ นุ่ ตงั้ แตเ่ พงิ่ อายแุ ค่ 10 ขวบ เทา่ นนั้ เอง คอื ยงั เดก็ มาก พอไปถงึ กเ็ หมอื นเอาความเป­น็ ญปี่ นุ่ ทกุ อยา่ งมาใสไ่ วใ้ นตวั จรงิ ๆ ผมไมส่ ามารถใชค้ าl วา่ มี ความคิดแบบคนเมียนมาได้เลย เพราะด้วยความที่ไปอยู่ ญปี่ นุ่ ตงั้ แตต่ อนยงั เดก็ มาก ทาl ใหว้ ธิ กี ารดาl เนนิ ชวี ติ ทกุ อยา่ ง ของผม จงึ เปน็ แบบคนญปี่ นุ่ เสยี มากกวา่ ทกุ วนั นคี้ ณุ รบั งานทงั้ ทญ่ี ปี่ นุ่ และเมยี นมาดว้ ยใชไ่ หม ทงั้ สอง ประเทศมีระบบการทVา­งานแตกต่างกันไหม ใชค่ รบั แตแ่ นน่ อนวา่ งานทญี่ ปี่ นุ่ เยอะกวา่ คอื ประมาณ 70% อยทู่ ญี่ ปี่ นุ่ และอกี 30% อยทู่ เี่ มยี นมา จะวา่ ไประบบการ ทาl งานของทงั้ สองประเทศน­ไ้ี มเ่ หมอื นกนั เลย ผมไมไ่ ดบ้ อก วา่ แบบไหนดหี รอื แบบไหนไมด่ นี ะ แตจ่ ะอธบิ ายวา่ การทาl งาน ของญี่ปุ่นเป๊ะมาก ถ้าตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าจะทlาให้เสร็จ ภายในวนั นี้ กต็ อ้ งเสรจ็ ในวนั นี้ ถา้ เทยี บกนั แลว้ เมยี นมาจะ ชลิ ลแ์ ละสบายกวา่ ไมต่ อ้ งเปะ๊ มาก ทาl ไดแ้ คไ่ หนแคน่ นั้ พรงุ่ นี้ คอ่ ยทาl ตอ่ กไ็ ด้ คอื มนั มขี อ้ ดคี นละอยา่ งกนั บางทชี ลิ ลจ์ าก 36

© PressReader. All rights reserved.