OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

BOLD & BEAUTIFUL : 57 : 57

BOLD & BEAUTIFUL

กำV ลงั กำยตำมปกติ ซงึ่ เปน็ กำรออกกำV ลงั กำยเพอื่ ใหต้ วั เอง แขง็ แรงและสนกุ มำกกวำ่ รปู รำ่ งเปน็ เรอื่ งทตี่ ำมมำทหี ลงั ” จะว่ำไปชีวิตของเป้ก็มีคVำว่ำออกกVำลังกำยและเล่น กฬี ำอยใู่ นสำรบบมำตงั้ แตย่ งั เดก็ แลว้ เพยี งแตเ่ ขำไมไ่ ดก้ ดดนั ตวั เองวำ่ มนั เปน็ เรอ่ื งทตี่ อ้ งทำV ตลอดเวลำ “ตอนเดก็ ๆ ผม ชอบชกมวย เลน่ บำสเกตบอล แตพ่ ออำยุ 18-19 ปี กห็ ยดุ ไปเลย เพรำะไปเลน่ ดนตรี เลยกลำยเปน็ คนผอมๆ แหง้ ๆ พออำยุ 25 ปี กก็ ลบั มำปนี เขำ เลน่ ยโู ด เลน่ เซริ ฟ์ ฯลฯ ผม ไมไ่ ดเ้ ขม้ งวดวำ่ ตอ้ งออกกำV ลงั กำย ไมไ่ ดอ้ อกเพอื่ ควำมหลอ่ ไปออกเพรำะ­อยำกไปเองแ­ละเพอื่ ควำมสนกุ ดว้ ย อยำ่ งยโู ด ก็อยำกเล่นเพื่อสอบสำยหรือเอำชนะคู่ต่อสู้ของเรำให้ได้ สักครั้งมำกกว่ำ คงอำรมณ์เหมือนคนที่เล่นฟิตเนสแล้ว เอำชนะชำเล­นจข์ องตวั เองไดล้ ะ่ มงั้ ” แตว่ ยั ทเี่ ปลยี่ นไปกส็ ง่ ผล ตอ่ กำรออกกำV ลงั กำยอยเู่ หมอื นกนั “อำยทุ ม่ี ำกขนึ้ ทำV ใหร้ ะยะ พกั ฟน้ื ของเรำมำกข­น้ึ ตำมไปดว้ ย ผมวำ่ ผมตอ่ ยหนกั กวำ่ เดมิ วงิ่ ไดใ้ นอตั รำทเ่ี รว็ กวำ่ เดมิ ดว้ ยซำ้V แตพ่ ออำยมุ ำกขนึ้ หลงั ออกกำV ลงั กำยหนกั ๆ หรอื หำกมอี ำกำรบำดเจบ็ ผมตอ้ งพกั นำนกวำ่ เดมิ สว่ นเรอื่ งอำหำรกำรก­นิ ผมไมไ่ ดเ้ ขม้ งวดเลย ผม ซดั เตม็ ขอ้ กนิ เตม็ ทมี่ ำก ผมมคี วำมคดิ ของผมอกี แบบหนงึ่ ซงึ่ อำจใชก้ บั คนอนื่ ไมไ่ ด้ สว่ นตวั รสู้ กึ วำ่ ถำ้ ออกกำV ลงั กำยถงึ คณุ จะกนิ เทำ่ ไรกก็ นิ ไปเถอะ ทกุ ครงั้ ทผี่ มกนิ เยอะ พอไปออก กำV ลงั กำยกจ็ ะใสเ่ ตม็ ท”ี่ กำรรว่ มขนึ้ ชกมวยบนสงั เวยี นในรำยกำรด­งั อยำ่ ง 10 Fight 10 กบั บมี -ศรณั ยู ประชำกรชิ เมอื่ ชว่ งตน้ ปขี องเปน้ นั้ ยังทVำให้คนดูทั่วประเทศได้เห็นว่ำหนุ่มคนนี้มีควำมมุ่งมั่น แขง็ แรงทงั้ ทำงรำ่ งกำยและจติ ใจ รจู้ กั รแู้ พร้ ชู้ นะ แมเ้ ขำจะ เปน็ ฝำ่ ยแพใ้ หก้ บั พลงั ชกอนั แขง็ แกรง่ ของรนุ่ พอี่ ยำ่ งบมี กต็ ำม ซงึ่ นเี่ ปน็ กำรกลบั มำชกมวยอกี ครงั้ หลงั หยดุ ไปนำนรำว 16 ปี เป้บอกว่ำรำยกำรนี้ได้มอบประสบกำ­รณ์ ควำมประทับใจ และมิตรภำพดีๆ ให้แก่เขำ “พอทีมงำนชวนมำแ­ข่งใน รำยกำร ผมกม็ ำคดิ ๆ ดู ทจี่ รงิ เรำกช็ อบมวยมำตงั้ แตเ่ ดก็ ๆ เคยเรียนมวยไชยำกับครูเล็ก-กฤดำกร สดประเสริฐ ตอน ม.2-ม.6 ทำV ไมไมล่ องลยุ ดลู ะ่ สดุ ทำ้ ยกล็ อง ผมหยดุ ตอ่ ยไป ตอนอำยุ 18 ปี แลว้ กลบั มำเลน่ อกี ทกี อ็ ำยุ 34 ปี กอ่ นหนำ้ นนั้ เรำเลน่ ยโู ด มวยปลำV้ มำ รสู้ กึ วำ่ ยงั ฟติ อยกู่ จ็ รงิ แตพ่ อไปซอ้ ม มวยเพอื่ เตรยี มขนึ้ ชก ปรำกฏวำ่ ตอ้ งรอื้ ใหมเ่ ยอะมำก ตอ้ ง แกห้ ลำยอยำ่ ง และตอ้ งฟติ มำกๆ ดว้ ย ผมอำจไดเ้ ปรยี บตรง ทมี่ พี นื้ ฐำนและเคยช­กมำกอ่ น แตพ่ นื้ ฐำนระหวำ่ งมวยไชยำ กบั มวยสำกลไมเ่ หมอื นกนั แมจ้ ะตอ่ ยแพพ้ บี่ มี แตร่ ำยกำร 10 Fight 10 กม็ อบอะไรดๆี ใหผ้ มหลำยอยำ่ ง อยำ่ งนอ้ ยผม กไ็ ดเ้ พอื่ น ตอนนผี้ มกซ็ ก้ี บั พบี่ มี แลว้ ไดไ้ ปแฮงเอำตก์ บั เขำ และมกี ลมุ่ แกง๊ ทรี่ สู้ กึ วำ่ ไดเ้ ปน็ เพอื่ นกนั มำกขนึ้ หลงั จำกรว่ ม รำยกำรนี้ กเ็ ดก็ ผชู้ ำยนะ่ เนอะ ถำ้ ตอ่ ยกนั แลว้ จะทะเลำะกนั หรือต่อยกันแล้วเป็นเพื่อนที่เข้ำใจกันมำกขึ้น ผมมองว่ำ อยำ่ งหลงั มนั นำ่ รกั กวำ่ แลว้ ผมกบั พบี่ มี กไ็ มม่ อี ะไรเกลยี ดกนั เลย เรำพรอ้ มแพอ้ ยแู่ ลว้ จรงิ อยทู่ เี่ รำกอ็ ยำกชนะ แตถ่ ำ้ แพ้ กไ็ มเ่ ปน็ ไร นจี่ งึ เปน็ ประสบกำรณค์ รงั้ หนงึ่ ในชวี ติ และเปน็ แรงบนั ดำลใจใหผ้ มในกำรทำV งำนชนิ้ อนื่ ๆ ตอ่ ไปดว้ ย” หนมุ่ เปม้ ที ศั นคตเิ รอื่ งรปู รำ่ งทนี่ ำ่ สนใจ และคนดงั ที่ เขำชนื่ ชมเรอื่ งรปู รำ่ งกไ็ มเ่ หมอื นใคร “ถำ้ เปน็ ผชู้ ำย ผมชอบ โชเฮ โอโนะ เขำเปน็ นกั ยโู ดญปี่ นุ่ ผมชอบทำ่ ยโู ดทเี่ ขำเลน่ พยำยำมเลน่ เลยี นแบบเขำ หนุ่ จะตนั ๆ นดิ หนงึ่ แตว่ ำ่ ลนี ผม เคยเจอเขำต­วั จรงิ นงั่ ขำ้ งๆ กนั เลย นวิ้ ของเขำกวำ้ งประมำณ 2 นวิ้ ของผมรวมกนั ขำเขำกใ็ หญป่ ระมำณ 2 เทำ่ ของผม และเปน็ กลำ้ ม ซงึ่ บำงวนั กด็ ชู ดั 100 เปอรเ์ ซน็ ต์ แตบ่ ำงวนั กเ็ หมอื นกอ้ นกลมๆ แมว้ ำ่ นนั่ อำจไมใ่ ชร่ ปู รำ่ งทสี่ มบรู ณใ์ น สำยอำชีพของเขำ แต่ก็เป็นรูปร่ำงที่ใช้ทVำมำหำกินจริงๆ ควำมเก่งและควำมสำ­มำรถผลักดันให้เขำประสบคว­ำม สำV เรจ็ ได้ อกี คนทชี่ อบคอื ไทสนั ฟวิ รี่ เขำเปน็ นกั มวยอำชพี ชำวอังกฤษรุ่นเฮฟวี่เวทที่เติบโตมำในครอ­บครัวยิปซี คนนี้ ไม่ได้ดูมีรูปร่ำงที่สมบูรณ์แบบสVำหรับกำรเป็นนักมวยเฮฟวี่ เวทเลย คอื ตวั ใหญแ่ ละไมไ่ ดม้ กี ลำ้ มมำกมำยเหม­อื นนกั มวย คนอื่น แต่ต่อยเก่งเป็นบ้ำ ทVำให้ผมรู้สึกว่ำถ้ำพูดถึงกีฬำ บำงครงั้ รปู รำ่ งทเี่ พอรเ์ ฟกต์ 100 เปอรเ์ ซน็ ตใ์ นสำยอำชพี ของ เขำอำจไมจ่ ำV เปน็ กไ็ ด”้ ในขณะที่เมื่อเป้เอ่ยชื่อผู้หญิงคนดังท่ีเขำรู้สึกชื่นชม เรอื่ งรปู รำ่ งของเธอออก­มำหลงั จำกนงั่ นกึ อยพู่ กั ใหญ่ เรำกอ็ ด เซอรไ์ พรสไ์ มไ่ ด้ “ผมมองวำ่ รปู รำ่ งของผหู้ ญงิ ดสู วยไดห้ ลำก หลำยรปู แบบ และไมจ่ ำV เปน็ ตอ้ งเปน็ แบบเดยี วกนั ดว้ ย สว่ นตวั ผมชอบหนุ่ แบบธรรมชำต­นิ ะ ผมเลอื กบลิ ลี่ อำยลชิ แลว้ กนั เพรำะเรำไม­เ่ คยเหน็ รปู รำ่ งเขำเลยและ­ไมจ่ ำV เปน็ ตอ้ งเหน็ ดว้ ย บลิ ลตี่ งั้ ใจใสเ่ สอื้ ผำ้ ตวั ใหญๆ่ เพรำะไมอ่ ยำกใหค้ นมำตดั สนิ รปู รำ่ งของเขำ ผมวำ่ มนั กเ็ ทด่ นี ะ และเขำกส็ วยในแบบทเี่ รำ ไมต่ อ้ งเหน็ เคริ ฟ์ เลย ซงึ่ ตรงนกี้ ต็ อบโจทยค์ วำมคดิ ของผมที่ มีต่อสุภำพสตรีเหมือนกัน ว่ำบำงครั้งรูปร่ำงเพอร์เฟกต์ที่ หลำยคนคดิ กนั มนั ไมม่ อี ยจู่ รงิ และเรำคงใช­เ้ ผำ่ พนั ธย์ุ โุ รปมำ เทียบกับเผ่ำพันธุ์เอเชียไม่ได้ เรำกVำลงั ปั้นหุ่นตัวเองให้เป็น แบบเขำ จะดกี วำ่ ไหมถำ้ เรำจะเปน็ เรำในแบบทเี่ ปน็ และบลิ ลี่ กบ็ อกเรำวำ่ คณุ จะเปน็ แบบไหน มรี ปู รำ่ งแบบใดกไ็ ด้ ตรำบใด ทคี่ ณุ รอ้ งเพลงเพรำะ แตง่ เพลงดี คณุ กด็ สู วยไดเ้ ชน่ กนั ” ในเมอื่ หนมุ่ เปเ้ ปน็ นกั รอ้ ง เรำเลยขอให­เ้ ขำแนะนำV เพลย์ ลสิ ตส์ ำV หรบั ตอนออกกำV ลงั กำยหนอ่ ย “สว่ นใหญผ่ มฟงั เพลง ทยี่ มิ เปดิ นนั่ ละ่ แตเ่ คยทำV เพลยล์ สิ ตส์ ำV หรบั ตอนโรลยวิ ยติ สู อยเู่ หมอื นกนั โรลมนั อำรมณเ์ หมอื นเรำกลงิ้ บนพนื้ ไปดว้ ยกนั ถำ้ ใหเ้ ลอื กนำ่ จะเปน็ เพลงรอ็ ก ขอแบบโหดๆ หนอ่ ย เหมำะกบั กำรตอ่ สแู้ บบจะฆำ่ กนั เลยทเี ดยี ว เชน่ “Icky Thump” ของ วง The White Stripes, “Dream On” ของ Aerosmith, “Highway Tune” ของ Greta Van Fleet, “No Good” ของ Kaleo, “The Way You Used to Do” ของ Queens of the Stone Age, “Get Free” ของ The Vines, “Lights Out” ของ Royal Blood ฯลฯ ฟงั เพลยล์ สิ ตน์ จี้ บแลว้ กอ็ ยำ่ ลมื ตำม ฟงั ARGOCHINA อพี ลี ำ่ สดุ ของเปท้ มี่ ำพรอ้ มซำวนดด์ นตรี อิเล็กทรอนิกส์และฮิปฮอปที่ฟังดูแปลกใหม่กว่ำงำนเพลงที่ ผำ่ นมำ และเดอื นตลุ ำคมนเี้ ขำยงั เตรยี มมงี ำนหนงั เรอื่ งใหม่ ชอื่ The Exchange โจรปลน้ โจร เขำ้ ฉำยเพอื่ ใหแ้ ฟนๆ ได้ ตดิ ตำมกนั ดว้ ย นายแบบ: อารักษ์ อมรศุภศิริ เสื้อผ้า: Givenchy รองเท้า: Christian Louboutin แต่งหน้า-ทlาผม: โชติรส โรดดอน สไตลิสต์: ศุภะกิจ หุนารักษ์ ผู้ช่วยสไตลิสต์: คุณัชญ์ ดาวมณี ช่างภาพ: ทินกร วงเบญจศิลป์ ผู้ช่วยช่างภาพ: ธนพร พิกุล, ธีรภัทร รัตนกุลชัยนันท์ สัมภาษณ์: ศันสนีย์ เล้าอรุณ สถานที่: 137 Pillars Suites & Residences Bangkok โทร. 0-2079-7000 www.okmagazine-thai.com 57

© PressReader. All rights reserved.