OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

BOLD & BEAUTIFUL : 65 : 65

BOLD & BEAUTIFUL

เศรษฐศาสตร์ ทา่ พระจนั ทร์ เรยี บรอ้ ยแลว้ ทาV ใหส้ ามารถรบั งานไดม้ ากขนึ้ แตท่ กุ อยา่ งขนึ้ อยกู่ บั ควิ และความชอบ­ของ เธอด้วยว่าสนใจในสิ่งสิ่งนั้นหรือเปล่า นอกจากนี้เธอยังมี เป้าหมายในชีวิตว่าอยากจะทVา­ทุกๆ งานให้ดีที่สุดอีกด้วย “กอ่ นหนา้ นหี้ นไู มม่ เี ปา้ หมายเลย แตเ่ มอื่ อาทติ ยท์ ผี่ า่ นมาได้ ลองเขยี นขอ้ ความทจี่ ะสรา้ งแรงบนั ดาลใจใหก้ บั คนอนื่ แลว้ พอเขยี นไปเรอื่ ยๆ กลายเปน็ วา่ ขอ้ ความนกี้ ลบั มาสรา้ งแรง บนั ดาลใจใหต้ วั เอง คอื หนลู งทา้ ยดว้ ยประโยคทวี่ า่ “อยา่ งนอ้ ย ถา้ เราไปไมถ่ งึ กย็ งั เปน็ แนวทางทบี่ อกวา่ เรากาV ลงั ทาV อะไรอยู่ เราจะเดนิ ไปหาอะไร” ซงึ่ หนรู สู้ กึ วา่ กอ่ นหนา้ นเี้ รามสี งิ่ ทชี่ อบ เหมอื นกนั แตไ่ มไ่ ดว้ างเปา้ หมาย แตข่ อ้ ความนไี้ ดส้ รา้ งแรง บนั ดาลใจใหเ้ ราตรงทเี่ ราจะนาV สง่ิ ทชี่ อบมาเปน็ เปา้ หมายและ จะทาV ทกุ อยา่ งใหด้ ที สี่ ดุ เพราะหนรู สู้ กึ วา่ ไมม่ จี ดุ ทดี่ ที สี่ ดุ แบบ ตายตวั หรอก ตอ้ งมกี ารพฒั นาไปเรอื่ ยๆ เปา้ หมายนจี้ งึ เปน็ อะไรทยี่ าวไกลมาก และเรากต็ อ้ งกลบั มาเปน็ นกั เรยี นเพอื่ ที่ จะเรยี นรไู้ ปเรอื่ ยๆ เชน่ อยากใชช้ วี ติ ใหด้ อยากเปน็ นกั แสดง ทดี่ สว่ นเรอื่ งแฟชนั่ หนกู อ็ ยากทจี่ ะเปน็ ตวั เองใหต้ ลอด ไม่ วอกแวก นเี่ ปน็ เปา้ หมายใหมท่ เี่ พงิ่ เกดิ ขนึ้ กบั หนเู มอื่ ไมน่ าน มาน”ี้ ชว่ งแรกทเี่ หน็ ตวั ละครตวั นเี้ ราอาจจะยงั ไมเ่ ขา้ ใจวา่ ทาV ไมเขา ถึงเป็นคนแบบนี้ กระทั่งเรื่องเล่าไปถึงที่มาที่ไปของบะหมี่ เราถงึ จะเขา้ ใจ มนั ทาV ใหเ้ หน็ จรงิ ๆ วา่ คนเรามหี ลายประเภท ถงึ จะมเี หตกุ ารณห์ นงึ่ เกดิ ขนึ้ พรอ้ มกนั ตอ่ ใหส้ นทิ กนั แคไ่ หน แต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันได้ เหมือนกับชีวิตจริงที่เราไม่ สามารถบงั คบั ใหค้ นในสงั คมคดิ เหมอื นกนั สดุ ทา้ ยกลบั มา แกท้ ตี่ วั เราเอง อะไรปลอ่ ยไดก้ ป็ ลอ่ ย นคี่ อื สงิ่ ทหี่ นเู รยี นรมู้ า ตลอดการทาV งานคะ่ และเรยี กไดว้ า่ ดขี น้ึ กวา่ ตอนทเี่ ขา้ มาใน วงการนมี้ ากๆ เพราะกอ่ นทจ่ี ะเขา้ มาทาV งานในวงการ­นี้ เรา ไมไ่ ดใ้ ชช้ วี ติ อยกู่ บั การทต่ี อ้ งฟงั เสยี งคนอนื่ วา่ เขาคดิ อยา่ งไร กบั เรา หนใู ชช้ วี ติ แคห่ นู ครอบครวั และเพอื่ น ซงึ่ ทกุ ๆ คนรดู้ วา่ หนเู ปน็ คนแบบไหน แลว้ เรากเ็ คยชนิ กบั สงั คมเลก็ ๆ ทมี่ คนเทา่ นี้ แตพ่ อมาอยตู่ รงนมี้ นั มหี ลายคนทไี่ มเ่ ขา้ ใจในความ เปน็ เรา บางทเี หน็ แปบ๊ เดยี วกต็ ดั สนิ กนั แลว้ มบี า้ งเหมอื นกนั ทรี่ สู้ กึ วา่ ทาV ไมเขาถงึ คดิ แบบนน้ั ฉนั ไมไ่ ดท้ าV หรอื เปน็ แบบนี้ แตบ่ างทกี ารอธบิ ายไปกไ็ มช่ ว่ ยอะไรเพราะ­เขาคดิ ไปแลว้ ก็ เรยี นรไู้ ปวา่ เราไมส่ ามารถทาV ใหท้ กุ คนเขา้ ใจเราได้ แตก่ บั คน ทเี่ ขาพรอ้ มจะเขา้ ใจเรา บางทกี ไ็ มต่ อ้ งอธบิ ายอะไรเลย” ตอนนี้ต้าเหนิงเรียนจบจากวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ สาขาวชิ าปรชั ญา การเมอื ง และ แลว้ ถา้ เราปกั พนิ ไวต้ รงไหนมนั กจ็ ะคอยอพั เดตตลอด” เมอื่ ถามวา่ ชอบแตง่ ตวั ตง้ั แตเ่ มอื่ ไร ตา้ เหนงิ บอกวา่ ชอบมาตงั้ แตเ่ ดก็ “คดิ วา่ เราอยากใสแ่ บบนกี้ ใ็ ส่ อาจจะเปน็ ตวั เราทชี่ ดั เจนมากดว้ ย ทาV ใหล้ คุ ทใี่ สไ่ ปดว้ ยกนั ได”้ สว่ นไอเทม็ ชนิ้ สาV คญั ทขี่ าดไมไ่ ดส้ าV หรบั ตา้ เหนงิ คอื รองเทา้ “หนเู ปน็ คน ทชี่ อบซอื้ รองเทา้ มาก สว่ นใหญจ่ ะเปน็ บตู๊ บางทกี ใ็ สอ่ ยบู่ า้ น มนั ลงตวั ในแบบของเร­า บางทอี าจจะยากหนอ่ ย อยา่ งบตู๊ สงู หนกู ใ็ สอ่ ยบู่ า้ นใหร้ สู้ กึ วา่ เราไดใ้ ส่ เรอ่ื งความสวยคว­ามงาม ผหู้ ญงิ กช็ อบอยแู่ ลว้ การอยตู่ รงนที้ าV ใหเ้ ราไดร้ จู้ กั อะไรเยอะ มาก ถา้ ไมไ่ ดท้ าV งานตรงนอี้ าจไมไ่ ดร้ บั โอกาสทดี่ ขี นาดนกี้ ไ็ ด”้ นอกจากชีวิตในวงการบันเทิงจะทVาให้ต้าเหนิงรู้จัก ตวั เองในเรอื่ งแฟชนั่ และความสวย­งามมากขนึ้ วงการนยี้ ัง ทาV ใหเ้ ธอเตบิ โต เขา้ ใจโลก และมเี ปา้ หมายในชวี ติ อกี ดว้ ย “ตลอดระยะเว­ลาทที่ าV งานตรงนหี้ นไู ดอ้ ะไรกลบั มาเยอะมาก ทงั้ ความสนกุ และการบรหิ ารจดั การเวลา รจู้ กั คนอนื่ การใช้ ชวี ติ การเปน็ นกั แสดงยงั สอนใหเ้ ราเรยี นรกู้ ารเปน็ คนๆหนงึ่ เรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งผ่านตัวละครและบท­ของตัวละคร อยา่ ง “บะหม”ี่ ตวั ละครทหี่ นแู สดงในเรอ่ื ง My Ambulance รกั ฉดุ ใจนายฉกุ เฉนิ กเ็ ปน็ ตวั ละครทเี่ ปน็ มนษุ ยม์ ากๆ บางที นางแบบ: กัญญาวีร์ สองเมือง เสื้อผ้า: Loewe แต่งหน้า-ทlาผม: โชติรส โรดดอน สไตลิสต์: รังสรรค์ ชมภูพล ผู้ช่วยสไตลิสต์: สาธิมา ลิมปกาญจน์เวช, ปุณย์วศิลป์ เทียมเพ็ชร์ ช่างภาพ: ทินกร วงเบญจศิลป์ ผู้ช่วยช่างภาพ: ธนพร พิกุล สัมภาษณ์: กิ่งสุรางค์ อนุภาษ สถานที่: SO Sofitel Bangkok โทร. 0-2624-0000 www.okmagazine-thai.com 65

© PressReader. All rights reserved.