OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

HOLLYWOOD TALK : 39 : 39

HOLLYWOOD TALK

คุณมีมุมมองเรื่องอาชีพนักแสดงของตัวเองในทุกวันนี้ อย่างไร ผมรสู้ กึ วา่ ในทสี่ ดุ แลว้ ปจั จบุ นั นผี้ มกร็ สู้ กึ สบายใจและเ­ปน็ ตวั ของตวั เองกบั การเปน็ นกั แสดงเสยี ที ตอนชว่ งวยั 20 ในฐานะ นกั แสดง มนั อารมณเ์ หมอื นผมยนื อยทู่ า่ มกลางเขตทนุ่ ระเบดิ คณุ กงั วลเสมอวา่ จะเดนิ ไปในทศิ ทางไหนดี พอกา้ วสวู่ ยั 30 คุณเริ่มสงสัยว่าตัวเองจะยังคงมีงานในวงการ­ต่อไปได้ไหม จากนนั้ พอเดนิ ทางเขา้ สชู่ ว่ งวยั 40 คณุ กลบั เรมิ่ รสู้ กึ สนกุ กบั ขอ้ ดขี องการทตี่ วั เองสงั่ สมชอื่ เสยี งใหต้ วั เองมานาน ทงั้ ยงั เรมิ่ มองเหน็ ขอ้ ดขี องการเปน็ นกั แสดงไดง้ า่ ยขนึ้ จๆู่ ความรสู้ กึ นี้ กเ็ กดิ ขนึ้ กบั ผมตอนทเี่ ลน่ ซรี สี The Young Pope คงตอ้ ง ขอบคณุ เปาโล ซอรเ์ รนตโิ น ผกู้ าl กบั ของซรี สี น์ รวมทงั้ ซรี สี ภาคตอ่ ลา่ สดุ The New Pope ผมไมร่ เู้ หมอื นกนั วา่ เขามอง เหน็ อะไรในตวั ผม แตส่ ว่ นตวั รสู้ กึ สนกุ มากทเี่ ลน่ ซรี สี แ์ นวนบี้ า้ ง จู๊ด ลอว์, เปาโล ซอร์เรนติโน ผู้กVากับ และจอห์น มัลโควิช ร่วมโปรโมตซีรีส์ ภาคต่อ The New Pope ที่เทศกาล หนังเวนิส อิตาลี เมื่อเดือนกันยายน ล่าสุดคุณกลับมารับบทเลนนี่ เบลาร์โด หรือสมเด็จพระ สนั ตะปาปาปอิ สุ ที่ 13 อกี ครงั้ ใน The New Pope ซรี สี ภ์ าคตอ่ จาก The Young Pope เขาทั้งเย่อหยิ่ง จองหอง และมี จิตใจที่เข้มแข็ง คุณรู้สึกอย่างไรกับตัวละครนี้ เลนนี่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลlาบาก เขาจะค้นหา พระเจา้ ไดอ้ ยา่ งไรในเมอื่ เขายงั ไมเ่ คยหาพอ่ แมข่ องตวั เองเจอ เลย แต่ก็อย่างที่กล่าวกันว่าอย่าตัดสินคนจากรูปลักษณ์ ภายนอก ผมวา่ เรากไ็ มค่ วรตดั สนิ เลนนจี่ ากภาพลกั ษณท์ เี่ หน็ เชน่ กนั เขามอี กี หลายอยา่ งในตวั ทรี่ อการเปดิ เผย เลนนเ่ี ปน็ เดก็ กาl พรา้ โตมาโดยไมม่ พี อ่ แมเ่ ลยี้ งดู และความขาด­เรอื่ งนนั้ กเ็ ปน็ หวั ใจสาl คญั ทสี่ ง่ ผลตอ่ ตวั ตนของเขามา­ก พอ่ แมข่ องผม ก็เป็นเด็กกlาพร้าเช่นกัน ทั้งคู่มีช่วงชีวิตวัยเด็กอันน่าเศร้า แตก่ เ็ ตบิ โตเปน็ ผใู้ หญท่ มี่ คี วามรบั ผดิ ชอบและใสใ่ จดแู ลผคู้ น รอบขา้ งมาก ชวี ติ วยั เดก็ ของเบลารโ์ ดกเ็ หมอื นกบั ชวี ติ ของ พอ่ แมผ่ ม ไพลอ่ ยดู่ า้ นหลงั แตใ่ นซรี สี น์ พี้ ระสนั ตะปาปาปอิ สุ ที่ 13 บท โปป๊ ทผี่ มไดร้ บั มกั ผายพระกรออ­กและเงยพระ­พกั ตรข์ นึ้ เวลา ทมี่ ปี ฏสิ นั ถารกบั ประชาชน ทา่ นไี้ ดแ้ รงบนั ดาลใจสว่ นหนงึ่ จากสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 12 แต่ก็เป็นท่าที่เวย์น รนู ยี อดตี นกั ฟตุ บอลทมี Manchester United ชอบทาl เวลา ทเี่ ขาทาl ประตไู ดด้ ว้ ยเชน่ กนั (หวั เราะ) กอ่ นมารบั บทนี้ ผมใชเ้ วลาศกึ ษาประวตั ศิ าสตรข์ อง วาติกันและการดlา­รงตlาแหน่งของสมเด็จพระสันตะปาปา นานมาก เพื่อทlาความเข้าใจผลของมันที่มีต่อศรัทธาของ คริสต์จักรคาทอลิก แต่ส่ิงที่สlาคัญยิ่งกว่าน้ันในแง่ของการ สร้างสรรค์ตัวละครที่เข้ารับตlาแหน่งสันตะปาปาตอน­อายุ เพยี ง 47 ปี คอื การมองอดตี ของเขาวา่ เขาเปน็ เดก็ กาl พรา้ คนหนึ่ง และการสร้างรูปแบบพฤติกรรมของเขา­ขึ้นมา เรอื่ งหนงึ่ ทนี่ า่ สนใจเกยี่ วกบั อปุ นสิ ยั ของเลนนที่ ผ่ี มพยายาม ใสไ่ ปในตวั ละคร คอื การทเี่ ขาสามารถยอ­มรบั คนเขา้ มาใน ชีวิตหรือตัดใครสักคนออกไปได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งยัง สามารถทาl ใหท้ กุ คนสงสยั วา่ ในหวั ของเขาคดิ อะไรอยู่ จริงไหมที่หลายคนบอกว่าเพื่อรับบทบาทนี้ คุณได้แรง บันดาลใจจากท่าทางของสมเ­ด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 12 ด้วย ผมสนกุ มากกบั การสรา้ งตวั ละครเลนนรี่ ว่ มกบั เปาโล ทกุ ครงั้ ทผี่ มเหน็ สมเดจ็ พระสนั ตะปาปาทางโ­ทรทศั น์ พระองคม์ กั ยก พระหตั ถไ์ วเ้ บอื้ งหนา้ ตรงบรเิ วณลาl ตวั หรอื ไมพ่ ระหตั ถก์ คุณมีหลักหรือมุมมองในการดึงบุคลิกของตัวละครออกมา อย่างไร สาl หรบั ผม ความสขุ ของการเปน็ นกั แสดงคอื การคน้ หาสมดลุ ทางการแสดง­ที่เหมาะสมที่สุด ผมชอบค้นหามุมดีๆ ของ ตวั รา้ ยนะ แตข่ ณะเดยี วกนั กม็ องหาขอ้ ดอ้ ยหรอื มมุ แยๆ่ ของ ตวั ละครทคี่ นมองวา่ เปน็ คนดดี ว้ ย นักแสดงดังในบทบาทโป๊ปในซีรีส์ The Young Pope และภาคต่อล่าสุด The New Pope ซึ่งเป็นบทบาทที่ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมาก คงไม่ผิดหากจะบอกว่าบางครั้งผู้คนก็ให้ความสนใจเรื่อง รูปลักษณ์ภายนอกของคุณมากกว่าเรื่องการแสดงด้วยซV้า ผมพยายามไม­ป่ ลอ่ ยใหค้ นมองผมแตเ่ รอื่ งรปู ลกั ษณภ์ ายนอก แมจ้ ะรดู้ วี า่ คนกส็ นใจและมองผ­มในแงน่ นั้ อยู่ สมยั ยงั หนมุ่ ผมคิดว่าการที่คนสนใจแต่เรื่องรูปร่างหน้าตาอาจเป็น อุปสรรคต่ออาชีพนักแสดงของตัวเองด้วยซl้า แต่เมื่อเวลา ผา่ นไป ตอนนผี้ มตระหนกั ไดว้ า่ รปู ลกั ษณก์ ม็ อบโอกาสตา่ งๆ ให้ผมมากมายเช่นกัน ช่วงแรกๆ ที่เข้าวงการผมมักได้ ทดสอบบทหนมุ่ นกั รกั บอ่ ยๆ ทงั้ ๆ ทต่ี อนนนั้ ผมคดิ วา่ ตวั เอง กส็ ามารถเลน่ บททหี่ ลากหลายกวา่ นไ้ี ด้ ซงึ่ ตอนนนั้ ผมมอง วา่ มนั นา่ สนใจกวา่ เยอะ จู๊ดร่วมงานกับ บรี ลาร์สัน ใน หนังซูเปอร์ฮีโร่ Captain Marvel หลายคนคงไม่มีทางลืมการแสดงแล­ะบทที่มีเสน่ห์ของคุณ ในหนัง The Talented Mr. Ripley ได้แน่ๆ ซึ่งบทนั้นส่งให้ คุณได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ ทั้งยังทVาให้ อาชีพนักแสดงฮอลลีวูดของคุณก้าวกระโดดด้วย ผมรกั หนงั เรอื่ งนี้ และสนกุ กบั การสวมบทบา­ทดกิ กี้ กรนี ลฟี แต่ในแง่ของอาชีพนักแสดง การรับบทนักรักหรือหนุ่ม www.okmagazine-thai.com 39

© PressReader. All rights reserved.