OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

ASIAN DELIGHT : 37 : 37

ASIAN DELIGHT

สดุ ยอดไปเลย!! 2 วนั นนั้ ผมกด็ มื่ สาเก เลน่ เกม นงั่ ๆ นอนๆ อยบู่ า้ น ไมไ่ ดท้ าV อะไรเปน็ พเิ ศษ แลว้ กด็ Netflix ครบั เวลาผา่ นไป 10 ปี กเ็ รมิ่ ใหค้ วามสาV คญั กบั สงิ่ ตา่ งๆ รอบตวั มากขนึ้ ไมใ่ ชแ่ คค่ ดิ วา่ ตวั เองอยากทาV อะไรกท็ าV เหมอื นเมอ่ื กอ่ น เมยี นมา พอกลบั ไปญปี่ นุ่ กต็ อ้ งปรบั ตวั นดิ หนงึ่ เท่าที่รู้คือวงการบันเทิงญี่ปุ่นมีการแข่งขันสูงมาก การที่คุณ เป็นคนต่างชาติยิ่งทlาให้ยากขึ้นไหม ยากมากครับ เพราะมีข้อจาV กัดด้วยเหมือนกัน อย่างเรื่อง บทบาทการแส­ดงที่รับได้ คือด้วยข้อจVากัดของการเป็นคน ตา่ งชาตกิ ส็ ว่ นหนง่ึ แตส่ ว่ นตวั ผมเองกย็ งั ไมไ่ ดถ้ ลาV ลกึ เขา้ ไป ในวงการญปี่ นุ่ ขนาดนนั้ ดว้ ย นอกจากงานใ­นวงการบันเทิงแล้ว ยังมีอะไรท่ีคุณหลงใหล อีกไหม ผมชอบเครอื่ งบนิ ครบั แลว้ กอ็ ยากเปน็ นกั บนิ ดว้ ย ตอนมา เมอื งไทยผมมโี อกาสไดข้ นึ้ เครอื่ งบนิ จมั โบ้ โบองิ้ 747 ของ สายการบนิ ไทยเปน็ ครงั้ แรก รสู้ กึ ชอบและตนื่ เตน้ มาก คlาว่าไอดอลในคว­ามหมายของคุณคืออะไร คาV วา่ ไอดอลหรอื ครบั ไอดอลในควา­มคดิ ของผมอาจไม­ไ่ ด้ หมายถงึ ศลิ ปนิ ไอดอล แตค่ อื คนทสี่ ามารถเปน็ แรงบนั ดาลใจ และแรงผลกั ดนั ใหเ้ รา อยา่ งทผี่ มชอบบรโู น มารส์ คอื เขา เปน็ คนทผี่ มชน่ื ชมและเกบ็ ไวเ้ ปน็ แบบอยา่ ง แลว้ เพราะมบี รโู น มารส์ จงึ ทาV ใหม้ ‘วนิ ’ ในวนั นี้ ผมคดิ วา่ การทคี่ นคนหนงึ่ สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้อีกคนได้ ก็เรียกได้ว่าเป็น ไอดอลเหมอื นกนั ถา้ ดจู ากหนา้ คงไมม่ ใี ครเดาอายขุ องคณุ ถกู มเี คลด็ ลบั อะไร ที่ทlาให้ตัวเองดูเด็กอยู่ตลอด แม้จะอายุ 29 แล้วไหม เคลด็ ลบั ของผมคอื การไดร้ บั ความรกั จากแฟนๆ ครบั พวกเขา ทVาให้ผมรับรู้ได้ถึงความรักนั้น เพราะอย่างนั้นอย่าลืมให้ ความรกั กบั ผมดว้ ยนะครบั (หวั เราะ) คณุ เรมิ่ ตน้ งานในวงการ­บนั เทงิ จากการเปน็ สมาชกิ วง PRIZMAX ตั้งแต่ปี 2008 จนถึงปัจจุบัน บอกได้ไหมว่ามันมีส่วน สlาคัญกับชีวิตของคุณอย่างไรบ้าง มอี ทิ ธพิ ลกบั ชวี ติ ของผมในแงว่ า่ ทาV ใหผ้ มกลายมาเปน็ คนรกั ดนตรี รวมถงึ ไดม้ โี อกาสมาทาV เพลงดว้ ยตวั เอง ทงั้ ทเี่ มอ่ื กอ่ น ไมเ่ คยทาV เรยี กวา่ ไดท้ าV ในสง่ิ ทตี่ วั เองไมเ่ คยทาV มากอ่ นนะ่ ครบั ความสนุกของการเป็นนักแสดงกับนักร้องในความคิดของ คุณแตกต่างกันไหม จรงิ ๆ ผมเรมิ่ ตน้ จากการแสดง­ละครญปี่ นุ่ ครบั หลงั จากนนั้ ถงึ เขา้ มาเปน็ สมาชกิ วง PRIZMAX สว่ นตวั ผมกช็ อบทงั้ สอง อยา่ งนะ เพราะถา้ ใหเ้ อาสงิ่ ใดสงิ่ หนงึ่ ออก นนั่ กค็ งไมใ่ ชต่ วั ผม แลว้ สว่ นสงิ่ ทตี่ า่ งกนั พดู งา่ ยๆ วา่ การเปน็ นกั รอ้ งคอื การ แสดงออกถงึ ตวั เอง แสดงออกถงึ สงิ่ ทเี่ ปน็ ประสบการณข์ อง ตัวเองที่เคยผ่านมา แต่สVาหรับการเป็นนักแสดงมันไม่ใช่ แบบนนั้ ผมตอ้ งแสดงออกไป­ตามบทบาททไี่ ดร้ บั ซงึ่ บทบาท เหลา่ นน้ั กอ็ าจไมใ่ ชต่ วั ผมกไ็ ด้ ผมอาจไมเ่ คยรสู้ กึ เหมอื นอยา่ ง ตวั ละครมากอ่ น แตก่ ต็ อ้ งทาV ใหต้ วั เองรสู้ กึ เหมอื นตวั ละครนนั้ แล้วแสดงออกมา­ให้ได้ นี่คือสิ่งที่ท้าทายและต่างกันของ ทงั้ สองอยา่ งนี้ สเป็กของคุณเป็นแบบไหน สาวไทยพอจะ­เข้าข่ายไหม กอ่ นอนื่ ตอ้ งบอกวา่ อยา่ มองไปในทาง­แปลกๆ หรอื ความหมาย ทไี่ มด่ นี ะครบั แตผ่ มสนใจในตวั ผหู้ ญงิ ไทยมาก เพราะถงึ เมืองไทยกับเมียนมาอยู่ติดกัน แต่ผมรู้สึกว่าผู้หญิงไทยมี ความสดใสกว­า่ เยอะมาก แลว้ กด็ เู ปน็ คนแขง็ แกรง่ ดว้ ย คอื ยงั มอี ะไรหลายๆ อยา่ งทผี่ มยงั ไมร่ เู้ กยี่ วกบั ผหู้ ญงิ ไทย ทาV ให้ รู้สึกสนใจและอย­ากมาเมืองไทยอีกบ่อยๆ เพื่อจะได้รู้จัก สาวๆ ทเี่ มอื งไทยมากขนึ้ ตัวคุณเองก็เสียงดีมาก นั่นเป็นเพราะพรสว­รรค์หรือผลจาก การฝึกฝน ขอบคณุ ครบั (พดู ภาษาไทย) ถา้ จะบอกวา่ เปน็ พรสวรรคก์ ไมเ่ ชงิ หรอกครบั เพราะเขา้ ไปตอนแรกผม­รอ้ งเพลงไมไ่ ดเ้ รอื่ ง เลย แตด่ ว้ ยความทเี่ ปน็ คนไมย่ อมแพ้ ผมจงึ พยายามฝกึ ฝน จนคอ่ ยๆ รอ้ งเพลงดขี นึ้ เรอื่ ยๆ กระทงั่ ถงึ จดุ ทมี่ คี นชมวา่ รอ้ งเพลงดนี ะ จากนนั้ กท็ าV ใหผ้ มจดจาV วา่ การรอ้ งเพลงตอ้ ง ใชเ้ สยี งแบบนถี้ งึ จะไดร้ บั คาV ชม คอื กวา่ จะมาถงึ วนั นไี้ ด้ ผม ตอ้ งฝกึ รอ้ งเพลงมาเยอ­ะมาก ฝกึ แลว้ ฝกึ อกี นกึ ขนึ้ ไดเ้ มอื่ ไร กฝ็ กึ อยา่ งไปงานกซ็ อ้ ม พอซอ้ มเสรจ็ แลว้ แตย่ งั ไมไ่ ด้ กก็ ลบั มาซอ้ มตอ่ ทบี่ า้ นอกี ซอ้ มแบบไมม่ ขี อ้ จาV กดั เรอื่ งเวลาเลย นี่เป็นครั้งแรกที่คุณและวง Prizmax ได้รับเชิญมาแสดงใน งาน Asian Idol Music Fest และให้สัมภาษณ์กับ Magazine คาดหวังว่าอยากให้คนไทยรู้จักตัวคุณใน ภาพลักษณ์แบบไหน จรงิ ๆ ไมม่ อี ะไรยากเลย ผมแคอ่ ยากใหค้ นไทยรวู้ า่ ผมชอบ เมอื งไทยมากเทา่ นลี้ ะ่ ครบั (ยมิ้ ) OK! ถา้ อยา่ งนนั้ อธบิ ายใหฟ้ งั ไดไ้ หมวา่ ผชู้ ายชอื่ วนิ โมรซิ ากิ เปน็ คนแบบไหน วนิ โมรซิ ากิ เปน็ คนสดใส อยากทาV ใหท้ กุ คนมรี อยยมิ้ ไมช่ อบ ความพา่ ยแพ้ แลว้ กเ็ ปน็ เดก็ หนมุ่ นา่ รกั ทกี่ าV ลงั พยายามทาV ให้ ความฝนั ของตวั เองเปน็ จรงิ (หวั เราะ) คอื มนั ยงั มอี ะไรอกี หลายอยา่ งทผี่ มอยากทาV ใหส้ าV เรจ็ นะ่ ครบั หนง่ึ ในนนั้ กค็ อื การ เปน็ ศลิ ปนิ เดยี่ วและมที วั รค์ อนเสริ ต์ ทวั่ เอเชยี ของตวั เอง ระหว่างนั้นรู้สึกท้อบ้างไหม บอกตามตรงจ­ากใจเลยนะค­รบั วา่ ผมไมเ่ คยคดิ ทจี่ ะยอมแพ้ เลย สุดท้ายมีอะไรอยากจะ­บอกกับแฟนคลับ หรือคนที่กlาลังจะ ตัดสินใจเป็นแฟนคลับของคุณไหม ขอตอบแบบสนั้ ๆ แลว้ กนั ครบั วา่ ถา้ ชอบวนิ จะมคี วามสขุ ไป ตลอดชวี ติ (หวั เราะ) การเป็นไอดอลของคุณในตอนนี้กับเมื่อ 10 ปีก่อนต่างกัน ไหม สมยั กอ่ นผมเองกเ็ ปน็ เดก็ วยั รนุ่ จงึ ไมไ่ ดม้ องไปขา้ งหนา้ ถงึ อนาคตวา่ จะเปน็ อยา่ งไร คอื อยากทาV อะไรกท็ าV เลย แตห่ ลงั จาก ทlางานเยอะ­แบบนี้มีเวลาส่วนตัวบ้างหรือเปล่า เดอื นนผี้ มมวี นั หยดุ ตงั้ 2 วนั แนะ่ (พดู ดว้ ยนาV้ เสยี งตนื่ เตน้ ) นายแบบ: Win Morisaki ช่างภาพ: ทินกร วงเบญจศิลป์ ผู้ช่วยช่างภาพ: ธีรภัทร รัตนกุลชัยนันท์ สัมภาษณ์: มยุรี จิตเอื้ออารีกุล สถานที่: Quaint Bangkok โทร.0-2714-1998 www.okmagazine-thai.com 37

© PressReader. All rights reserved.