OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

BOLD & BEAUTIFUL : 61 : 61

BOLD & BEAUTIFUL

“แพรรสู้ กึ ดใี จทไ่ี ดร้ บั รางวลั นี้ และแพรเองก­ท็ าV งาน กบั มาตงั้ แตก่ ลบั มาจากองั กฤษใหมๆ่ การทาV งานกบั พๆี่ ทมี กน็ า่ รกั มาตงั้ แตต่ น้ เหมอื นเปน็ อะไรทเี่ รา คุ้นเคย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ ซัพพอร์ตแพร ตลอดมา“สาV หรบั ผหู้ ญงิ ทสี่ วยตามนยิ ามความงามข­องแพร เธอบอกวา่ ตอ้ งเปน็ ผหู้ ญงิ ทสี่ วยและฉลาด “คนที่ Glam & Glow ในมุมมองของแพร­คือเดินมาไม่ใช่แค่สวย แต่ต้อง เพยี บพรอ้ ม ตอ้ งดแู ลตวั เอง ถกู กาลเทศะ รวู้ า่ ตวั เองเปน็ ใคร ทVาอะไร สวยสมวัยของตัวเอง และต้องสวยจากภา­ยในสู่ ภายนอกคะ่ ” สาV หรบั ใครกต็ ามทรี่ สู้ กึ ชนื่ ชอบผหู้ ญงิ แบบแพร วทานกิ า เธอบอกวา่ “ไมแ่ นใ่ จวา่ คนทอ่ี ยากเปน็ แบบแพรนนั้ เปน็ อยา่ งไร แตค่ ดิ วา่ คนเราไมจ่ าV เปน็ วา่ ตอ้ งเหมอื นใคร ขอ แค่เชื่อในสิ่งที่ทVา เชื่อในศักยภาพของตัวเอง รู้ว่าตัวเอง ตอ้ งการอะไร แคน่ นั้ กด็ ที สี่ ดุ แลว้ ” คุยกันต่อในเรื่องความสวยค­วามงามตามแ­บบฉบับ แพร เธอเลา่ วา่ เคลด็ ลบั คอื ตอ้ งดแู ลทงั้ การกนิ การออกกาV ลงั กาย และการดแู ลผวิ ควบคกู่ นั ไป “ชว่ งนกี้ ลบั มาออกกาV ลงั กาย คะ่ แพรจะออกกา­V ลงั กายตอนเชา้ คอื เวทเทรนนงิ และพลิ าทสี สว่ นเรอื่ งหนา้ ตาคงจะเนน้ เรอ่ื งครมี มากกวา่ เพราะอายเุ ราก็ ไมน่ อ้ ยแลว้ (หวั เราะ) แพรชอบใชอ้ อยลล์ า้ งหนา้ แลว้ ลา้ งออก ดว้ ยนาV้ เปลา่ จากนนั้ กใ็ ชค้ รมี บาV รงุ ตามขนั้ ตอน สว่ นเรอื่ งที่ ทVาให้เราดูสดชื่นคงมาจากกา­รออกกาV ลังกายและการ­กินที่ ถกู ตอ้ ง เราไมส่ ามารถเลอื กอยา่ งใดอยา่ งหนงึ่ ได้ ตอ้ งกนิ ถกู ออกกาV ลงั กายพอ ประทนิ ผวิ ดว้ ย เรยี กวา่ สวยกต็ อ้ งสวย งาน กต็ อ้ งทาV สขุ ภาพกต็ อ้ งดแู ล เราตอ้ งหาสมดลุ กบั ตวั เองคะ่ อยา่ งชว่ งทที่ าV This Is Me Vatanika คอื ชว่ งทไี่ มม่ เี วลาเลย (หวั เราะ) ตอนนนั้ เรยี กวา่ ถา้ มเี วลาวา่ ง ยกอะไรในบา้ นไดก้ ท็ าV แพรไมเ่ คยคดิ วา่ ตวั เองจะพดู อะไรแบบนเี้ ลย จนอายมุ ากขน้ึ ทVางานเยอะ­ขึ้น ถึงได้เห็นว่าสุขภาพเป็นเรื่องจVาเป็นและ สาV คญั มาก” หลงั จากจบ This Is Me Vatanika ซซี นั่ 2 งานชนิ้ ตอ่ ไปของสาวคน­นคี้ อื การเปดิ ตวั คอลเลก็ ชนั่ Vatanikafa­ll/ Winter 2019 และ Resort 19-20 “คอลเลก็ ชนั่ Fall/winter เราพยายามท­Vาให้เป็นผู้หญิงเมือง อยากให้ชุดของเรา สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน คือนอกจากจะไ­ป ออฟฟศิ แลว้ ยงั ไปดนิ เนอรเ์ ดตหรอื ไปปารต์ ตี้ อ่ ไดด้ ว้ ย แรง บนั ดาลใจในการ­ออกแบบเสอื้ ผา้ ในทกุ ๆ คอลเลก็ ชนั่ ของแพร มาจากการเด­นิ ทาง ไดพ้ กั ผอ่ น แพรชอบเหน็ วฒั นธรรมที่ แตกตา่ งทงั้ ในเรอื่ งการใชช้ วี ติ ของคน งานศลิ ปะ ซงึ่ แตล่ ะที่ กไ็ มเ่ หมอื นกนั เลย สงิ่ เหลา่ นลี้ ะ่ ทสี่ รา้ งแรงบนั ดาลใจใหเ้ รา พฒั นาความคดิ อยา่ งไมม่ ขี ดี จาV กดั ได้ นอกจากเรอ่ื งนี้ เรว็ ๆ นี้ อาจจะมที ปิ สอ์ ะไรใหส้ าวๆ ทรี่ กั แฟชนั่ และชอบการแ­ตง่ ตวั ซงึ่ เปน็ ดจิ ทิ ลั มาฝากกนั ดว้ ยคะ่ ” จากการทVาง­านที่ผ่านมาของแพร เธอเรียนรู้ว่า สามารถทVาอ­ะไรได้หลายอย่าง ยิ่งการทVาราย­การดังอย่าง This Is Me Vatanika ทที่ ง้ั เหนอื่ ย สนกุ ทา้ ทาย ยงิ่ เปน็ การ เปิดโลกการทVา­งานของเธอม­ากยิ่งขึ้น “แพรไม่เคยรู้เลยว่า กองถา่ ยมนั โหดขนาดนี้ ไมว่ า่ จะเปน็ การทเี่ ราจะทาV ออกมา เปน็ ตอนๆ หรอื วา่ การตดั ตอ่ กต็ าม เราเคยคดิ วา่ งา่ ย เพราะ งานเสอื้ ผา้ เราทาV เปน็ คอลเลก็ ชนั่ แลว้ กล็ อ็ กวนั ถา่ ย มแี อด แคมเปญ ลคุ บกุ๊ แตง่ านตรงนเี้ ปน็ ซรี สี ทาV ใหเ้ รารถู้ งึ ความ ยากลาV บากของแขนง­อนื่ ๆ สงิ่ เหลา่ นสี้ อนเราใหว้ างแผนได้ ดขี นึ้ ในการทาV งานครงั้ ตอ่ ไปคะ่ ” นอกจากการท­าV งาน แพรยงั ทาV อะไรเพอื่ สงั คมหลาย อยา่ ง ไมว่ า่ จะเปน็ การสนบั สนนุ แคมเปญดา้ นสทิ ธสิ ตรอี ยา่ ง Don't Tell Me How to Dress ของทอ็ ปโมเดลซนิ ด-ี้ สริ นิ ยา บชิ อพ, การรว่ มมอื กบั องคก์ ารเพอื่ การสง่ เสรมิ ความเสมอภา­ค ระหวา่ งเพศ และเพมิ่ พลงั ของผหู้ ญงิ แหง่ สหประชาชาติ(UN Women) โดยเขา้ มาเปน็ สว่ นหนงึ่ ในการชว่ ยขบั เคลอื่ นผหู้ ญงิ ทั่วโลกให้สามารถแสดง­ศักยภาพทางเศ­รษฐกิจของตัวเอง พรอ้ มสง่ เสรมิ ใหไ้ ดร้ บั การปฏบิ ตั อิ ยา่ งเสมอภาค มคี วามเปน็ อยู่ ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น, การร่วมเป็นหนึ่งใน แบรนดแ์ อมบาสซาเดอ­รข์ องโครงการ Dragonfly 360 เพอื่ รณรงคใ์ นการขบั เคลอื่ นสงั คมไทยและสงั คมเอเชยี ไปสคู่ วาม เสมอภาคทาง­เพศ ฯลฯ นอกจากนี้เธอยังเริ่มทVาแคมเปญ เกยี่ วกบั การสรา้ งอาชพี ใหก้ บั ผหู้ ญงิ อยา่ งยงั่ ยนื อกี ดว้ ย “แพร คดิ วา่ ผหู้ ญงิ เราควรจะสง่ เสรมิ กนั เอง ใหร้ วู้ า่ โลกเราพฒั นา และเปลยี่ นไปแลว้ ทกุ คนสามารถเท­า่ เทยี มกนั ได้ แตถ่ งึ อยา่ งนนั้ แพรก็ยังเคยโดนคอม­เมนต์ในแง่ลบเหมือนกันว่าสร้างภาพ ซึ่งพอเราอ่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกว่าทาV ไมเขาถึงโลกแคบจัง เลย ไมว่ า่ จะเปน็ การทไี่ มเ่ ปดิ ใจดหู รอื แคอ่ ยากคอมเมนต­เ์ พอื่ ความสนกุ ของตนเอง ซงึ่ เปน็ อะไรทแี่ พรรบั ไมไ่ ดแ้ ละคดิ วา่ ควรทาV อะไรสกั อยา่ ง” ถงึ ตรงนเี้ ลยถามถงึ วธิ กี ารรบั มอื ของ เธอกับโลกโซเชียลเพื่อเล่าสู่กันฟัง ซึ่งแพรบอกว่าส่วนตัว ไม่ค่อยเจอคอมเม­นต์แรงๆ เท่าไร ส่วนใหญ่จะมาแนวให้ กาV ลงั ใจ ชนื่ ชมมากกวา่ “แตถ่ า้ มคี นมาคอมเมนต­ป์ ระมาณ วา่ “อว้ นขนึ้ หรอื เปลา่ คะ” “เหมอื นวา่ อวบขนึ้ นะ” เรอื่ งนแี้ พร ไมแ่ ครเ์ ลย เพราะแพรก็ กบั รปู รา่ งของตวั เองมากคะ่ แตถ่ า้ เปน็ ในประเดน็ ของการใชส้ อื่ โซเชยี ลเพอื่ ความสนกุ ของ ตนเอง แตก่ ลนั่ แกลง้ ผอู้ นื่ หรอื สรา้ งความทกุ ขใ์ หผ้ อู้ นื่ เปน็ เรอื่ งทแี่ พรอยากใหช้ ว่ ยกนั ซพั พอรต์ ใหล้ ดนอ้ ยลง เพราะคน มกี ารทาV รา้ ยกนั ในโลกออนไล­นเ์ ยอะขนึ้ ในปจั จบุ นั แพรเอง ไมไ่ ดโ้ ดนอะไรแบบน­มี้ าก แตเ่ หน็ ชดั วา่ มอี ะไรแบบนเี้ ยอะขนึ้ บางครงั้ คนยงั ไปตอ่ วา่ ถงึ ครอบครวั เขาดว้ ยทงั้ ๆ ทพี่ วกเขา ไม่เกี่ยวเลย คิดว่าเรื่องทVานองนี้ควรจะน้อยลงจนถึงหยุด ไดแ้ ลว้ เราควรใชโ้ ซเชยี ลมเี ดยี เพอื่ สง่ ตอ่ ความรกั ไมใ่ ชม่ า สรา้ งความเกลยี ดชงั กนั คะ่ ” OK! OK! OK! OK! นางแบบ: วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เสื้อผ้า: Vatanika แต่งหน้า: เอกรินทร์ วงศ์อกนิษฐ์ ทlาผม: เอกพล เกียรสืบ สไตลิสต์: ศุภะกิจ หุนารักษ์ ผู้ช่วยสไตลิสต์: คุณัชญ์ ดาวมณี ช่างภาพ: ทินกร วงเบญจศิลป์ ผู้ช่วยช่างภาพ: ธนพร พิกุล, ธีรภัทร รัตนกุลชัยนันท์ สัมภาษณ์: กิ่งสุรางค์ อนุภาษ สถานที่: 137 Pillars Suites & Residences Bangkok โทร. 0-2079-7000 www.okmagazine-thai.com 61

© PressReader. All rights reserved.