OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

VIEW : 44 : 44

VIEW

แทน บา้ นของครอบคร­วั เราในกมั พชู าอยหู่ า่ งจากโซลราว 6 ชั่วโมง ฉันเลยว่าจะไปแอบส่องเขาดูเสียหน่อย ฉันก็คง เหมอื นคณุ แมค่ นอนื่ ๆ นนั่ ละ่ นแ่ี มดดอ็ กซก์ เ็ พงิ่ บนิ ไปเรยี น ไดไ้ มก่ วี่ นั ขอเวลาฉนั สกั 2-3 อาทติ ย์ แลว้ เดยี๋ วคงไดน้ งั่ เครอื่ งไปหาลกู ” เปน็ คณุ แมผ่ เู้ ปน็ แบบอยา่ งทดี่ ขี องลกู ๆ ในทกุ วนั น้ี Strong Female Characters แฟนหนังทั่วโลกคุ้นชินกับแองเจลิน่าในการสวมบ­ทบาท ผหู้ ญงิ แกรง่ บอ่ ยๆ ในเดอื นตลุ าคมนี้ นกั แสดงลคุ มนั่ เตรยี ม คนื จอกบั Maleficent: Mistress of Evil หนงั ไลฟแ์ อก็ ชนั่ ภาคตอ่ จาก Maleficent ของคา่ ยดสิ นยี ใ์ นปี 2014 เธอรบั บท แมม่ ดใจรา้ ยมาเลฟเิ ซนตผ์ มู้ ปี ม โดยรว่ มงานกบั สาวสวยแอล แฟนนงิ ทรี่ บั บทเจา้ หญงิ ออโรรา รวมทงั้ มเิ ชลล์ ไฟเฟอร์ และ แซม ไรลยี รวมทงั้ ลา่ สดุ ยงั มกี ารประกาศวา่ เธอจะมารบั บท ธนี า่ ซเู ปอรฮ์ โี รห่ ญงิ ผมบลอนดส์ ดุ แกรง่ ในหนงั เรอื่ งใหมข่ อง คา่ ยมารเ์ วลอยา่ ง The Eternals ซง่ึ กาl ลงั ถา่ ยทาl อยใู่ นขณะนี้ The Fighter แองเจลนิ า่ เจอะเจอเรอื่ งทเ่ี ขา้ มาทดสอบควา­มแกรง่ ของจติ ใจ อกี ครงั้ เมอื่ เธอพบวา่ ตวั เองมคี วามเสยี่ งเปน็ โรคมะเรง็ ซงึ่ แม่ของเธอก็เคยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทรวงอกในปี 2007 ดว้ ยวยั 56 ปมี าแลว้ เมอื่ พบความเสยี่ งนนั้ ดาราสาวจงึ ตดั สนิ ใจ ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคทันที “ฉันมีความเสี่ยงเป็น มะเรง็ ทรวงอก 87 เปอรเ์ ซน็ ต์ และมคี วามเสยี่ งเปน็ มะเรง็ Maleficent: Mistress of Evil เตรียมลงจอในเดือน ตุลาคมนี้ โดยแองเจลิน่านVาแสดงร่วมกับแอล แฟนนิง และมิเชลล์ ไฟเฟอร์ หนึ่งในแพสชั่นที่น่าชื่นชมของแองเ­จลิน่าคือเธอร่วมงานกับสVานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชา­ติ (UNHCR) มานานเกือบ 20 ปีแล้ว เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลก ทนี่ นั่ ดว้ ย การทเี่ ดก็ หนมุ่ เลอื กเรยี นทเี่ กาหลใี ต้ นา่ จะเพราะ เขาชน่ื ชอบเกาหลแี ละเคปอ๊ ปเปน็ การสว่ นตวั ทงั้ ยงั เคยเขา้ ไป เยยี่ มเยยี น Yonsei University พรอ้ มกบั คณุ แมแ่ องเจลนิ า่ เมอื่ เดอื นพฤศจกิ ายน ปี 2018 ดว้ ย ซงึ่ ตอนนนั้ แองเจลนิ า่ บนิ ไป ปฏบิ ตั ภิ ารกจิ ในเกาหลใี ตใ้ นฐานะผแู้ ทนพเิ ศษฯ UNHCR เพอื่ เรยี กรอ้ งความชว่ ยเหลอื ทจี่ าl เปน็ อยา่ งมากแกผ่ ลู้ ภี้ ยั ทว่ั โลก หลังแมดด็อกซ์ไปเรียนต่อ แองเจลิน่าก็ยังคงคิดถึง และมนี าl้ ตา เมอื่ รายการ E! News ถามเธอวา่ ถงึ ตอนนหี้ ยดุ รอ้ งไหเ้ พราะคดิ ถงึ ลกู หรอื ยงั ทงี่ าน D23 Expo 2019 ของ ดสิ นยี ใ์ นอะนาฮมี แคลฟิ อรเ์ นยี เมอื่ เดอื นสงิ หาคม ซเู ปอร์ สตาร์ชื่อดังสารภาพพร้อมเสียงหัวเราะว่า “ยังเลย ตอนนี้ แมดดอ็ กซพ์ รอ้ มเรยี นมาก ฉนั ภมู ใิ จในตวั เขามากและต­นื่ เตน้ แองเจลิน่ายังได้ร่วมงานกับนักแสดงชื่อดังเพียบ ทั้งซัลมา ฮาเยก, คติ แฮรงิ ตนั , เจมมา่ ชาน, รชิ ารด์ แมดเดน ฯลฯ “ฉันตื่นเต้นกับการได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมาร์เวล และรสู้ กึ ดที ตี่ วั ละครในเรอื่ งมคี วามหลากหลา­ยมาก” แองเจลนิ า่ เปดิ ใจกบั E! News วา่ “ฉนั เองกเ็ หมอื นกบั คนอนื่ ๆ และโดยเฉพา­ะชว่ ง 2-3 ปที ผี่ า่ นมา มนั ไมใ่ ชช่ ว่ ง เวลาทงี่ า่ ยสาl หรบั ฉนั เลย และฉนั ไมไ่ ดร้ สู้ กึ แขง็ แกรง่ เทา่ ไร แตเ่ วลาทอี่ อ่ นแอ เรามกั รสู้ กึ วา่ ตอ้ งผลกั ดนั ตวั เองใหร้ สู้ กึ ดขี นึ้ ฉันรู้สึกซาบซ้ึงมากที่มีโอกาสได้สวมบทบาทเป็นตัวละครที่ แขง็ แกรง่ เหลา่ นี้ ซงึ่ ทาl ใหฉ้ นั ไดด้ งึ เอาความแขง็ แกรง่ ทมี่ ใี น ตวั ออกมา นนั่ เตอื นใหฉ้ นั รวู้ า่ ฉนั เองกส็ ามารถแขง็ แกรง่ ได้ เชน่ กนั บางครงั้ เราอาจรสู้ กึ แยม่ าก แตก่ ต็ อ้ งดงึ ตวั เองกลบั มา ได้ ตอนนบี้ ทธนี า่ ทาl ใหฉ้ นั ตอ้ งเทรนอยา่ งหนกั เธอเปน็ คน มองโลกในแง­บ่ วก ดดุ นั และแขง็ แรงมาก เพราะฉะนนั้ ฉนั จึงต้องผลักดันตัวเองให้แข็งแกร่งและเป็นอย่างเธอให้ได้ บางครงั้ ลกู ๆ กม็ าเทรนกบั ฉนั ดว้ ย โดยเฉพาะนอ็ กซท์ มี่ าฝกึ เรอื่ งการใชอ้ าวธุ และคาราเต้ เวลาทลี่ กู มาจอยดว้ ย มนั สนกุ และทlาให้รู้สึกดีมากนะ” แน่นอนว่าในวันเปิดตัวหนังเรื่อง ตา่ งๆ ทงั้ Maleficent: Mistress of Evil และ The Eternals เราคงไดเ้ หน็ แองเจลนิ า่ พาลกู ๆ ไปรว่ มงานพรมแดง­ดว้ ย รงั ไข่ 50 เปอรเ์ ซน็ ต”์ เธอเผยกบั หนงั สอื พมิ พ์ The New York Times แต่ด้วยความที่อยากใช้ชีวิตกับลูกๆ ไปได้นานๆ แองเจลนิ า่ จงึ ตดั สนิ ใจผา่ ตดั เตา้ นมออกทงั้ สองขา้ งในปี2013 และผา่ ตดั รงั ไขแ่ ละทอ่ นาl ไขอ่ อกในปี2015 เธอรบั มอื กบั การ ผา่ ตดั อยา่ งกลา้ หาญ “ฉนั บอกลกู ๆ ไดแ้ ลว้ วา่ ไมต่ อ้ งกลวั วา่ จะเสียแม่ไป” ต้องบอกว่าแม้ที่ผ่านมา แองเจลิน่าจะต้อง เจอะเจออปุ สรรคมากมาย­เหมอื นผหู้ ญงิ คนอนื่ ๆ แตว่ ธิ กี าร ที่เธอรับมือกับปัญหาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจดีๆ ที่อาจ ผลักดันให้ผู้หญิงสักคนบนโลกใบ­นี้มีใจฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้ง ชวี ติ ของแองเจลนิ า่ อาจไมเ่ พอรเ์ ฟกตใ์ นทกุ ดา้ นเหมอื นภาพ ที่เราเห็น แต่เธอก็ต่อสู้กับทุกปัญหาและความ­ยากลlาบาก เพอื่ กลายมาเปน็ ผหู้ ญงิ ทแี่ ขง็ แกรง่ ประสบความส­าl เรจ็ และ The Eternals หนังซูเปอร์ฮีโร่เร่ืองใหม่ของ ค่ายมาร์เวล รวบรวมทีมนักแสดงที่มีความ หลากหลายทั้งเช้ือชาติและสีผิว Bold with Style เรยี บ โก้ เท่ สงา่ งาม และคลาสสกิ อาจเปน็ นยิ ามแหง่ สไตล์ ของซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดคนนี้ อย่าคาดหวังว่าจะได้เห็น แองเจลนิ า่ มาในชดุ ลายดอกไมแ้ สนหวาน ระบายฟฟู อ่ ง หรอื ลกู ไมส้ สี นั ฉดู ฉาดทดี่ ขู ดั กบั บคุ ลกิ ของเธอ ชดุ เรยี บๆ สดี าl ขาว ครีม เทา มักเป็นสีหลักของเธอ เพิ่มลูกเล่นด้วย แอคเซสซอรแี่ ตพ่ องาม แตส่ ง่ิ ทชี่ ว่ ยขบั ใหเ้ ธอดโู ดดเดน่ บน พรมแดงคือบุคลิกท่ีดูสง่างามและมาด­มั่น แองเจลิน่าจึงดู สวยอยา่ งโดดเดน่ ไดโ้ ดยไมต่ อ้ งเรยี กรอ้ งความสนใจ นลี่ ะ่ คอื สไตลแ์ บบ Bold & Beautiful ในแบบฉบบั ของเธอ 44

© PressReader. All rights reserved.