OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

BOLD & BEAUTIFUL : 54 : 54

BOLD & BEAUTIFUL

ทชี่ ดั เจนมากแลว้ วา่ ความสขุ ทแี่ ทจ้ รงิ ในชวี ติ ของเราอยทู่ ไี่ หน ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้มองว่าสีสันของโลกใบนี้จืดชืดลงไป เลยแมแ้ ตน่ ดิ เดยี วคะ่ ” คณุ ขวญั บอกวา่ ความสวยสาV หรบั เธอนนั้ ตอ้ งมาจาก ภายในส่งออกมาสู่ภายนอก เพราะเมื่อความคิดตกผลึก เขา้ ใจในสงิ่ ทมี่ ยนิ ดใี นสง่ิ ทเี่ ปน็ มสี ติ สมั ปชญั ญะในการใช้ ชวี ติ ความสขุ จากภายในกเ็ กดิ ขนึ้ และเปลง่ ประกายออกม­า พรอ้ มแจกจา่ ยใหค้ นรอบตวั และนนั่ คอื ผหู้ ญงิ ทส่ี วยตามแบบ ฉบับของสู่ขวัญ “ผู้หญิงที่สวยในมุมมองของขวัญต้องสวย ตอนทเี่ ราหลบั ตา เพราะอะไรท­เี่ หน็ ดว้ ยตาลว้ นเปน็ สงิ่ ทถี่ กู หลอกไดง้ า่ ย ความสวย ความหลอ่ ตอ้ งรสู้ กึ ทใี่ จของเรา เชน่ อยากนงั่ คยุ กบั คนคนนี้ เวลาเจอเรอื่ งราวดๆี ขวญั จะนกึ ถงึ คนคนนนั้ ทนั ที เพราะอยากน­าV ความรสู้ กึ นไี้ ปบอกเขา เพราะ เขาไดส้ รา้ งความรสู้ กึ ดๆี ใหก้ บั ขวญั เรารสู้ กึ วา่ เราชอบเขา คะ่ ” แมว้ า่ ชว่ งนเ้ี ราอาจจะไมไ่ ดเ้ หน็ ผลงานผา่ นการแสดง ของคณุ ขวญั แตเ่ รากไ็ ดเ้ หน็ เธอผา่ นเรอ่ื งราวของแฟช­นั่ และ ความสวยควา­มงามกนั อยา่ งตอ่ เนอื่ ง ดงั นนั้ จงึ ไมพ่ ลาดทจี่ ะ ถามถงึ ประสบการณด์ ๆี ทเี่ ธอไดร้ บั มาฝากกนั ดว้ ย “อยา่ งหนงึ่ ที่เห็นชัดเลยคือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ต่างก็หันมา ดแู ลตวั เองมากขนึ้ ไมใ่ ชแ่ คเ่ พยี งเรอื่ งของรปู ลกั ษณภ์ ายนอก เพราะยังใส่ใจในเรื่องการกิน การออกกVาลังกาย สุขภาพ ความแข็งแรง รวมไปถึงให้ความสVาคัญว่าเราควรใช้ชีวิต อยา่ งไรกนั มากขนึ้ ดว้ ย ขวญั วา่ นเี่ ปน็ สงิ่ ทถี่ กู ตอ้ ง เพราะวา่ ในบรรดาคาV ถามทถี่ กู ถามมากทสี่ ดุ คาV ถามหนงึ่ คอื “มบี วิ ตี้ ทปิ สอ์ ยา่ งไร” หรอื วา่ “มเี คลด็ ลบั อยา่ งไร” ซงึ่ จรงิ ๆ แลว้ เคลด็ ลบั ไมม่ อี ยใู่ นโลกหรอกคะ่ ขวญั ใชช้ วี ติ ในแบบเดยี วกบั ทหี่ ลายๆ คนดแู ลตวั เองนนั่ แหละ เชน่ ถา้ เขาวา่ ครมี ตวั นดี้ เซรมั่ ตวั นดี้ กี ล็ องใช้ หรอื กนิ แบบนดี้ แอนตอี้ อกซแิ ดนซส์ งู ก็ ลองกนิ ลองไปนวดหน­า้ ลองไปนวดตวั ขวญั มองวา่ เรอื่ งนี้ ไมไ่ ดม้ แี คค่ าV ตอบเดยี ว เพราะกม็ เี พอื่ นทไี่ มเ่ คยดแู ลตวั เอง และยงั ทาV งานหนกั มากแตผ่ วิ ละเอยี ด นนั่ เพราะเขาเก­ดิ มา พร้อมกับอะไรบางอย่าง และถ้าวันไหนขวัญเจอเคล็ดลับ ความงามจรงิ ๆ กเ็ ชอื่ วา่ ตวั เองจะตอ้ งรวยอนั ดบั 1 ของโลก เพราะจะทาV ใหเ้ ปน็ ธรุ กจิ (หวั เราะ) ขวญั เชอื่ วา่ สงิ่ ทที่ กุ คน มองเหน็ ขวญั ไมไ่ ดเ้ กดิ จากการทเี่ ราแตง่ หนา้ สวย แตง่ ตวั สวย เท่านั้น แต่ทุกอย่างเป็นองค์รวมทั้งหมดว่าเรากินอย่างไร พกั ผอ่ นอยา่ งไร ใชช้ วี ติ อยา่ งไร ออกกาV ลงั กายแคไ่ หน รวม ไปถึงความรู้สึกของเราว่าเป็นคนที่คิดอย่างไร เป็นคน ประเภทไหนด­ว้ ย เพราะสงิ่ นเี้ ปน็ พลงั งานทก่ี ระจายออกไป รอบๆ ตวั เรา และเปน็ สงิ่ ทคี่ นรอบขา้ งสมั ผสั ได”้ คณุ ขวญั กลา่ วตอ่ ไปวา่ “เรอื่ งสวย หนา้ ตาดี เปน็ สงิ่ ทดี่ ถา้ ใครๆ เลอื กไดก้ ล็ ว้ นอยากเปน็ แตก่ ไ็ มไ่ ดส้ าV คญั มาก และสงิ่ สาV คญั จรงิ ๆ เราสรา้ งไดค้ ะ่ เชน่ เราสรา้ งทศั นคตทิ ดไี ด้ สรา้ งความสมั พนั ธท์ ดี่ กี บั คนรอบขา้ งได้ เรอื่ งนสี้ าV คญั มากกวา่ แตก่ ต็ อ้ งบอกวา่ แตล่ ะคนคงมคี วามตอ้ งการในชวี ติ ทไี่ มเ่ หมอื นกนั บางคนยอมทา­V ทกุ อยา่ ง “ฉนั อยากเกดิ เปน็ คนสวย เดนิ ไปไหนกม็ คี นทกั วา่ สวยจงั เลย” ซงึ่ ถา้ สงิ่ นนั้ จะ ทาV ใหม้ คี วามสขุ ในชวี ติ และจากโลกใ­บนไี้ ปอยา่ งภาคภมู ใิ จ ก็ทVาเถอะ เพราะเราก็ต้องเคารพกันในจุดหนึ่งว่าความสุข และเป้าหมายของคน­ไม่เหมือนกัน แต่สVาหรับขวัญก็มอง วา่ การไดม้ คี วามสมั พนั ธท์ ดี่ กี บั คนรอบขา้ ง การใชช้ วี ติ กบั คน ที่เรารักและเขาก็รักเราเป็นเป้าหมายที่สVาคัญมากกว่าเรื่อง รปู รา่ งหนา้ ตา เพราะถา้ จะพดู จากประสบกา­รณข์ องตวั เอง ขวัญจะชอบอยู่ข้างๆ คนที่มีทัศนคติที่ดีมากกว่าอยู่ข้างๆ คนทส่ี วย ลองถามตวั เองกไ็ ดค้ ะ่ วา่ เรานงั่ ขา้ งๆ ผหู้ ญงิ ทสี่ วย แตน่ สิ ยั ไมด่ ทศั นคตไิ มด่ กี บั คนรอบขา้ ง เรามคี วามสขุ หรอื เปลา่ ในทางกลบั กนั ถา้ เรานง่ั ขา้ งๆ ผหู้ ญงิ คนหนงึ่ ทอี่ าจจะ ไมไ่ ดส้ วยตามคาV นยิ ามของสงั คม หนุ่ เปน็ หนุ่ ผมสวย หนา้ สวย แตง่ ตวั กส็ วย จมกู โดง่ ปากกระจบั แตเ่ ขาเปน็ ผหู้ ญงิ ทนี่ า่ รกั อบอนุ่ มที ศั นคตทิ ดี่ กี บั คนรอบขา้ ง เราอยขู่ า้ งๆ แลว้ มคี วามสขุ เราเจอเขาค­รงั้ นแี้ ลว้ เราอยากเจอ­เขาอกี คณุ จะ เลอื กเปน็ คนคนไหน” คยุ กนั เรอื่ งทศั นคตกิ บั ความงามพอห­อมปากหอมคอ กม็ าสเู่ รอื่ งยอดฮติ ในหมผู่ หู้ ญงิ อกี เรอื่ งคอื เรอื่ งความรว่ งโรย ทเี่ ปน็ ไปตามวยั และเวลา เพราะในเมอื่ เราไมส่ ามารถหยดุ เลขอายทุ พ่ี รอ้ มจะเดนิ ไปขา้ งหนา้ ได้ ผหู้ ญงิ คนนเ้ี ธอสามารถ มคี วามสขุ กบั แตล่ ะชว่ งวยั ของชวี ติ อยา่ งไรบา้ ง “ขวญั เขา้ ใจ ความรสู้ กึ “ไมอ่ ยากแก”่ นะคะ แตเ่ ราจะกลวั กบั สงิ่ ทเ่ี ปน็ สจั ธรรมไมไ่ ด้ ถา้ นงั่ กลวั กบั สง่ิ ทเี่ ปน็ สจั ธรรมกจ็ ะใชช้ วี ติ อยู่ ในความทกุ ขต์ ลอด เพราะอยา่ งไรมนั กเ็ กดิ แตถ่ า้ ปรบั มมุ มอง กบั เรอื่ งนใี้ หมม่ าเปน็ การทาV ทกุ วนั ทยี่ งั มอี ยา่ งดที สี่ ดุ เรานา่ จะ ภมู ใิ จกบั วนั เวลาทเี่ พมิ่ ขนึ้ เรอื่ ยๆ เพราะนนั่ อาจจะหมายถ­งึ ประสบการณช์ วี ติ ทมี่ เี พมิ่ มากขนึ้ สว่ นตวั ขวญั ไมไ่ ดก้ ลวั อายุ ที่เดินไปข้างหน้า เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดอายุไว้ตรงนี้ แตม่ องวา่ ควรใชว้ นั เวลาทมี่ อี ยา่ งเตม็ ทที่ สี่ ดุ รบี รวู้ า่ ความสขุ ของเราคืออะไร และจะไปถึงความสุขน้ันได้อย่างไร ถ้า จดั การไดด้ อายทุ เี่ พม่ิ มากขนึ้ นา่ จะนาV ความภมู ใิ จกลบั มาให้ เราไดใ้ นทกุ ๆ วนั ทกุ ครง้ั ทม่ี องยอ้ นกลบั ไปจะไมม่ คี วามรสู้ กึ วา่ รอู้ ยา่ งนี้ เรานา่ จะลองทาV ถา้ เดก็ กวา่ นเี้ ราจะทาV อยา่ งนนั้ และไมว่ า่ เราจะอายเุ ทา่ ไร เมอื่ เรามองยอ้ นกลบั ไป มนั จะ เตม็ ไปดว้ ยความภมู ใิ จ แลว้ กด็ ใี จทเี่ ราไดใ้ ชช้ วี ติ ในทกุ จงั หวะ อยา่ งคมุ้ คา่ และเตม็ ทที่ สี่ ดุ ” นางแบบ: สู่ขวัญ บูลกุล เสื้อผ้า: Asava รองเท้า: Christian Louboutin แต่งหน้า: คชาพร แพรงาม ทlาผม: ทนนท์ ทรงศีล สไตลิสต์: ศุภะกิจ หุนารักษ์ ผู้ช่วยสไตลิสต์: คุณัชญ์ ดาวมณี ช่างภาพ: ทินกร วงเบญจศิลป์ ผู้ช่วยช่างภาพ: ธนพร พิกุล, ธีรภัทร รัตนกุลชัยนันท์ สัมภาษณ์: กิ่งสุรางค์ อนุภาษ สถานที่: 137 Pillars Suites & Residences Bangkok โทร. 0-2079-7000 54

© PressReader. All rights reserved.