OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

BOLD & BEAUTIFUL : 60 : 60

BOLD & BEAUTIFUL

GLAM & GLOW แพร-วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ผู้หญิงเจ้าของลุคสวยหรู ดูโดดเด่นเป็นตัวของตัวเอง วา่ ผหู้ ญงิ คนนจี้ ะปรากฏตวั ทไี่ หน เรามกั จะสมั ผสั ไดถ้ งึ ความสวย สงา่ งาม มนั่ ใจไปเสยี ทกุ ครงั้ จรงิ อยทู่ ลี่ คุ ภายนอกของแ­พร-วทานกิ า ปทั มสงิ ห์ ณ อยธุ ยา อาจทาV ใหเ้ รารสู้ กึ หวนั่ ๆ ทจี่ ะเดนิ เขา้ ไปทาV ความรจู้ กั แตถ่ า้ ไดล้ องพดู คยุ กบั เธอสกั ครง้ั จะพบวา่ อนิ เนอรข์ องสาวคนนี้ สดใส มชี วี ติ ชวี า และออ่ นโยน จนอาจดขู ดั กบั ลคุ แรงๆ ทเี่ ราเหน็ ในครง้ั แรก ตอนนเี้ รยี กไดว้ า่ บนเสน้ ทางดไี ซเนอร์ แพร วทานกิ าประสบความ­สาV เรจ็ อยา่ งไรข้ อ้ กงั ขา เพราะแบรนด์ Vatanika จาV หนา่ ยอยใู่ นทตี่ า่ งๆ กวา่ 50 ประเทศทวั่ โลก และยงิ่ เมอื่ แพรลกุ ขนึ้ มา ทาV รายการ This Is Me Vatanika ทงั้ สองซซี นั่ เพอ่ื นาV เสนอตวั ตนผา่ นแบรนดข์ องเธอในสอื่ ดจิ ทิ ลั ดว้ ยไลฟส์ ไตลส์ ดุ ชคิ แตก่ แ็ ฝงอารมณส์ นกุ แบบผหู้ ญงิ ยคุ ใหม่ จงึ ทาV ใหว้ นั นี้ Vatanika ไมใ่ ช่ แคแ่ บรนดเ์ สอื้ ผา้ ระดบั อนิ เตอรอ์ กี ตอ่ ไป หากแตย่ งั เปน็ ภาพสะทอ้ นของผหู้ ญงิ ทรี่ จู้ กั ตวั เอง มนั่ ใจ กลา้ ทจี่ ะลงมอื ทาV อกี ดว้ ย และนนั่ จงึ ทาV ใหแ้ พร-วทานกิ า ปทั มสงิ ห์ ณ อยธุ ยา ควา้ รางวลั Glam & Glow ผหู้ ญงิ เจา้ ของลคุ สวยหรู ดโู ดดเดน่ เปน็ ตวั ของตวั เองจาก ในครงั้ นี้ OK! 60

© PressReader. All rights reserved.