OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

HOLLYWOOD TALK : 41 : 41

HOLLYWOOD TALK

S & HATES เรเอื่รงอื่ ชงชออบบแแล­ละะไมไมช่ ช่ออบบขขอองง­จจดู๊ ดู๊ ลลออวว์ HATES Working Out Regret/ Guilt “ผมได้แรงบันดาลใจเรื่องการออกกV­าลังกายจากโรเ­บิร์ต ดาวนยี จเู นยี ร์ ตอนทเี่ ราเลน่ หนงั เรอื่ ง Sherlock Holmes ดว้ ยกนั เขาเลน่ โยคะและกงั ฟเู ยอะมาก เปน็ คนทห่ี ลงใหล การออกกVาลังกายและนั่นก็ทVาให้เขารักษารูปร่างได้ดีมาก ผมชอบดื่ม ออกไปแฮงเอ­าต์ยามคV่าคืน และกินอาหาร อรอ่ ยๆ กจ็ รงิ แตม่ นั คงไมด่ แี นถ่ า้ เราออกไปทา­V งานโดยทยี่ งั รสู้ กึ แยแ่ ละไมเ่ ฮลธต์ อี้ ย”ู่ “อยา่ เสยี ใจกบั สงิ่ ทผี่ า่ นมาเลย ผมเองกเ็ คยเจอะ เจอเรอื่ งทที่ าV ใหเ้ สยี ใจเหมอื นกนั แตจ่ ะไมป่ ลอ่ ย ให้เมล็ดพันธุ์แห่งความเสียใจนั้นเติบโตในใจ ผมมองว่าความเสียใจก็คล้ายกับความรู้สึกผิด ความอจิ ฉา และอารมณแ์ ยๆ่ อนื่ ๆ คณุ ตอ้ งกาV จดั มนั ออกไป เพราะความร­สู้ กึ แยๆ่ นนั้ ไมม่ อี ะไรดี ถา้ กาV จดั ได้ คณุ กจ็ ะเรยี นรทู้ จ่ี ะเรมิ่ ตน้ ใหมแ่ ละใช้้ ชวี ติ ตอ่ ไป บอกตามตรงว­า่ ผมเปน็ คนไมค่ อ่ ยหนั หลงัั กลบั ไปมองอะไร และเปน็ คนทพี่ ยายามใชช้ วี ติ อยกููู่่ ปจั จบุ นั มาตลอด ความจาV ผมไมค่ อ่ ยดดี ว้ ยมงั้ นนั่ อาจ เปน็ เหตผุ ลทผี่ มเปน็ แบบนนั้ แตผ่ มรสู้ กึ เหมอื นตวั เอง ใชช้ วี ติ แบบทเี่ ปน็ อยใู่ นปจั จบุ นั นมี้ านานเหลอื เกนิ และ จาV ไมไ่ ดแ้ ลว้ จรงิ ๆ วา่ แตก่ อ่ นใชช้ วี ติ อยา่ งไร นเี่ หมอืื เปน็ ชวี ติ ทฝี่ งั แนน่ อยใู่ นตวั ผมไปแลว้ ” บัั Manchester (Where He Shot the TV Show, Families, at Age 17) “แมนเชสเตอร­ค์ อื เมอื งแหง่ ความทรงจาV ทผี่ มมปี ระสบการณ์ การเรยี นรแู้ สนพเิ ศษ ผมเคยซอื้ แฟลตทนี่ นั่ ใหต้ วั เอง ตอนนนั้ เปน็ ครงั้ แรกทผี่ มพอมเี งนิ อยบู่ า้ ง เลยออกไปแฮ­งเอาต์ เขา้ สังคม แต่ก็เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้ตื่นนอนตอน 6 โมงเชา้ และไปเขา้ กองถา่ ยใหไ้ ด้ ตอนนนั้ มารต์ นิ กลนิ เมอรเ์ รย์ ซงึ่ เลน่ ซรี สี เ์ รอื่ ง Families ดว้ ยกนั กบั ผม อยใู่ นวง ดนตรอี นิ ดชี้ อื่ The Mock Turtles ผมเลยเหมอื นมโี อกาสได้ ตะลอนไปกบั เขา ตอนนนั้ ผมไปคลบั Hacienda บอ่ ยมาก ครงั้ หนงึ่ เคยมโี อกาสดวู งรอ็ ก Primal Scream เลน่ ไลฟท์ นี่ นั่ ในปี 1989 ทงั้ ยงั เคยไปดวู ง The Stone Roses ขนึ้ แสดง คอนเสริ ต์ Spike Island ในปี 1990 ดว้ ย เปน็ ชว่ งเวลาทเี่ ยยี่ ม สดุ ๆ” น Paparazzi “ผมยังจVาความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีกับปาปารัซซี่ที่มักมา คอยตามอยนู่ อกบา้ น รวมทงั้ การมปี ฏสิ มั พนั ธก์ บั คนเหล่านั้นที่คุณไม่อยากมีในชีวิตได้ พวกเขาพยาย­ามพดู คยุ และเปน็ มติ รกบั เรา แตผ่ มกลบั อยากชกหนา้ พวกเขา มากกวา่ อยา่ ทาV เปน็ มาคยุ มาทกั วา่ ‘หวดั ดเี พอื่ น’ กบั ผมเลย เพราะกบั การแคค่ ณุ มานงั่ เฝา้ หนา้ บา้ นผมนาน 4 เดอื น มนั ไมไ่ ดห้ มายความวา่ เราจะ เปน็ เพอื่ นกนั เสยี หนอ่ ย” นักแสดงหนุ่ม กับสไตล์คูลๆ ที่แฝงความชิลล์ ร่วมเดินพรมแดงก่อนการฉายซีรีส์ The New Pope ที่เขาแสดงนlา ที่เทศกาลหนังเวนิส Father’s Favourite Saying “มคี าV พดู หนงึ่ ทพี่ อ่ มกั พดู ใหผ้ มฟงั บอ่ ยๆ ในชว่ งตลอดหลาย ปีที่ผ่านมา นั่นคือจงจVาไว้เสมอว่าจะมีทั้งคนที่ดีกว่าและ แยก่ วา่ อยรู่ อบตวั เรา แตส่ ว่ นใหญเ่ รามกั ไมร่ หู้ รอกวา่ ใครดี หรอื แยก่ นั แน่ คาV พดู นส้ี อนผมวา่ อยา่ เหลงิ ไปกบั ความสาV เรจ็ ชอื่ เสยี ง หรอื เงนิ ทอง” Aging “ผมรสู้ กึ กบั เรอื่ งนมี้ ากขนึ้ นะ ยงิ่ อายุ มากขนึ้ ความกดดนั กน็ อ้ ยลง คนคงพดู ได้ ว่า จะว่าไปเขาไม่ได้ดูเป๊ะเหมือนแต่ก่อน เพราะตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นหนุ่มวัย 20 แล้ว เพราะฉะนั้นอย่าหวังให้เขาดูดีเหมือนเดิม เลย” OK! Celebrity “ผมไม่เคยมองว่าตัวเองเป็นเซเลบริตี้ ไม่เชิญใครมาบ้าน และไมเ่ คยเขา้ หาสอื่ เวน้ แตว่ า่ ผมพดู คยุ กบั สอื่ ถงึ ผลงานที่ ทาV อยู่ และปกตกิ ไ็ มไ่ ดใ้ หส้ มั ภาษณม์ ากเทา่ ไร แตก่ อ่ นกเ็ คย คุยกับสื่อบ้างนะ แต่เด๋ียวนี้รู้สึกว่าค่อนข้างรับมือยากแล้ว เพราะมกี ารเยาะเยย้ ถากถางกนั เยอะเหลอื เกนิ อารมณว์ า่ ทาV ไมคณุ ถงึ ตอ้ งมาพดู ถงึ เรอื่ งนนั้ เรอื่ งนดี้ ว้ ยละ่ ” Being Typecast “ช่วงแรกๆ ที่อยู่ในวงการ ผมรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยที่คน สว่ นใหญม่ กั อยากใหผ้ มรบั บทนาV ในหนงั โรแมนตกิ มากกวา่ ในขณะที่ผมรู้สึกว่าตัวเองสามารถ­รับบทที่หลากหลายได้ มากกวา่ นนั้ เพราะฉะนนั้ ผมจงึ อยากเลอื กเลน่ บททตี่ รงขา้ ม กบั บทในหนงั โรแมนตกิ มากกวา่ ” www.okmagazine-thai.com 41

© PressReader. All rights reserved.