OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

BOLD & BEAUTIFUL : 59 : 59

BOLD & BEAUTIFUL

เกดิ เพราะอยากใ­หต้ วั เองมหี นุ่ ในเวอรช์ นั่ ทดี่ ที่สุดสVาหรับงานแต่งงาน เบเบ้-ธันย์ชนก ฤทธนิ าคา จงึ ชวนวา่ ทเ่ี จา้ บา่ วไปเขา้ ยมิ และ ออกกาV ลงั กายดว้ ยกนั รปู ในอนิ สตาแกรมของ­เธอจงึ คอ่ ยๆ เปลยี่ นไปจากเมนอู าหารอยา่ งสม้ ตาV และชานมไขม่ กุ มาเปน็ ภาพการออกก­าV ลงั กาย ใชช้ วี ติ ในยมิ และกลายมาเ­ปน็ แพสชนั่ ทที่ าV ใหผ้ หู้ ญงิ คนนสี้ นกุ กบั การออกกาV ลงั กายในรปู แบบตา่ งๆ เปลี่ยนทัศนคติจากที่เคยอยากมีรูปร่างเหมือนคนอื่นกลาย มาเป็นเห็นคุณค่าของตัวเองและมีความสุขกับชีวิตมากขึ้น นอกจากนี้เบเบ้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้สาวๆ ที่ไม่เชื่อว่า วันหนึ่งจะออกกVาลังกายเป็นนิสัยได้ ให้กลายเป็นเจ้าของ รูปร่างท่ีเข้าที่เข้าทางและมีสุขภาพดีได้อีกด้วย และด้วย เหตผุ ลเหลา่ นเี้ องทาV ใหเ้ บเบไ้ ดร้ บั รางวลั Best Positive Body Image (Female) สาวเจ้าของรูปร่างดีในแบบฉบับของ ตวั เองและทศั นคตสิ ดุ เลศิ จาก ในปนี “ขอบคณุ มากๆ นะคะทมี่ อบรางวลั นใี้ หก้ บั เบ ใหเ้ ราเปน็ ตวั แทนของผหู้ ญงิ ทรี่ กั สขุ ภาพและสนกุ กบั การ ออกกาV ลงั กาย ซงึ่ โดยสว่ นตวั เบมองวา่ ผหู้ ญงิ ทจี่ ะเปน็ Best Positive Body Image ไมใ่ ชผ่ หู้ ญงิ เพอรเ์ ฟกต์ เอวจะตอ้ งเทา่ นี้ สะโพกตอ้ งเทา่ นี้ หนา้ อกตอ้ งเทา่ นี้ มนั ไมม่ คี าV จาV กดั ความ ในเรอื่ งสดั สว่ นของผหู้ ญงิ ทสี่ วยวา่ เปน็ อยา่ งไร แตก่ ลายเปน็ ผู้หญิงที่หันมาดูแลสุขภาพตัวเองและรู้จักให้คุณค่ากับสิ่งท่ี เรามแี ละทาV ใหด้ ที สี่ ดุ ผหู้ ญงิ ทกุ คนมคี วามสวยในแบ­บของ ตวั เองคะ่ บางคนถามวา่ สวยอยา่ งไร ไขมนั เตม็ ไปหมด ก็ นนั่ ไง เรายงั ไมป่ รบั เวอรช์ นั่ ใหม้ นั ดี ลองหนั มาดแู ลตวั เอง ออกกาV ลงั กายดไู หม ใหส้ งิ่ ดๆี กบั ตวั เองวา่ เราสวยทสี่ ดุ เปน็ แบบไหน” นอกจากการอ­อกกาV ลงั กายจะเปลยี่ นรปู รา่ งของเบเบ้ ใหล้ งตวั มากขนึ้ สงิ่ ทเี่ ปลยี่ นอกี อยา่ งคอื ทศั คตทิ มี่ ตี อ่ ตวั เอง กด็ ขี นึ้ เชน่ กนั “สงิ่ ทเี่ ปลยี่ นเลยคอื เราไมส่ นใจทจี่ ะเปรยี บเทยี บ ตวั เองกบั ใครวา่ เขาสวยหรอื หนุ่ เปน็ อยา่ งไร จากเมอื่ กอ่ นที่ เคยรสู้ กึ แบบนนั้ อยบู่ า้ ง แตพ่ อมาออกกาV ลงั กายปบุ๊ กลายเปน็ วา่ เรารสู้ กึ พอใจกบั ตวั เองวา่ กวา่ จะมกี ลา้ มทอ้ งขนาดนี้ เรา ใชเ้ วลาเกอื บปเี ลย กวา่ จะกระโดดเช­อื กเกง่ เราใชเ้ วลานะ มันเลยทVาให้เบหันมามองตัวเองมากขึ้น เหมือนขอบคุณ ตวั เอง ใหค้ ณุ คา่ กบั ตวั เอง แทนทจี่ ะเปรยี บเทยี บตวั เองกบั คนอนื่ แลว้ กน็ อ้ ยใจวา่ ทาV ไมเราไมด่ เี หมอื นเขาบา้ ง” สว่ นเรอื่ ง อาหารการกนิ สาวคนนคี้ วบคมุ มาตงั้ แตไ่ หนแตไ่ ร เพราะ การเป็นนักแสดงทVาให้ต้องคอยควบคุมไม่ให้รูปร่างดูมีเนื้อ เกนิ ไปตอนเขา้ กลอ้ ง ซงึ่ การมาออกกา­V ลงั กายยงั ชว่ ยสง่ ผล ใหเ้ ธอกนิ ไดม้ ากขนึ้ นนั่ เพราะเธอรวู้ า่ ถา้ กนิ อะไรแลว้ จะตอ้ ง เบริ น์ ออกอยา่ งไร “ทกุ วนั นสี้ งิ่ ทที่ าV เปน็ ประจาV คอื คารด์ โิ อคะ่ เพราะเรา อยากจะอายยุ นื มรี ะบบหายใจดี กจ็ ะมวี งิ่ บา้ ง ปน่ั จกั รยาน บา้ ง กระโดดเชอื กบา้ ง สลบั กนั ไป แลว้ กจ็ ะเลน่ เวท เขา้ ยมิ สรา้ งกลา้ มเนอื้ มพี ลิ าทสิ ดว้ ยเพอื่ เนน้ การยดื เหยยี ด การใช้ กลา้ มเนอื้ มดั เลก็ แลว้ อกี อยา่ งคอื กายกรรม เรอื่ งนชี้ อบมาก เปน็ เหมอื นแพสชนั่ หนงึ่ ของเราไปแล­ว้ ” อีกหนึ่งเรื่องจริงที่พบจากการออ­กกVาลังกายคือเมื่อ อายมุ ากขนึ้ การเผาผลาญ­นอ้ ยลง ตอ่ ใหท้ าV กจิ กรรมเหมอื นเดมิ แตผ่ ลกลบั ไมเ่ หมอื นเดมิ ซงึ่ เบเบก้ เ็ ปน็ หนงึ่ ในนน้ั เธอจงึ แชร์ ประสบการณส์ ว่ นตวั พรอ้ มเทคนคิ ใหฟ้ งั วา่ “ตอนนเี้ บอายุ 32 แลว้ ซงึ่ เบเรมิ่ ออกกาV ลงั ตอนอายุ 27-28 ตอนนนั้ กโ็ ตแลว้ ระดบั หนงึ่ แตเ่ รามาจากคนท­ไี่ มอ่ อกกาV ลงั กาย แลว้ มาออก กาV ลงั กาย ทาV ใหเ้ หน็ ผลเรว็ มาก เหมอื นมกี จิ กรรมทเี่ ยอะขนึ้ ทาV ใหเ้ บริ น์ แคลอรเี่ ยอะมากขนึ้ แตพ่ อทาV ไปจนระยะเว­ลาหนงึ่ แล้ว ร่างกายจะเริ่มชินว่าเรามีกิจกรรมประมา­ณนี้ เบิร์น ประมาณน้ี แลว้ พออายุ 30 ปบุ๊ ระบบการเผา­ผลาญกน็ อ้ ยลง ขนาดออกกาV ลงั กายทกุ วนั กย็ งั มชี ว่ งทบี่ วมบา้ ง ไมเ่ ฟริ ม์ บา้ ง ซงึ่ เปน็ เรอื่ งปกติ เขาถงึ จะตอ้ งใหม้ วี นั พกั บา้ ง เมอื่ กอ่ นเบ ออกกVาลังกาย 7 วัน ไม่มีวันพักเลย ร่างกายมันก็จVาว่า OK! OK! กจิ กรรมเราเยอ­ะ พอกนิ เขา้ ไปแลว้ มนั กเ็ ลยตอ้ งเกบ็ เพราะใช้ เยอะมาก แตถ่ า้ เกดิ มกี ารพกั สกั อาทติ ยล์ ะ 1-2 วนั ทไี่ มต่ ดิ กนั รา่ งกายกจ็ ะจาV วา่ เราไมไ่ ดท้ าV งานหนกั อยา่ งนที้ กุ ๆ วนั จะมี การเอาเขา้ มาและใชไ้ ป สาV หรบั คนทลี่ ดแลว้ เรมิ่ นา้V หนกั ไมล่ ง กค็ งตอ้ งเปลยี่ นรปู แบบในการออ­กกาV ลงั กายบา้ ง ปกตวิ งิ่ 5 กโิ ลเมตร ลองเปลยี่ นมาเปน็ ปน่ั จกั ยานบา้ งไหม หรอื ไมก่ เ็ ตน้ ซมุ บา้ เปน็ กจิ กรรมอนื่ ๆ ทมี่ นั เบริ น์ แตเ่ นน้ หวั ใจเหมอื นกนั เพยี งแตเ่ ปน็ การขยบั กลา้ มเนอื้ ทตี่ า่ งกนั ออกไป รา่ งกายกจ็ ะ ตกใจวา่ มกี ารเปลยี่ นแปลง จากการขยบั ซา้ ย ขวา มาเปน็ การเตน้ ซมุ บา้ รา่ งกายกจ็ ะจาV ใหม่ แลว้ กเ็ รมิ่ เอาเขา้ มาและ ใชไ้ ปคะ่ ” สาV หรบั สาวๆ ทม่ี องเบเบเ้ ปน็ แรงบนั ดาลใจ เธอมคี าV แนะนาV มาฝากวา่ “อยา่ งหนงึ่ ทที่ าV ใหเ้ บเปน็ แบบนไี้ ดค้ อื วนิ ยั ถามตวั เองวา่ เราสามารถท­จ่ี ะปลกุ ตวั เองขนึ้ มาตอนเชา้ เพอื่ ทจี่ ะมาออกกาV ลงั กายไดไ้ หม เราสามารถค­งชวี ติ การทาV งาน การออกกVาลังกายได้ไหม ซึ่งเบคิดว่าหลายคนคงอ­ยากมี รปู รา่ งทดี่ มสี ขุ ภาพทดี่ แตต่ ดิ ทวี่ า่ ไมร่ จู้ ะเรมิ่ อยา่ งไร ขเี้ กยี จ เรมิ่ นเี่ ปน็ จดุ หนงึ่ เลยทไี่ มส่ ามารถจะชว่ ยเขาได้ ทกุ อยา่ ง ตอ้ งเรมิ่ ทตี่ วั เรา ถา้ ตกลงกบั ตวั เองไดก้ ล็ กุ ขนึ้ มาทาV เลย ไม่ ต้องรอ ยิ่งถ้าเราเน้นออกกVาลังกายเพื่อสุขภาพปกติก็ไม่ จาV เปน็ ตอ้ งใชเ้ ทรนเนอร์ เพราะเราเด­นิ ได้ วงิ่ ได้ และเราก็ คอ่ ยๆ พฒั นาไปจนหารปู แบบทเี่ ราสนกุ กบั มนั ไมแ่ นส่ งิ่ นนั้ อาจจะเปน็ แพสชนั่ ของเราไปเล­ยกไ็ ดค้ ะ่ ” นางแบบ: ธันย์ชนก ฤทธินาค เสื้อผ้า: Vickteerut แต่งหน้า-ทlาผม: โชติรส โรดดอน สไตลิสต์: ศุภะกิจ หุนารักษ์ ผู้ช่วยสไตลิสต์: สาธิมา ลิมปกาญจน์เวช ช่างภาพ: ทินกร วงเบญจศิลป์ ผู้ช่วยช่างภาพ: ธนพร พิกุล สัมภาษณ์: กิ่งสุรางค์ อนุภาษ สถานที่: SO Sofitel Bangkok โทร. 0-2624-0000 www.okmagazine-thai.com 59

© PressReader. All rights reserved.