OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

BOLD & BEAUTIFUL : 63 : 63

BOLD & BEAUTIFUL

เคล็ดลับความงามเฉ­พาะตัวและนVาเสน­อเป็นคลิปวิดีโอ ทงั้ หมดกเ็ พอื่ ใหผ้ ตู้ ดิ ตามเหน็ วา่ ความสวยไมม่ นี ยิ ามทเี่ ฉพาะ เจาะจง อกี ทง้ั ความงามไมใ่ ชเ่ รอื่ งของการแตง่ หนา้ อยา่ งเดยี ว แตย่ งั รวมถงึ บคุ ลกิ ทา่ ทาง ทศั นคติ การปฏสิ มั พนั ธก์ บั ผอู้ นื่ ฯลฯ ทกุ อยา่ งควรกลมกลนื ไปดว้ ยกนั พอไดก้ ลบั มาทาV ตรงนี้ กส็ นกุ มาก รสู้ กึ วา่ คดิ ไมผ่ ดิ ทที่ าV เพราะเหมอื นเราไดก้ ลบั ไป ทาV สงิ่ ทกี่ วา้ งกวา่ การโฟกสั แตเ่ รอื่ งราวและมมุ มองของตวั เอง” ผตู้ ดิ ตามโซเชยี ลมเี ดยี ของกานดามอี ายรุ าว 25-40 ปี แตท่ กุ วนั นชี้ ว่ งอายขุ องผตู้ ดิ ตามกก็ วา้ งขนึ้ และไมจ่ าV กดั วา่ ตอ้ งเปน็ ผหู้ ญงิ เสมอไป เรอื่ งเพศไมใ่ ชข่ อ้ จาV กดั ไมว่ า่ คณุ จะ จดั ใหต้ วั เองอยใู่ นสถานะไหน กานดาพรอ้ มชวนคณุ เขา้ มา ในโลกแห่งความงามที่เปิดกว้างของเธอ อะไรคือข้อความ สVาคัญที่สาวผู้เปี่ยมสไตล์คนนี้ต้องการส่งต่อให้ฟอลโลเวอร์ ของเธอ “มันไม่ใช่ว่านิยามความสวย­ของคนไทยต้องเป็น แบบใดแบบหน­งึ่ เทา่ นนั้ ในแงห่ นงึ่ เราอยากใหห้ ลายคนรบั รู้ วา่ ทกุ คนมคี วามสวยและด­ดู ที งั้ นนั้ ความงามทแี่ ทจ้ รงิ อยใู่ น ตวั ของคณุ เอง ขณะเดยี วกนั บางครงั้ เคลด็ ลบั ความงามของ คนอนื่ กอ็ าจอนิ สไปรเ์ รอื่ งความงามให­เ้ ราไดเ้ ชน่ กนั ความงาม ไม่มีกฎเกณฑ์ อาจมีเรื่องการดูแลผิวพรรณและคว­ามงาม พนื้ ฐานทเี่ ราควรปฏบิ ตั ติ ามกจ็ รงิ แตส่ ดุ ทา้ ยแลว้ ไมว่ า่ คณุ จะขาว ดาV เตยี้ สงู จมกู โดง่ ไมม่ ดี งั้ ทกุ คนสามารถสว­ยได้ หมด ถา้ คน้ พบสงิ่ ทเี่ ปน็ เอกลกั ษณ์ จดุ เดน่ หรอื มมุ ดๆี มนั น่าจะทVาให้เรารู้สึกมีความสุขกับตัวเองได้ นั่นคือบิวตี้ใน นยิ ามของกานดา­คะ่ ” ในเมอื่ กานดาคอื ผเู้ ชยี่ วชาญดา้ นความงาม เราจงึ อด ถามไมไ่ ดว้ า่ บวิ ตไี้ อเทม็ สดุ โปรดของเธอ­คอื อะไร “กานดาให้ ความสาV คญั กบั สกนิ แครม์ าก จรงิ ๆ ตอนเดก็ ๆ กช็ อบแตง่ หนา้ นะ พอโตมากย็ งั ชอบแตง่ หนา้ อยู่ แตจ่ ะลดขนั้ ตอนเพอื่ ใช้ เวลาแตง่ หนา้ ใหน้ อ้ ยทสี่ ดุ แตก่ อ่ นใชเ้ วลาแตง่ หนา้ 1 ชวั่ โมง -1 ชว่ั โมงครงึ่ ตอนนแี้ ค่ 15 นาทกี เ็ สรจ็ แลว้ ใชเ้ วลามากทสี่ ดุ กค็ รงึ่ ชว่ั โมง สกนิ แครเ์ ปน็ สงิ่ สาV คญั มาก หากมนั ดแี ละรใู้ จเรา กจ็ ะทาV ใหเ้ ราแตง่ หนา้ ไดง้ า่ ย สาV หรบั กานดา ลงคอนซลี เลอร์ แปบ๊ เดยี วกล็ งสสี นั ไดเ้ ลย ถา้ แตง่ หนา้ ไปงาน กแ็ ลว้ แตว่ า่ เรา จะแตง่ แบบไหน สาV คญั คอื การใชส้ ที เี่ ขา้ กบั ตวั เอง ดว้ ยความ ทเี่ ราอยกู่ บั มนั มานาน กเ็ ลยรวู้ า่ ตวั เองควรจะแต­ง่ แบบไหน และอย่างไร ถามว่าไอเท็มไหนที่ผู้หญิงควรมีติดตัวไว้บ้าง ตรงนบ้ี อกยาก เพราะแตล่ ะคนไมเ่ หมอื นกนั แตห่ ลกั ๆ คอื การใช้สกินแคร์ที่เหมาะกับตัวเอง ส่วนตัวกานดานั้นขาด คอนซลี เลอรไ์ มไ่ ด้ แตก่ อ่ นรสู้ กึ วา่ คอนซลี เลอรเ์ ปน็ เรอื่ งไกลตวั มาก แต่เดี๋ยวน้ีไอเท็มนี้ช่วยให้กานดาแต่งหน้าได้ดูเป็น ธรรมชาติ เราจะลงอะไ­รทนี่ อ้ ย แตก่ ารแตง่ หนา้ นอ้ ยไมไ่ ด้ หมายความว่าเราแต่งหน้าจัดไม่ได้ หรือการแต่งหน้าหนา อาจออกมาดเู ปน็ ธรรมชาตกิ ไ็ ด้ กานดาวา่ เทคนคิ อยทู่ กี่ ารใช้ สที ถี่ กู ตอ้ ง เลอื กโปรดกั ตท์ เ่ี ขา้ กบั เราจรงิ ๆ ไอเทม็ ทคี่ นอนื่ บอกวา่ ดมี าก อาจมไี อเทม็ อนื่ ทเี่ หมาะกบั เรามากกวา่ กเ็ ปน็ ได้ เพราะฉะนนั้ จงึ เปน็ เรอื่ งของการลอง­ใหม้ ากทสี่ ดุ รจู้ กั ตวั เอง ใหม้ ากทสี่ ดุ และเลอื กไอเทม็ ทเี่ หมาะกบั ตวั เองทสี่ ดุ ” ผหู้ ญงิ สวยในมมุ มองของกานด­าเปน็ อยา่ งไร เธอไมไ่ ด้ มองแตร่ ปู ลกั ษณเ์ ทา่ นนั้ “คอื ผหู้ ญงิ ทดี่ แู ลตวั เองและรจู้ กั ตวั เอง มันคือความใส่ใจตัวเองที่ไม่ต้องไปบอกคนอื่นว่าฉันสวย แคไ่ หน กานดามองคน­สวยในองคป์ ระกอบรอบดา้ นนะ ผหู้ ญงิ ที่กานดาชื่นชอบก็เช่น พี่ขวัญ-สู่ขวัญ บูลกุล พ่ีขวัญเป็น ผู้หญิงอีกคนที่เป็นตัวอย่างในการทVา­งานในใจของ­กานดา เสมอ เขาเปน็ ผหู้ ญงิ สวยทที่ กุ คนรกั ฉลาด มอี ารมณข์ นั และ มรี ะเบยี บวนิ ยั ในการทาV งานมาก ไมว่ า่ พขี่ วญั จะทาV อะไร เขา กย็ งั คงความเปน็ เขาไดด้ เี สมอ” ในขณะที่กานดาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผู้อินสไปร์เรื่อง ความงามอนั ดบั ตน้ ๆ ของเมอื งไทย ขณะเดยี วกนั เธอกเ็ สพ คอนเทนตค์ วามงามจากท­วั่ โลก “กานดาเนน้ ดสู อื่ มากกวา่ โดยตดิ ตามคอนเทนต­ข์ องฝง่ั เกาหลที งั้ หมด เชน่ W Korea, i-d ชอบดมู มุ มองวา่ เขานาV เสนอเรอื่ งความงามอย­า่ งไร ไมว่ า่ จะเป็นการนVาเสน­อผ่านภาพแพ็กชอ็ ตหรอื การเลา่ เรอื่ งผ่าน นางแบบ นอกจากนกี้ ช็ อบดกู ารแตง่ หนา้ ของเมกอพั โปรของ แตล่ ะแบรนด์ เชน่ ปเี ตอร์ ฟลิ ปิ ส์ ผอู้ าV นวยการฝา่ ยสรา้ งสรรค์ ของเครอื่ งสาV อาง Dior, ลเู ชยี ปกิ า โกลบอลครเี อทฟี เมกอพั และคลั เลอรด์ ไี ซเนอรข์ องเครอื่ งสาV อาง Chanel ไมไ่ ดเ้ นน้ ดู วา่ เมกอพั เทรนดเ์ ปน็ อยา่ งไร แตศ่ กึ ษาวา่ นกั สรา้ งสรรคเ์ หลา่ นนั้ กVาลังคิดอะไรอยู่ เขามีเทคนิคหรือมุมมองความงา­มอะไร ใหมๆ่ มาใหเ้ ราเหน็ บา้ ง นอกจากนกี้ ช็ อบดงู านของชา่ งภาพ อยา่ งงานของปเี ตอร์ ลนิ ดเ์ บริ ก์ ชา่ งภาพแฟชนั่ ชาวเยอรมนั ทเี่ พงิ่ เสยี ชวี ติ ไปเมอื่ เดอื นกนั ยายนทผี่ า่ นมา กานดาชอบดหู มด ทงั้ บวิ ตี้ แฟชนั่ และศลิ ปะ” หลายปใี นแวดวงความ­งาม อะไรคอื สงิ่ สาV คญั ทก่ี านดา ไดเ้ รยี นรจู้ ากวงการนี้ “อยา่ คดิ มาก และในขณะทมี่ งุ่ มนั่ ตง้ั ใจ และมนั่ คงกบั สงิ่ ทที่ าV กใ็ หม้ องสงิ่ รอบตวั เราไปดว้ ย เชอื่ วา่ ใครหลายๆ คน โดยเฉพาะเด­ก็ รนุ่ ใหม่ ตา่ งกอ็ ยากเขา้ มา ทาV งานตรงนี้ เราตอ้ งทาV งานดว้ ยใจรกั ตงั้ ใจ ซอื่ สตั ยใ์ นอาชพี ตวั เอง และอยกู่ บั มนั อยา่ งถอ่ มตน งานในวงการ­นอี้ าจเปน็ สงิ่ ทไี่ มแ่ นน่ อน วนั หนงึ่ กานดาอาจไม­ไ่ ดท้ าV งานในแวดวง­นแี้ ลว้ กไ็ ด้ อาจไปทาV อาชพี อนื่ ขายแกงใตท้ กี่ านดาชอบ แตอ่ ยาก ใหท้ กุ คนมคี วามพอดใี นสงิ่ ทตี่ วั เองเปน็ ไมด่ ใี จมาก ไมเ่ หอ่ กบั ความสวยมาก­ไป และเปน็ คนนา่ รกั กบั ผคู้ นรอบขา้ งเสมอ” สุดท้ายนี้เราถามกานด­าว่าเป้าหมายการเป็นบิวตี้ อนิ ฟลเู อนเซอรข์ องเธอคอื อะไร “เปา้ หมายคอื การไดท้ าV เพจ และนติ ยสารออนไลน­ไ์ ปเรอื่ ยๆ และมผี คู้ นตดิ ตาม อกี อยา่ ง คอื วนั หนง่ึ เราอยากเปน็ คนทสี่ ามารถอยไู่ ดท้ งั้ เบอื้ งหนา้ และ เบอื้ งหลงั และทาV ใหผ้ หู้ ญงิ หลายคนมคี วามภาคภมู ใิ จในสงิ่ ทตี่ วั เองเปน็ กานดามคี วามเชอื่ วา่ ผหู้ ญงิ สวยไมจ่ าV เปน็ จะตอ้ ง บอกวา่ เขาสวย และผหู้ ญงิ ทไ่ี มส่ วยกใ็ ชว่ า่ จะเปน็ ผหู้ ญงิ ทไี่ ม่ เคยอยู่ในสายตาใคร­เสมอไป เราอยากถ่ายทอดความง­าม ของแตล่ ะคนใหค้ นอนื่ ๆ ไดเ้ หน็ ” นางแบบ: กานดา สายทุ้ม เสื้อผ้า: Givenchy แต่งหน้า-ทlาผม: โชติรส โรดดอน สไตลิสต์: ศุภะกิจ หุนารักษ์ ผู้ช่วยสไตลิสต์: คุณัชญ์ ดาวมณี ช่างภาพ: ทินกร วงเบญจศิลป์ ผู้ช่วยช่างภาพ: ธนพร พิกุล, ธีรภัทร รัตนกุลชัยนันท์ สัมภาษณ์: ศันสนีย์ เล้าอรุณ สถานที่: 137 Pillars Suites & Residences Bangkok โทร. 0-2079-7000 www.okmagazine-thai.com 63

© PressReader. All rights reserved.