OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

BOLD & BEAUTIFUL : 50 : 50

BOLD & BEAUTIFUL

ขำ สะโพก และอำจมวี งิ่ คำรด์ โิ อเสรมิ ไปดว้ ย ผลมนั กด็ นี ะคะ เพรำะนำV้ หนกั มวิ คงที่ กนิ ไดต้ ำมปกติ และรสู้ กึ วำ่ แขง็ แรง ดว้ ย” เวลำ เขำ้ กบั คนอนื่ ไดง้ ำ่ ย เพอื่ ใหบ้ รรยำกำศกำร­ทำV งำนไหลลนื่ ถ้ำเป็นคนที่เอำแต่ใจตัวเอง มิวว่ำนั่นจะทVำให้กำรทVำงำน หลำยๆ อยำ่ งในแตล่ ะวนั ยำกมำก สำV หรบั พำรต์ นกั แสดง มวิ มองวำ่ กำรเปน็ นกั แสดงทดี่ มคี ณุ ภำพ เรำตอ้ งพรอ้ มเรยี นรู้ หรอื ทำV อะไรใหมๆ่ ไมใ่ ชค่ นทคี่ ดิ วำ่ ตรงนคี้ อื ดที สี่ ดุ แลว้ และ ไมท่ ำV อะไรเพมิ่ อกี มวิ เองกย็ งั มบี ททอ่ี ยำกเลน่ อยำกเลน่ แบบ ดรำมำ่ หนกั ๆ เลย อยำ่ งบทคนมปี มอะไรอยำ่ งนี้ นอกจำกนี้ ยงั อยำกเลน่ หนงั อกี เพรำะกำรเล­น่ หนงั กท็ ำV ใหเ้ รำไดอ้ กี มดู้ หนงึ่ มนั ไมเ่ หมอื นกบั กำรเลน่ ละคร มวิ ชอบนะ สนกุ ด”ี สVำหรับเรื่องควำมรัก หลำยคนคงทร­ำบกันดีว่ำมิว เตรียมตัวเข้ำสู่ประตูวิวำห์และเป็นเจ้ำสำวที่สวยแกลมใน เดอื นมกรำคมปหี นำ้ กบั แฟนหนมุ่ นกั ธรุ กจิ เซนต-์ ธรำภชุ คหู ำ เปรมกจิ เรำถำมถงึ ภำพงำนแตง่ งำนในฝนั ทเี่ ธอเคยคดิ ไวว้ ำ่ เปน็ อยำ่ งไร “จรงิ ๆ ทคี่ ดิ ไวค้ อื อยำกแตง่ ในโบสถ์ ซง่ึ เปน็ งำน ที่ศักดิ์สิทธิ์ มีแต่ครอบครัว ญำติ เพื่อน และคนสนิท บรรยำกำศออ­กแนวอบอนุ่ แตภ่ ำพแหง่ ควำมเปน็ จรงิ คอื เรำ ไม่สำมำรถทVำอ­ย่ำงนั้นได้ เพรำะทั้งมิวและคุณเซนต์ไม่ได้ เปน็ ครสิ ต์ อกี ทงั้ ดว้ ยควำมทมี่ วิ เปน็ นกั แสดงและคณุ เซนตก์ มคี นรจู้ กั เยอะ เรำจงึ ไมส่ ำมำรถเชญิ เฉพำะคนทสี่ นทิ มำกๆ ได้ แขกของเรำต­อ้ งมเี พมิ่ ขนึ้ แตก่ ย็ งั อยำกคงคอนเ­ซป็ ตเ์ ดมิ ไวว้ ำ่ ขอใหเ้ ปน็ งำนทอี่ บอนุ่ และมคี วำมคลำสสกิ คะ่ สำV หรบั กำรเตรยี มตวั เรอื่ งชดุ เจำ้ สำวกม็ ดี ๆู ไว้ อยำกใสช่ ดุ ทดี่ คู ลำสสกิ ทสี่ ดุ สว่ นเรอื่ งควำมสวยคว­ำมงำม ปกตมิ วิ ดแู ลตวั เองอยแู่ ลว้ และปนี กี้ อ็ อกกำV ลงั กำยจรงิ จงั สปั ดำหล์ ะ 3-4 ครงั้ ครงั้ ละ 1 ชวั่ โมง กอ็ อกกบั คณุ เซนตน์ ล่ี ะ่ คะ่ พยำยำมจดั ตำรำงใหไ้ ด้ เรำทงั้ คมู่ เี ทรนเนอรส์ ว่ นตวั บำงวนั ออกแขน ไหล่ หนำ้ ทอ้ ง สำV หรบั งำนแสดง ลำ่ สดุ มวิ เพงิ่ ปดิ กลอ้ งละครอกเกอื บ หกั แอบรกั คณุ สามี ของผจู้ ดั คนสวยแอน ทองประสม ไปเมอื่ เดอื นกนั ยำยนหลงั ถำ่ ยทำV มำรำว 10 เดอื น และมคี วิ ออนแอร์ พร้อมประเทศจีนรำวต้นปีหน้ำ โดยเรื่องนี้มิวประกบคู่ พระเอกสดุ หลอ่ หมำก-ปรญิ สภุ ำรตั น์ “เรอื่ งนที้ ำ้ ทำยและ ยำกกวำ่ ทคี่ ดิ มำก ตอนแรกมวิ คดิ วำ่ นำ่ จะชลิ ลๆ์ สบำยๆ เพรำะเปน็ ละครโรแมนต­กิ คอมเมดี้ แตป่ รำกฏวำ่ พแี่ อนกบั พแี่ อว้ -อำV ไพพร จติ ตไ์ มง่ ง ผกู้ ำV กบั ไมอ่ ยำกใหค้ นคดิ แคว่ ำ่ นำ่ รกั ดแี ลว้ กด็ ผู ำ่ นๆ ไป ทงั้ คใู่ สใ่ จวำ่ อยำกใหล้ ะครโรแมนตกิ คอมเมดเี้ รอื่ งนมี้ รี ำยละเอยี ด มอี ะไรในแตล่ ะซนี ทกุ ซนี เขำ จะเติมบำงอย่ำงเข้ำไปให้คนดูเห็นเคมีของเธียรกับเมย พระเอกและน­ำงเอกใหช้ ดั มำกขนึ้ บำงทอี ำ่ นบทซนี นี้ เรำรสู้ กึ วำ่ งำ่ ยจงั ไมม่ บี ทพดู เลยนะ แตต่ อนถำ่ ยกลบั ถำ่ ยกนั นำนมำก ชว่ งแรกๆ มวิ กบั หมำกกท็ อ้ คยุ กนั วำ่ ทำV ไมมนั ยำกจงั เรำ ทั้งคู่รู้สึกเหมือนเป็นนักแสดงที่เพิ่งเล่นละครเรื่องแรกเลย เพรำะเล่นอย่ำงไรก็ยังไม่ใช่และไม่ได้สักที อำศัยว่ำค่อยๆ ปรบั จนู กนั สกั พกั หนงึ่ จนรแู้ ลว้ วำ่ ควรสวมคำแร­ก็ เตอรท์ ไี่ ดร้ บั อยำ่ งไร ผกู้ ำV กบั ถงึ ปลอ่ ยใหเ้ รำเลน่ กนั ไปเลย พอเขำ้ ทเี่ ขำ้ ทำง แล้ว มันก็จะมีควำมน่ำรักที่ออกมำเองโด­ยธรรมชำติจำก ควำมรสู้ กึ ของเรำ ณ โมเมนตน์ นั้ ทเี่ ลน่ ” ถงึ วนั นมี้ วิ ครำV่ หวอดอยใู่ นวงกำรมำ 8 ปแี ลว้ สงิ่ ทเี่ ธอ ได้เรียนรู้จำกวงกำรบันเทิงคืออะไร “มิวได้เรียนรู้อะไร มำกมำยจำกก­ำรทVำงำนใน­วงกำรนี้ หลักๆ คือเรื่องกำร ทำV งำนรว่ มกบั คนหมมู่ ำก ไมว่ ำ่ จะถำ่ ยละคร หนงั นติ ยสำร หรอื อะไรกต็ ำม ทกุ อยำ่ งคอื กำรทำV งำนรว่ มกนั ตอ้ งอำศยั ทมี เวริ ก์ เพรำะฉะนน้ั เรำจงึ ตอ้ งมคี วำมรบั ผดิ ชอบสงู ตรงตอ่ ผหู้ ญงิ สวยและมเี สนห่ อ์ ยำ่ งมวิ ยอ่ มมหี นมุ่ ๆ เขำ้ หำ มำกมำย แตอ่ ะไรทที่ ำV ใหห้ นมุ่ เซนตค์ อื คนทใี่ ช่ เสนห่ อ์ ะไร ของเขำทที่ ำV ใหม้ ดั ใจมวิ ได้ “คณุ เซนตเ์ ปน็ อกี คนนะคะทมี่ วิ รสู้ กึ วำ่ มเี สนห่ แตต่ อ้ งรจู้ กั และไดค้ ยุ นะ ตอนแรกทมี่ วิ เจอ คณุ เซนต์ มวิ รสู้ กึ เฉยๆ เขำกเ็ ปน็ นกั ธรุ กจิ คนหนง่ึ ซง่ึ มวิ ไมไ่ ด้ รสู้ กึ วำ่ นำ่ สนใจ ไมไ่ ดอ้ ยำกคยุ แตพ่ อไดไ้ ปกนิ ขำ้ วกนั สองคน กบั เขำครงั้ แรก ไดพ้ ดู คยุ เรอื่ งรำวสว่ นตวั มำกขนึ้ มวิ เลยรสู้ กึ วำ่ คนนมี้ เี สนห่ นำ่ สนใจ มอี ะไรมำกกวำ่ ภำพทเี่ รำเหน็ วำ่ เปน็ นกั ธรุ กจิ อยำกทำV ควำมรจู้ กั เพมิ่ เตมิ เรำกเ็ ลยไดส้ ำนสมั พนั ธ์ ตอ่ ตวั จรงิ เขำจติ ใจดี มคี วำมนำ่ รกั มคี วำมเปน็ สภุ ำพบรุ ษุ มคี วำมเปน็ ผใู้ หญ่ มคี วำมเปน็ ผนู้ ำV มคี วำมรู้ คอยดแู ลเอำใจใส่ คนรอบขำ้ งดมี ำก แตส่ งิ่ ทใี่ ชเ่ ลยกค็ อื ควำมรสู้ กึ ทวี่ ำ่ เขำเปน็ คนทเี่ รำพง่ึ พำได้ เพรำะถำ้ แตง่ งำนไปแลว้ ชวี ติ คกู่ เ็ ปน็ เรอื่ ง ของคนสองคน­แลว้ ไมม่ พี อ่ แม่ เพอื่ น หรอื คนอนื่ มำเกยี่ วขอ้ ง และเรำจะอยู่กับคนๆนี้ไปได้ตลอด จำกวันแรกจนถึงวันนี้ ทรี่ จู้ กั กนั คณุ เซนตก์ ย็ งั ดแู ลมวิ เหมอื นเดมิ รสู้ กึ วำ่ ดขี น้ึ ดว้ ยนะ พอได้รู้จักกันมำกขึ้น มีทริปไปเที่ยวต่ำงประเทศด้วยกัน มนั ทำV ใหเ้ รำไดใ้ ชเ้ วลำดว้ ยกนั มำกขนึ้ นนั่ เลยทำV ใหม้ วิ เหน็ รำยละเอยี ดเรอื่ งนสิ ยั และควำมเอำ­ใจใสข่ องเขำ ทงั้ หมดนี้ ทำV ใหร้ สู้ กึ วำ่ คนนลี้ ะ่ คอื คนทใี่ ช่ เรำคงไมเ่ จอใครทใี่ ชม่ ำกกวำ่ นี้ อกี แลว้ ” นางแบบ: นิษฐา จิรยั่งยืน เสื้อผ้า: Vickteerut แต่งหน้า: พรรวิษิษฐ์ สุขารมณ์ ทlาผม: ศราวุธ เรขาลิขิต สไตลิสต์: ศุภะกิจ หุนารักษ์ ผู้ช่วยสไตลิสต์: คุณัชญ์ ดาวมณี ช่างภาพ: ทินกร วงเบญจศิลป์ ผู้ช่วยช่างภาพ: ธนพร พิกุล, ธีรภัทร รัตนกุลชัยนันท์ สัมภาษณ์: ศันสนีย์ เล้าอรุณ สถานที่: 137 Pillars Suites & Residences Bangkok โทร. 0-2079-7000 50

© PressReader. All rights reserved.