OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

BOLD & BEAUTIFUL : 62 : 62

BOLD & BEAUTIFUL

BEAUTY INFLUENCER กานดา สายทุ้ม บิวตี้อินฟลูเอนเซอร์สุดชิค มีบิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ มากมาย แตอ่ าจมไี มก่ คี่ นที่ นVาเสนอข้อมูล เคล็ดลับ และแงม่ มุ ความงามทโี่ ดดเดน่ แตกตา่ ง นา่ เชอื่ ถอื และไม่ พรอ่ งซงึ่ ความเปน็ ตวั เอง กานดา สายทมุ้ คอื หนงึ่ ในคนทนี่ า่ สนใจ มภี าพลกั ษณเ์ รยี บเท่ โฉบเฉยี่ ว ผสานความอา­รต์ และ แฟชนั่ อยใู่ นตวั พรอ้ มทศั นคตทิ ว่ี า่ ผหู้ ญงิ ทกุ คนลว้ นมคี วาม สวยในแบบขอ­งตวั เอง ความงามไมม่ กี ฎเกณฑ์ และความงาม กเ็ ปน็ การทดลองอย­า่ งหนงึ่ ทเี่ ราสามารถสน­กุ กบั มนั ไดอ้ ยา่ ง ไรข้ ดี จาV กดั นนั่ เปน็ ทมี่ าวา่ ทาV ไมบวิ ตอี้ นิ ฟลเู อนเซอร์ เจา้ ของ เพจออนไลน์ Ganda Ganda คนนี้ จงึ กลายเปน็ ผนู้ าV ดา้ น ความงามทสี่ าวๆ ยคุ ใหมพ่ รอ้ มเทใจให้ และคคู่ วรแกก่ าร เปน็ เจา้ ของรางวลั Beauty Influencer ใน Bold & Beautiful เรยี กไดว้ า่ ดดู โดดเดน่ มบี คุ ลกิ ภาพและทศั นคติ นา่ สนใจ ทงั้ ยงั มาพรอ้ มสไตลแ์ ละไลฟส์ ไตลท์ เี่ กจ๋ ดั อกี ดว้ ย “จรงิ ๆ ไมไ่ ดต้ งั้ ตวั เลย พอทมี งานโทรมาแจ­ง้ วา่ ไดร้ บั เลอื กใหไ้ ดร้ บั รางวลั นี้ เราก็ อา้ วเหรอ ใชเ่ หรอ กร็ สู้ กึ ขอบคณุ มากทเี่ ลอื กใหก้ านดาไดร้ บั รางวลั Beauty Influencer คะ่ ” สาวเจา้ ของผมสนั้ หนา้ มา้ ตรงอนั เปน็ เอกลกั ษณเ์ ผยความรสู้ กึ กานดาครา่V หวอดในวงกา­รความงามมา­เกอื บ 20 ปแี ลว้ โดย มีจุดเริ่มต้นจากการนั่งแท่นบรรณาธิการความงาม­ของ นติ ยสารชน้ั นาV กอ่ นจะผนั ตวั เปน็ บวิ ตบี้ ลอ็ กเกอร์ นาV เสนอ เนอื้ หาเกยี่ วกบั ความงาม เทรนด์ และเคลด็ ลบั ตา่ งๆ ทงั้ เรอื่ ง สกนิ แครแ์ ละเมกอพั รวมทงั้ ไลฟส์ ไตลอ์ นื่ ๆ ในเพจของตวั เอง ซึ่งทVาได้ราว 3 ปีกว่า ล่าสุดปีนี้เธอผุดโปรเจ็คต์ใหม่กับ แมกกาซนี ออนไลน์ ชวนสาวคนดงั ตา่ งๆ มารว่ มแชรเ์ คลด็ ลบั ความงามในแ­บบฉบับของพวกเธอ “ตอนแรกเราน­Vาเสนอ เรอื่ งราวความงา­มแตจ่ ากมมุ มองของตวั เอง จนกระทงั่ ระยะ หลงั ๆ เรากลบั ไปคดิ ถงึ ความรสู้ กึ ของการทาV แมกกาซนี ใน สมยั กอ่ นทเี่ ราชอบ แตค่ รงั้ นอี้ ยากนาV เสนอความงา­มในแงม่ มุ ของคนอนื่ ดว้ ย อยากเปดิ มมุ มองเรอื่ งความงามให­ก้ วา้ งขนึ้ เปน็ สว่ นหนงึ่ ในการแบง่ ปนั เคลด็ ลบั และทศั นคตดิ ๆี จงึ ได้ ผลลพั ธเ์ ปน็ นติ ยสารออนไลน์ โดยเชญิ สาวคนดงั มารว่ มแบง่ ปนั OK! 62

© PressReader. All rights reserved.