OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

VIEW : 43 : 43

VIEW

The Troubled Teen หลายปแี หง่ ความโดดเดย่ี วและซมึ เศรา้ ในวยั เดก็ หลอ่ หลอม ชีวิตในวัยทีนเอจของนักแสดงปากอิ่ม “แองเจลิน่าน่าจะ ประสบกบั ความรสู้ กึ วา่ ถกู ทอดทงิ้ และความวติ กกงั วลอยา่ ง ลกึ ซงึ้ และเปน็ ไปไดว้ า่ เธออาจมอี าการซมึ เศรา้ ดว้ ย” มอรท์ นั กลา่ ว แมก้ ารทเี่ ดก็ วยั รนุ่ จะหวั รนั้ ไปบา้ งอาจเปน็ เรอื่ งปกติ แต่สVาหรับแองเจลิน่า รายงานว่าดูเหมือนเธอจะขบถ­จน หลายคนเอาไ­มอ่ ยู่ สมยั วยั รนุ่ เธอยงั หลงใหลมดี และมคี วามคดิ ที่จะฆ่าตัวตาย ไม่เพียงเท่านั้น เธอยังมีความพึงพอใจใน ตัวเองตV่า ซึ่งเป็นผลมาจากกา­รถูกกลั่นแกล้งอย่างรุนแรง เพอื่ นๆ มกั ลอ้ เลยี นทเี่ ธอมขี ายาว รมิ ฝปี ากหนา และลอ้ แม้ กระทั่งเรื่องไหล่ของเธอ เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดและ เปราะบาง เมื่อโดนล้อหนักข้อขึ้น แองเจลิน่าไม่สามารถ จดั การกบั ความเจบ็ ปวดได้ และสดุ ทา้ ยจงึ หนั ไปหลบภยั จาก ความเศรา้ โดยมยี าเสพตดิ เปน็ ทพี่ งึ่ ทางใจ แองเจลิน่าพา แมดด็อกซ์ไปเย่ียมชม Yonsei University ในกรุงโซล เกาหลีใต้ ด้วยตัวเอง แองเจลิน่ากับลูกๆ ทั้งหกคน จากซ้าย น็อกซ์กับวิเวียนน์, แพ็กซ์, ไชโลห์, ซาฮาร่า และแมดด็อกซ์ หนงั สอื พมิ พอ์ อนไลนข์ ององั กฤษ หลงั จากนั้นเป็นต้นมา เธอก็มีส่วนร่วมใน การช่วยทVาให้ชีวิตผู้คนทั่วโลกโดยเฉพ­าะ ผู้ลี้ภัยดีข้ึน โดยเดินทางไปท่ัวโลกในฐานะ­ทูต สันถวไมตรีของสVานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง สหประชาชาติ (UNHCR) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ­ของ สหประชาชาติ เพื่อช่วยเหลือผู้ท่ียากลVาบากใ­นมุมที่เธอ สามารถช่วยได้ ราว 10 ปี หลังรับหน้าที่ทูตสันถวไมตรี แองเจลิน่าก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนพิเศษฯ ของ UNHCR ในปี 2012 และยงั คงเดนิ สายเยยี่ มเยอื นคา่ ยผลู้ ภี้ ยั ในประเทศตา่ งๆ ทวั่ โลกตอ่ ไป The Phenomenal Actress ก้าวแรกในวงก­ารฮอลลีวูดของแองเจลิน่าคือหนังคอมเมดี้ เรอื่ ง Lookin’ to Get Out ทรี่ ว่ มแสดงกบั จอน วอยต์ คณุ พอ่ ของเธอในปี1982แตเ่ธอแจง้ เกดิ จากหนงั ตน้ ทนุ ตาV่ Cyborg 2 ในปี 1993 จากนนั้ กเ็ ปน็ ทรี่ จู้ กั มากขนึ้ จากหนงั Hackers ในปี1995 และหลงั ควา้ รางวลั นกั แสดงสมทบหญ­งิ ยอดเยย่ี ม บนเวทอี อสการจ์ ากหนงั Girl, Interrupte­d มาครองไดใ้ นวยั เพียง 24 ปี อาชีพทางการแสด­งในวงการฮอ­ลลีวูดของ แองเจลนิ า่ กโ็ ดดเดน่ เรอ่ื ยมา โดยเธอมโี อกาสไดร้ บั บทสาว แกร่งสุดเท่บ่อยครั้ง แองเจลิน่าไม่ใช่เด็กวัยรุ่นมีปัญหาอีก ตอ่ ไป แตก่ ลายเปน็ นกั แสดงหญงิ สดุ สตรอง ประสบความ สาV เรจ็ และไมห่ วาดหวนั่ ตอ่ บทบาทใหมๆ่ ทที่ า้ ทาย The Caring Mother การรว่ มงานการกศุ ลโดยเฉพาะด­า้ นสทิ ธมิ นษุ ยชนและผลู้ ภี้ ยั กบั UNHCR เปน็ จดุ เรม่ิ ตน้ ทนี่ าV แองเจลนิ า่ ไปสเู่ สน้ ทางของ การเปน็ แม่ ปี 2002 เธอรบั อปุ การะเดก็ ชายชาวกมั พชู าทชี่ อื่ ว่าแมดด็อกซ์ ซึ่งนี่นับเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตสาวแกร่งคนนี้ เดก็ ชายแมดดอ็ กซ์ (ปจั จบุ นั อายุ 18 ป)ี เปลยี่ นชวี ติ ของเธอ ไปตลอดกาล แองเจลนิ า่ เรมิ่ ใสใ่ จดแู ลเขาซงึ่ เปน็ ลกู คนแรก ในฐานะซิงเกิลมัม จากนั้นก็รับซาฮาร่า วัย 14 ปี จาก เอธโิ อเปยี และแพก็ ซ์ วยั 15 ปี จากเวยี ดนาม มาอปุ การะ เพมิ่ อกี 2 คน ในชว่ งทแี่ องเจลนิ า่ รกั กบั แบรด เธอยงั มพี ยาน รกั ทางสายเลอื ดกบั เขาอกี 3 คน คอื ลกู สาวไชโลห์ วยั 13 ปี และฝาแฝดชา­ยหญงิ นอ็ กซก์ บั วเิ วยี นน์ วยั 11 ปี แมจ้ ะมภี าพลกั ษณข์ องสาวสตรอง แตส่ าV หรบั บทบาท คณุ แม่ แองเจลนิ า่ คอื คณุ แมท่ แี่ สนอบอนุ่ และออ่ นโยน ทงั้ ยงั เชอ่ื วา่ การใหเ้ วลากบั ลกู เปน็ สง่ิ สาV คญั เราจงึ มกั เหน็ ภาพของ เธอใชเ้ วลากบั ลกู ๆ บอ่ ยๆ ไมว่ า่ จะไปสง่ ทโี่ รงเรยี น ไปชอ้ ปปง้ิ ไปเทยี่ วพกั ผอ่ น ไปทกี่ องถา่ ยหนงั รวมทงั้ รว่ มงานพรมแดง พรเี มยี รห์ นงั เรอื่ งตา่ งๆ ของเธอ เรยี กไดว้ า่ แทบอยดู่ ว้ ยกนั ตลอดเวลา ครงั้ หนงึ่ แองเจลนิ า่ เคยใหส้ มั ภาษณใ์ นรายการ Woman’s Hour ทางสถานวี ทิ ยุ BBC Radio 4 ขององั กฤษ วา่ “คณุ ไมม่ ที างรวู้ า่ ลกู คณุ เปน็ อยา่ งไรจนกระทง่ั เขาแสดง ใหค้ ณุ เหน็ วา่ เขาเปน็ อยา่ งไร ลกู เตบิ โตเปน็ คนทเ่ี ขาอยากเปน็ ทกุ คนมคี วามเปน็ ตวั ของตวั เองสงู แตก่ ม็ จี ติ ใจทเี่ ปดิ กวา้ ง” แตเ่ รอื่ งลา่ สดุ ทนี่ า่ จะทาV ใหจ้ ติ ใจของคณุ แมแ่ องเจลนิ า่ เปราะบางไม­น่ อ้ ย เหน็ จะเปน็ การทแี่ มดดอ็ กซ์ ลกู ชายคนโต วยั 18 ปี บนิ ไปเรยี นตอ่ ที่ Yonsei University มหาวทิ ยาลยั ชนั้ นาV ทกี่ รงุ โซล เกาหลใี ต้ เมอื่ เดอื นสงิ หาคมทผี่ า่ นมา การ บอกลากันทVาเอาแอง­เจลิน่าถึงขั้นนV้าตารื้น “ตอนที่เด็กๆ บอกลากนั เปน็ ภาพทสี่ วยงามมาก เวลาเหน็ ลกู ๆ รกั กนั ยนื่ โนต้ ใหก้ นั สวมกอดกนั เปน็ กาV ลงั ใจใหก้ นั นนั่ ทาV ใหฉ้ นั รสู้ กึ วา่ เดยี๋ วพวกเขาคงร­สู้ กึ ดขี นึ้ และลกู ๆ กจ็ ะคอยอยเู่ คยี งขา้ ง กันเสมอ” รายงานข่าวว่าแมดด็อกซ์เข้าเรียนในฐานะ นกั ศกึ ษาอนิ เตอร์ โดยเลอื กเรยี นดา้ นชวี เคมี การเรยี นเพงิ่ เรมิ่ ตน้ ไปเมอื่ เดอื นกนั ยายน และกอ่ นหนา้ นนั้ แมดดอ็ กซไ์ ด้ เรยี นภาษาเกาหล­เี พอื่ เตรยี มตวั กบั การใชช้ วี ติ เปน็ นกั ศกึ ษา Failed Marriages ขณะที่กVาลังเดินเคร่ืองเป็นโกลบอลซูเปอร์สตาร์ แองเจลนิ า่ กไ็ มล่ มื ทจี่ ะคน้ หาความรกั ปี1996 เธอ แตง่ งานกบั นกั แสดงจอนนี่ ลี มลิ เลอร์ ซงึ่ เจอกนั ในกองถา่ ยหนงั Hackers ในปี 1995 หลงั หยา่ ขาดไมก่ ปี่ เธอกส็ ละโสดกบั นกั แสดงมาดปา๋ บลิ ลี่ บอ๊ บ ธอรน์ ตนั อยา่ งไรกต็ าม หลงั ใชช้ วี ติ คไู่ ดเ้ พยี ง 4 ปี ทงั้ คกู่ ต็ ดั สนิ ใจหยา่ รา้ ง แมจ้ ะเผชญิ กบั ชวี ติ รกั ซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูด ร่วมงาน D23 EXPO 2019 เพื่อโปรโมตหนังภาคต่อ Maleficent: Mistress of Evil ในแคลิฟอร์เนีย เมื่อเดือนสิงหาคม ทลี่ ม้ เหลว แองเจลนิ า่ กย็ งั คงไมห่ มดหวงั ในเรอื่ งนี้ ต่อมาเธอปิ๊งรักกับแบรด พิตต์ ซูเปอร์สตาร์เจ้าเสน่ห์และ กลายเปน็ คนรกั กนั คนู่ ดี้ มู เี คมลี น้ มากและกลาย­เปน็ Power Couple ของฮอลลวี ดู เลยทเี ดยี ว รายงานวา่ แองเจลนิ า่ กบั แบรดเรมิ่ เดตกนั ในปี 2004 และสดุ ทา้ ยกส็ ละโสดในปี 2014 อยา่ งไรกต็ าม 2 ปหี ลงั ลนั่ ระฆงั รกั ความรกั ของทงั้ คกู่ เ็ ดนิ มาถงึ ทางตนั ในปี 2016 ซงึ่ ตอนนนั้ พวกเขามลี กู ๆ ในความ ดแู ลดว้ ยกนั 6 คน โดย 3 คน เปน็ ทายาททางสา­ยเลอื ด คาดวา่ การตกลงเรอื่ งการหยา่ ของแองเจลนิ า่ กบั แบรดนา่ จะ มรี ายละเอยี ดมากมาย เพราะกวา่ การหยา่ จะสนิ้ สดุ ลงอยา่ ง เปน็ ทางการไดก้ ใ็ นปนี นี้ เี่ อง The Role Model & Humanitari­an อกี เรอื่ งหนงึ่ ทนี่ า่ ชนื่ ชมเปน็ อยา่ งมากของแอง­เจลนิ า่ คอื การ ทเี่ ธออทุ ศิ ตนเพอื่ การทาV งานดา้ นสทิ ธมิ นษุ ยชนทวั่ โลก ยอ้ น กลบั ไปในปี 2001 เมอื่ ตอนอายุ 26 ปี กบั ทรปิ แรกของเธอที่ เซยี รร์ าลโี อน ประเทศในแอ­ฟรกิ าตะวนั ตก แองเจลนิ า่ เผย วา่ การเดนิ ทางครงั้ นนั้ ทาV ใหเ้ ธอตระหนกั ถงึ เรอื่ งทไี่ มเ่ คยคดิ มาก่อน “ฉันตระหนักได้ว่าฉันช่างใสซื่อเสียจริงที่คิดว่า ตัวเองมีชีวิตที่ยากลVาบาก มันเหมือนมีคนมาตบหน้าแล้ว บอกฉนั วา่ ตายแลว้ ยยั สาววยั รนุ่ งเี่ งา่ จากแคลฟิ อรเ์ นยี เธอ รไู้ หมวา่ สาV หรบั หลายๆ คน ชวี ติ ของพวกเขาบ­นโลกใบนมี้ นั ยากลาV บากแคไ่ หน” แองเจลนิ า่ เปดิ ใจกบั The Telegraph แองเจลิน่าร่วมงาน San Diego Comic-con Internatio­nal 2019 ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมเปิดตัวเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงหนังซูเปอร์ฮีโร่ เรื่องใหม่ของค่ายมาร์เวล The Eternals เมื่อเดือนกรกฎาคม ในซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย www.okmagazine-thai.com 43

© PressReader. All rights reserved.