OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

HOLLYWOOD TALK : 38 : 38

HOLLYWOOD TALK

HOLLYWOOD TALK LAW OF LIFE เสนห่ เ์ หลอื รา้ ยของผชู้ ายชอื่ จดู๊ ลอว์ กบั กฎเกณฑช์ วี ติ มมุ มองนกั แสดง และชวี ติ ในปจั จบุ นั ในฐานะคณุ พอ่ ลกู หา้ สบู บหุ รมี่ วนตอ่ มวน แตก่ ม็ มี ติ ขิ องตวั ละครในหลาย­ๆ ดา้ น ใครจะคดิ วา่ หนา้ ตากรมุ้ กรมิ่ และดเู จา้ ชอู้ ยา่ งจดู๊ จะสามารถ สวมบทบาทโป­ป๊ ไดอ้ ยา่ งแยบยลและล­งตวั ขนาดนี้ เรยี กได้ วา่ เขาทาl ใหต้ วั ละครศกั ดสิ์ ทิ ธมิ์ เี สนห่ เ์ หลอื รา้ ยไมแ่ พต้ วั จรงิ ของเขาเลยท­เี ดยี ว จดู๊ เตบิ โตทางตอนใต­ข้ องลอนดอน ในครอบครวั ทพี่ อ่ แมเ่ ปน็ ครู และมพี สี่ าวชอื่ นาตาชา ดว้ ยความทมี่ พี รสวรรค์ ทางการแสดง­มาตงั้ แตเ่ ดก็ พอโตขนึ้ เขาจงึ เขา้ เรยี นทโี่ รงเรยี น การแสดงชอ่ื National Youth Music Theatre ตอนอายุ 12 ปี แตจ่ ากนนั้ กล็ าออกจากโรง­เรยี นตอนอายุ 17 ปี เพอื่ เรมิ่ ตน้ การแสดงใน Families ซีรีส์ทางโทรทัศน์เรื่องแรกในชีวิต ปจั จบุ นั จดู๊ เปน็ นกั แสดงชายรนุ่ ใหญว่ ยั 46 ปี ปนี เี้ ขาเพงิ่ เขา้ สู่ ประตวู วิ าหก์ บั ฟลิ ลปิ า โคแอน แฟนสาวนกั จติ วทิ ยาเมอื่ ชว่ ง ตน้ เดอื นพฤษภาคม หลงั เดตกนั มาตงั้ แตป่ 2015 โดยกอ่ น หน้านั้น จู๊ดเคยผ่านการแต่งงานกับนักแสดงสาวแซ­ดี้ ฟรอสต์ โดยมลี กู สาวและลกู ชายดว้ ยกนั 3 คน ชอื่ ราฟเฟอรต์ วยั 23 ป,ี ไอรสิ วยั 18 ปี และรดู วยั 16 ปี หลงั หยา่ ขาดปี 2003 จดู๊ กส็ ตารท์ รกั ครงั้ ใหมก่ บั นกั แสดงสาวสดุ เกเ๋ ซยี นนา่ มิลเลอร์ ซึ่งทั้งคู่เกิดอาการปิ๊งรักนอกจอหลังเล่นหนังเรื่อง Alfie ดว้ ยกนั แตค่ วามรกั ครงั้ นกี้ ท็ าl ใหท้ งั้ คเู่ ปน็ ทส่ี นใจของ สอื่ แทบ็ ลอยดแ์ บบสดุ โตง่ เมอ่ื มขี า่ วออื้ ฉาววา่ จดู๊ แอบมคี วาม สมั พนั ธเ์ กนิ เลยกบั พเี่ ลยี้ งลกู ๆ ของเขา! นอกจากนจี้ ดู๊ ยงั มี ลกู สาวชอื่ โซเฟยี วยั 10 ขวบ กบั อดตี สาวคนรกั ซาแมนธา เบริ ค์ รวมทงั้ ลกู สาวชอื่ อดา้ วยั 5 ขวบ ทเี่ กดิ กบั แคเธอรนี ฮาร์ดิง แฟนเก่าของเขาอีกด้วย ทุกวันนี้จู๊ดจึงกลายเป็น นักแสดงหนุ่มลูกห้าไปแล้ว เขาเปิดใจว่าชิลล์กับการเป็น นกั แสดงมากขนึ้ และปจั จบุ นั ลกู ๆ และครอบครวั กถ็ อื เปน็ สงิ่ สาl คญั อนั ดบั หนงึ่ ในชวี ติ ลอว์ คอื หนงึ่ ในนกั แสดงฮอลลวี ดู ทหี่ ลายคนมอง ว่าทั้งมีเสน่ห์และเซ็กซี่ โดยเฉพาะสมัยหนุ่มๆ ทหี่ ลอ่ จดั จนสาวๆ ทวั่ โลกตา่ งเคลบิ เคลมิ้ จน อาจมองขา้ มความสามาร­ถทางการแสด­งและการสวม­บทบาท ในหนงั ทแี่ ตกตา่ งกนั ไปของเขา ทผี่ า่ นมาสตารห์ นา้ หลอ่ จาก เกาะองั กฤษมผี ลงานหนงั ดงั หลายเรอื่ ง เชน่ The Talented Mr. Ripley, Cold Mountain, Alfie, Closer, Sherlock Holmes, Side Effects, Dom Hemingway, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwal­d รวมทงั้ หนงั ซเู ปอรฮ์ โี รห่ ญงิ ฟอรม์ ยกั ษอ์ ยา่ ง Captain Marvel ทเี่ ขาตอ่ กรกบั นกั แสดงสาวดกี รี ออสการบ์ รี ลารส์ นั แตส่ าl หรบั บทบาทลา่ สดุ ทที่ าl ใหจ้ ดู๊ เปน็ ทพี่ ดู ถงึ อยา่ งมาก คงหนไี มพ่ น้ การทหี่ นมุ่ ทดี่ เู ซก็ ซอี่ ยา่ งเขา มารบั บทสมเดจ็ พระสนั ตะปาปาใน The New Pope ซรี สี ดรามา่ ซงึ่ เปน็ ภาคตอ่ จากภาคแรก The Young Pope (บทนี้ สง่ ใหเ้ ขามชี อื่ เขา้ ชงิ รางวลั บนเวที Emmy Awards ในปี 2017 และลกู โลกทองคาl ในปี 2018) นเี่ ปน็ อกี หนงึ่ ตวั ละครทเี่ ปน็ ที่ พดู ถงึ มากทสี่ ดุ ในชว่ งหลายปมี านี้ ทาl ใหจ้ ดู๊ ไดร้ บั คาl ชมจาก นกั วจิ ารณ์ และอาจเรยี กไดว้ า่ เปน็ หนงึ่ ในบทบาททดี่ ที สี่ ดุ ของ เขากว็ า่ ได้ ในเรอื่ งจดู๊ รบั บทสมเดจ็ พระสนั ตะปาปาปอิ สุ ท่ี 13 ซงึ่ เปน็ โปป๊ ชาวอเมรกิ นั พระองคแ์ รกในประวตั ศิ าสตร์ โดย โปป๊ พระองคน์ ชี้ น่ื ชอบไลฟส์ ไตลแ์ บบหนมุ่ เจา้ สาl ราญ ชอบ ดมื่ เชอรร์ ไี่ ดเอต็ โคก้ เดนิ ใสร่ องเทา้ แตะสขี าวในวาตกิ นั และ 38

© PressReader. All rights reserved.