OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

HOLLYWOOD TALK : 40 : 40

HOLLYWOOD TALK

LOVE ขนาดใหญม่ าก อปุ กรณพ์ เิ ศษอนื่ ๆ และอะไรอนื่ ๆ อกี เพยี บ ผมดใี จมากทมี่ โี อกาสไดร้ ว่ มงานกบั บรี ลารส์ นั ใน Captain Marvel เธอเปน็ นกั แสดงมากฝมี อื และสดุ ทา้ ยผมกท็ าV ตาม คาV สญั ญาทใี่ หก้ บั ลกู ๆ ไวเ้ มอ่ื หลายปกี อ่ นไดแ้ ลว้ วา่ วนั หนงึ่ จะเลน่ หนงั ซเู ปอรฮ์ โี ร่ แมว้ า่ ตอนนลี้ กู ๆ จะชอบเหน็ ผมใน ชุดคลุมสีขาวของสมเด็จพระสันตะปาปามาก­กว่าก็ตาม (หวั เราะ) แล้วอะไรดึงดูดให้คุณอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหนังดัง Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwal­d หนงั เรอื่ งนมี้ คี วามนา่ ตนื่ เตน้ ในหลายๆ เรอื่ ง อยา่ งแรกผม รสู้ กึ ดที ไี่ ดร้ ว่ มงานกบั นกั แสดงและทมี งานหนงั เรอื่ งนี้ ไดอ้ ยู่ ทา่ มกลางสภาพแ­วดลอ้ มการทาV งานทอี่ บอนุ่ ปลอดภยั และ มกี ารรว่ มไมร้ ว่ มมอื กนั เปน็ อยา่ งดี บททผี่ มไดร้ บั กด็ งี ามมาก เจ.เค. โรวล์ งิ ผเู้ ขยี นหนงั สอื เลม่ นปี้ ลอ่ ยใหต้ วั ละครตา่ งๆ ของเธอพัฒนาขึ้นและเต็มไปด้วยเรื่องเซอร์ไพรส์ให้คนดู เสมอ ผมไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองสวมบทบ­าทด้วยการท่องจVา อยา่ งเดยี วเลย เพราะมนั มเี รอื่ งทา้ ทายเกดิ ขนึ้ ตลอด และ ตัวละครก็ค่อยๆ เผยตัวตนออกมาทีละนิดๆ อย่างน่า มหศั จรรย์ ผมยงั มโี อกาสไดใ้ สค่ วามตนื้ ลกึ และลกั ษณะนสิ ยั อนื่ ๆ ทแ่ี ตกตา่ งเพมิ่ เขา้ ไปในตวั ละครดว้ ย เพอื่ ใหต้ วั ละคร ทไี่ ดร้ บั ดโู ดดเดน่ และชว่ ยใหค้ นดรู จู้ กั เขามากขนึ้ ผมรสู้ กึ วา่ ตวั ละครอลั บสั ดมั เบลิ ดอร์ ในเวอรช์ นั่ ตอน หนมุ่ ทผี่ มเลน่ ในหนงั เรอื่ งนี้ กบั ตวั ละครจอหน์ คตี ตงิ ซงึ่ รบั บทโดยโรบนิ วลิ เลยี มส์ ในหนงั Dead Poets Society มี ความเหมอื นกนั บางอยา่ ง ทงั้ คมู่ จี ติ ใจดแี ละมอี ารมณข์ นั แต่ กเ็ ปน็ ครทู คี่ อยผลกั ดนั นกั เรยี นใหฟ้ งั เสยี งของตวั เอง ทาV สงิ่ ที่ ตวั เองหลงใหล ทงั้ ยงั ปลกู ฝงั ความอยากรอู้ ยากเหน็ และอสิ ระ ในการตดั สนิ ใหแ้ กพ่ วกเขาดว้ ย LOVES มาดพ่อมดอัลบัส ดัมเบิลดอร์ ตอนหนุ่มสุดเท่ ของจู๊ดใน Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwal­d His Children “ผมชอบการเป­น็ พอ่ และบทบาทขอ­งผมในฐานะพ­อ่ ก็ เป็นสิ่งสVาคัญที่สุดในชีวิต ผมพยายามเป็นพ่อที่มอบ ความรกั และเปน็ พอ่ ทดี่ ที สี่ ดุ ผมภมู ใิ จทไี่ ดเ้ ปน็ พอ่ ของ ลกู ๆ ทนี่ า่ รกั ทงั้ หา้ คน พดู ไดว้ า่ ชวี ติ ครอบครวั ทาV ใหผ้ ม คอ่ นขา้ งยงุ่ ทเี ดยี ว ลกู ๆ ทโ่ี ตแลว้ ซงึ่ เรากใ็ กลช้ ดิ กนั มาก มกั ขอคาV แนะนาV จากผมบอ่ ยๆ ซงึ่ ทาV ใหผ้ มมคี วามสขุ มาก แนน่ อนวา่ สาV หรบั ผม ครอบครวั มาเปน็ ทหี่ นงึ่ ” ประกบทีมนักแสดงเจ้าบทบาท ทั้ง ไคลฟ์ โอเวน, นาตาลี พอร์ตแมน และ จูเลีย โรเบิร์ตส์ ในหนังรักสุดดราม่า Closer คุณเป็นนักแสดงที่เกรงกลัวต่อการรับบทบาทต่างๆ ไหม กก็ ลวั นะ แตผ่ มชอบความรสู้ กึ ตนื่ เตน้ หรอื ความหวาดกล­วั ทมี่ าจากการทเี่ รากระโจนเข­า้ ไปยงั โปรเจค็ ตก์ ารแสดงตา่ งๆ อยา่ งหนุ หนั พลนั แลน่ ผมมแี รงกระตนุ้ ทจี่ ะทาV แบบนนั้ เพราะ ไมอ่ ยา่ งนนั้ ผมคงไมส่ ามารถขนึ้ แสดงบนเวทหี รอื แสดงตอ่ หนา้ กลอ้ งได้ ทกุ วนั นยี้ งั คดิ วา่ ตวั เองบา้ มากทเี่ ลน่ ละครเวที Doctor Faustus ในลอนดอน และ Hamlet ในบรอดเวย์ จาV ไดว้ า่ ทกุ ครงั้ ทเี่ ลน่ เสรจ็ ผมจะเหนอื่ ยลากเลอื ดเลย! ผม ฝนั รา้ ยสดุ ๆ ในชว่ งทมี่ กี ารแสดงนนั้ และรสู้ กึ ทรมานจาก การเปน็ คนตนื่ เวทอี ยา่ งรา้ ยแรง มนั คอื ความหวาดกล­วั อยา่ ง แทจ้ รงิ แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือรางวัลที่ได้จากการที่ผมกล้าเสี่ยง รบั บทบาทการแส­ดงเหลา่ นนั้ เพราะมนั ทาV ใหค้ ณุ รจู้ กั ตวั เอง มากขนึ้ และเมอื่ ใดกต็ ามทคี่ ณุ กา้ วผา่ นประสบการณ­เ์ หลา่ นนั้ มาได้ มนั จะทาV ใหค้ ณุ รสู้ กึ พอใจในตวั เองเปน็ อยา่ งมากทที่ าV อะไรสาV เรจ็ จรงิ ๆ แตก่ น็ า่ เสยี ดายทคี่ วามรสู้ กึ ภาคภมู ใิ จนนั้ ไมเ่ คยอยกู่ บั ผมไดน้ าน ราฟเฟอร์ตี้และไอริส ลูกชาย และลูกสาวนางแบบ­สุดคูล ของคุณพ่อจู๊ด จู๊ดโปรยเสน่ห์เหลือร้าย และรุนแรงที่สุดใน หนัง The Talented Mr. Ripley ท่ีจะทlาให้ คุณใจเต้นแรงแน่นอน The Harry Potter Books ผยู้ ว่ั ยวนไมใ่ ชส่ งิ่ ทผี่ มชอบเลย รู้สึกว่าบางครั้งการรับบท ประเภทนี้อาจจะไม่ใช่กลยุทธ์ ที่ดีที่สุดในการรักษาภาพลักษณ์ บางอยา่ งในวงการฮอ­ลลวี ดู ผมมกั ตอ่ สเู้ พอื่ รบั บททจี่ รงิ จงั และอยากเป็นนักแสดงที่ไม่ได้ติดอยู่กับการแสดงบท­บาท เพยี งบทบาทเดยี ว “ผมมาคน้ พบวา่ ชอบหนงั สอื Harry Potter พรอ้ มกบั ลกู ๆ นลี่ ะ่ ผมมกั อา่ นหนงั สอื Harry Potter ใหล้ กู ๆ ฟงั และเราฟงั หนงั สอื เสยี งของเรอื่ งนตี้ อนไปเทยี่ วพกั ผอ่ น ด้วยกันเสมอ ผมพาลูกไปดูหนังด้วย คงเหมือนกับ ครอบครัวหลายๆ ครอบครัวนี่ล่ะ หนังสือ Harry Potter มสี ว่ นสาV คญั สาV หรบั ครอบครวั เรา และ ผมก็รู้จักโลกเวทมนต­ร์ของพ่อมดแม่มดนี้ ทงั้ หมดกอ่ นจะไดเ้ ลน่ หนงั Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwal­d ดว้ ย นอกจากซีรีส์ล่าสุด The New Pope แล้ว ก่อนหน้านี้คุณ ยังเล่นหนงั ฟอร์มยักษ์อย่าง Captain Marvel และหนัง แฟนตาซี Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwal­d ด้วย การเล่นหนังที่ แตกต่างกันให้ความรู้สึกอย่างไร ใชค่ รบั ทจี่ รงิ ผมไมไ่ ดร้ อู้ ะไรมาก เกยี่ วกบั กปั ตนั มารเ์ วลใน Captain Marvel และโลกของเ­ธอ แมผ้ มจะดหู นงั ทอี่ นิ สไปรจ์ าก หนังสือการ์ตูนมามากมาย แล้วก็ตาม และหลายเรื่องก็ รับบทโดยนักแสดงมากฝีมือ ทงั้ นนั้ ผมพบวา่ การผสมผสาน ระหว่างแอ็กชั่นและอารมณ์ขัน เปน็ เรอื่ งนา่ สนใจ ผมอยากรวู้ า่ หนงั ประเภทนมี้ กี ารทาV งานอยา่ งไร ทงั้ เรอื่ ง สเปเชยี ลเอฟเฟกต์ ฉากเขยี ว กองถา่ ยทมี่ ทlาไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะ คงเปน็ อยา่ งทมี่ คิ แจก็ เกอร์ กลา่ ว ไว้ วา่ ความสาV เรจ็ ทผี่ า่ นมาของ คณุ ไมใ่ ชต่ วั ตดั สนิ ตวั ตดั สนิ คือความสVาเร็จครั้งล่าสุด ของคณุ ตา่ งหาก ผมเองก็ คดิ แบบนนั้ นะ ผมไมเ่ คย พอใจกับความสVาเร็จที่ เขาพูดว่ามันเป็นความ สาV เรจ็ ของผมเลย แตผ่ มก็ ชอบที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน ชุมชนของกลุ่มคนที่บ้าคลั่ง พอจะเรยี กตวั เองวา่ นกั แสดงนะ จู๊ดชื่นชมนักแสดงรุ่นพี่ โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ โดยเฉพาะ เรื่องการใส่ใจดูแล สุขภาพของเขา จู๊ดกับฟิลลิปา โคแอน ภรรยานักจิตวิทยาที่ จูงมือสละโสดกันในปีนี้ 40

© PressReader. All rights reserved.