OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

VIEW : 42 : 42

VIEW

VIEW OK! Interrupte­d, Lara Croft: Tomb Raider, Lara Croft: Tomb Raider-the Cradle of Life, Mr. & Mrs. Smith, Wanted, Salt ฯลฯ คอื ชอื่ หนงั เพียงบางเรื่องที่ประสบความส­Vาเร็จในระดับเมนสตรีมของ แองเจลนิ า่ โจลี และเผยใหเ้ หน็ เสนห่ ท์ างการแสดง รวมทงั้ ภาพลักษณ์ที่ดูแข็งแกร่งของฮอลลีวูดควีนรายนี้ นักแสดง หญงิ ซเู ปอรส์ ตารว์ ยั 44 ปี ยงั เปน็ ทจี่ ดจาV ในฐานะฮโี รห่ ญงิ ผเู้ รยี กรอ้ งเพอื่ สทิ ธมิ นษุ ยชน ขณะเดยี วกนั กเ็ ปน็ คณุ แมล่ กู หก ทที่ มุ่ เทเวลาและม­อบความอบอนุ่ ใหล้ กู ๆ ของเธอ ทา่ มกลาง บทบาทหลากห­ลายและนา่ ยกยอ่ งนี้ แองเจลนิ า่ ยงั เตม็ เปย่ี ม ด้วยพลังอันแข็งแกร่งที่ทVาให้เธอกล้าหาญและก้าวผ่านช่วง เวลายากลาV บากตา่ งๆ ในชวี ติ มาได้ คงไมผ่ ดิ หากจะกลา่ ววา่ นอกจากเรอื่ งรปู รา่ งหนา้ ตาทดี่ สู วยและเซก็ ซี่ รวมทงั้ บคุ ลกิ ทดี่ นู งิ่ มาดมนั่ แตไ่ มข่ ม่ ใครของเธอ ความสตรองท­งั้ ดา้ น จติ ใจ ความคดิ และทศั นคติ ยงั สง่ ใหเ้ ธอดดู จี ากภายในสู่ ภายนอก โดดเด่นและสง่างาม เหมาะกับคาV ว่า Bold & Beautiful เหลอื เกนิ ไลฟ์สไตล์อันหรูหราของฮอลลีวูดอาจทVาให้สายตา ของเราพรา่ เลอื น และมองขา้ มอปุ สรรคตา่ งๆ ทแี่ องเจลนิ า่ เคยกา้ วผา่ นมาในชวี ติ เธอกค็ งเหมอื นกบั ผหู้ ญงิ ทวั่ ไปทชี่ วี ติ ไมไ่ ดส้ มบรู ณแ์ บบ และตอ้ งเจอเรอื่ งทกุ ขใ์ จมาเชน่ กนั ไมว่ า่ จะการถูกละเลยในวัยเด็ก การถูกกล่ันแกล้งและล้อเลียน การแต่งงานที่ล้มเหลว ตลอดจนความ­เส่ียงเป็นโรคมะเร็ง แตแ่ องเจลนิ า่ กก็ ลา้ พอทจ่ี ะบอกตวั เองใหส้ เู้ พอื่ ลกู ๆ สดุ ทรี่ กั ทั้งหกคน มาดูกันว่าเรื่องราวชีวิตในอดีตมีส่วนหล่อหลอม ตวั ตนของเธอให­แ้ ขง็ แกรง่ อยา่ งไร และถงึ วนั นเี้ รามนั่ ใจวา่ เธอพรอ้ มกา้ วตอ่ ไปดว้ ยความมาดมนั่ และความสขุ The Lonely Child แม้แองเจลิน่าจะเติบโตในครอบค­รัวที่มีชื่อเสียง แต่ตอน เด็กๆ เธอกลับไม่ได้รับความรักความใส่ใจเหมือนเด็กๆ ทวั่ ไปในวยั เดยี วกนั รายงานของเ­วบ็ ไซต์ The Daily Beast บอกวา่ เธอมชี วี ติ วยั เดก็ ทคี่ อ่ นขา้ งมปี ญั หา แอนดรวู มอรท์ นั ผเู้ ขยี นหนงั สอื ชวี ประวตั ขิ องแองเจลนิ า่ กลา่ ววา่ นกั แสดงสาว ไดร้ บั การเลยี้ งดโู ดยคณุ พอ่ จอน วอยต์ และคณุ แมม่ ารเ์ ชอลนี เบอรท์ รานด์ ซงึ่ ทงั้ คพู่ ยายามใชช้ วี ติ อยกู่ บั ความฝนั ทอี่ ยาก เปน็ คนดงั ผา่ นความสาV เรจ็ ของลกู สาว ทวา่ แองเจลนิ า่ กลบั แทบไมไ่ ดใ้ ชเ้ วลากบั พอ่ แม่ และสว่ นใหญเ่ ธอมกั ถกู ทงิ้ ใหอ้ ยู่ กบั พเี่ ลยี้ งมากกวา่ ความรสู้ กึ ถกู ทอดทงิ้ ทมี่ าจากชวี ติ วยั เดก็ อนั เปลา่ เปลยี่ ว จงึ กลายเปน็ หนงึ่ ในเหตผุ ลทที่ าV ใหแ้ องเจลนิ า่ กลายเปน็ เดก็ ทมี่ ปี ญั หาและหวั รนั้ ในชว่ งวยั รนุ่ BOLD &BEAUTIFUL แองเจลนิ า่ โจลี สวยสตรองจา­กภายในสภู่ ายนอก เรอื่ งราวชวี ติ ทหี่ ลอ่ หลอมความแข­ง็ แกรง่ และผลกั ดนั ใหเ้ ธอเปน็ ผหู้ ญงิ แหง่ แรงบนั ดาลใจของผคู้ นทวั่ โลก 42

© PressReader. All rights reserved.