OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

BOLD & BEAUTIFUL : 67 : 67

BOLD & BEAUTIFUL

bulance รกั ฉดุ ใจนายฉกุ เฉนิ ทรี่ อ้ งคกู่ บั แพรวา-ณชิ าภทั ร ฉตั รชยั พลรตั น์ มาเปน็ กระแสไปทวั่ โลกโซเชยี ลในตอนนี้ ไอซ์ ยงั เตรยี มซมุ่ ทาV ผลงานแสดงช­นิ้ ใหมอ่ กี 2 เรอื่ ง เรอื่ งหนงึ่ กบั ชอ่ ง One31 และอกี เรอื่ งทหี่ ลายคนจบั ตามอง นนั่ คอื ฉลาด เกมสโ์ กง เดอะซรี สี ทเี่ คยประสบควา­มสาV เรจ็ ไปแลว้ ทวั่ เอเชยี ในเวอรช์ นั่ หนงั “ชว่ งแรกกดดนั มากครบั วา่ จะเอาอยา่ งไรดี แตด่ ว้ ยความทสี่ นทิ กบั พเี่ จมส์ (ธรี ดนย์ ศภุ พนั ธภ์ุ ญิ โญ รบั บทพฒั น์ ซงึ่ เปน็ บทเดยี วกบั ทไี่ อซแ์ สดง) อยแู่ ลว้ เขาบอกวา่ เชอื่ สวิ า่ ผมทาV ได้ แลว้ พอไดไ้ ปเวริ ก์ ชอ็ ปจรงิ ๆ กลายเปน็ วา่ ตวั ละครนไี้ มม่ อี ะไรเหมอื นในหนงั เลย มนั จงึ เปน็ ความสนกุ อีกแบบว่าเราต้องทVาอย่างไรให้ฉีกออกไป” ภายใต้รอยยิ้ม ผ่อนคลายที่ส่งต่อให้คนรอบข้างเสมอ ไอซ์คือนักแสดงที่ จรงิ จงั กบั ทกุ ผลงานของเข­า “พอไดต้ วั ละครมา มนั คอื การ แบกรับอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างหนัก เพราะเราต้องแบกรับอีก ชวี ติ หนงึ่ เอาไว้ คอื ตอ้ งทาV เหมอื นตวั ละครนนั้ มตี วั ตนจรงิ ๆ แล้วคนเราไม่ได้มีแค่ด้านเดียว ดังนั้นเราต้องหาทุกอย่าง จนกวา่ มนั จะกลมใหไ้ ด”้ แม้ด้วยตัวงานที่หนักเอาเรื่อง บวกกับชื่อเสียงที่วิ่ง เขา้ หาอยา่ งรวดเรว็ คงยากทเี่ ดก็ อายุ 20 ยา่ ง 21 จะรบั มอื แตโ่ ชคดที ไี่ อซม์ ที ปี่ รกึ ษาดี “ถา้ เรอื่ งซเี รยี สแลว้ รสู้ กึ วา่ อยาก ไดค้ าV ปรกึ ษาทจี่ รงิ จงั ตอ้ งเปน็ พตี่ อ่ (ธนภพ ลรี ตั นขจร) คอื ผมรสู้ กึ วา่ เขาสามารถพ­ดู ใหเ้ ราเขา้ ใจไดจ้ รงิ ๆ รวมถงึ อยาก ทาV ตาม เขาบอกผมวา่ เราไมต่ อ้ งบอกคนอนื่ หรอกวา่ เขาควร ทาV อยา่ งไร แลว้ กไ็ มต่ อ้ งพยายามบอก­ตวั เองดว้ ยวา่ เราควร ทาV อยา่ งไร เพราะขนาดผ­มอายเุ ทา่ นยี้ งั ไมม่ นั่ ใจเลยวา่ สงิ่ ที่ ตวั เองตอ้ งการจรงิ ๆ คอื อะไร ดงั นนั้ ตอนนกี้ แ็ คท่ าV ในสงิ่ ที่ ชอบและอยาก­ทVา ไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่น เพราะถ้าเรา พยายามเปน็ ในสงิ่ ทคี่ นอนื่ อยากใหเ้ ปน็ มนั กจ็ ะเหนอื่ ย” ทกุ อยา่ งยอ่ มมี 2 ดา้ นเสมอ ไมเ่ วน้ แมแ้ ตก่ ารไดร้ บั ความรกั มากมายจากท­กุ คน “ผลดคี อื มนั ทาV ใหม้ กี าV ลงั ใจครบั จรงิ ๆ ความรกั คอื สงิ่ ทดี่ อี ยแู่ ลว้ ยงิ่ มคี นมารกั แตผ่ ลเสยี คอื มนั อาจทาV ใหเ้ รารสู้ กึ วา่ ตวั เองเจง๋ ทสี่ ดุ จนเหลงิ ซงึ่ ชว่ งแรกๆ ก็มีคนเตือนผมเรื่องนี้เหมือนกัน ก็ค่อยๆ ปรับมาเรื่อยๆ คุณแม่บอกผมว่าเราต้องเห็นก่อนว่าตัวเองมาจากไ­หนและ เหน็ คณุ คา่ ในสงิ่ ทตี่ วั เองมอี ยู่ ไมใ่ ชว่ า่ ไดม้ างา่ ยๆ แลว้ กไ็ มแ่ คร์ เราตอ้ งรสู้ กึ ขอบคณุ ในสงิ่ ทไ่ี ดม้ า คอื แคค่ ดิ กบั ตวั เองในใจก็ มคี วามสขุ แลว้ ” คนรกั กเ็ ยอะ แตไ่ มใ่ ชท่ กุ อยา่ งจะดไี ปหมด การกลา้ รบั ฟงั ความคดิ ของคนอนื่ ยง่ิ ชว่ ยใหพ้ ฒั นาไปไดไ้ กล และนี่ กเ็ ปน็ อกี หนงึ่ ในเคลด็ ลบั ความสาV เรจ็ ของไอซ์ “ถามวา่ มคี น ติไหม มันมีอยู่แล้วครับ ผมก็แอบนอยด์บ้างนิดหนึ่ง แต่ พยายามคดิ วา่ ถา้ ไมม่ คี นติ กไ็ มม่ วี นั ทจี่ ะเกง่ ขนึ้ ยงิ่ ทาV งาน ตรงนที้ าV ใหร้ เู้ ลยวา่ การอยใู่ นโซนทลี่ าV บากใจทสี่ ดุ ยงิ่ ทาV ให้ เราไดอ้ พั เลเวลไปอกี อยา่ งตอนไปถา่ ยเรอื่ ง ฉลาดเกมสโ์ กง เดอะซรี สี ผมกบ็ อกพพี่ ฒั น์ บญุ นธิ พิ ฒั น์ ทเี่ ปน็ ผกู้ าV กบั วา่ ถา้ ยงั ไมไ่ ด้ ตอ้ งเอาอกี นะพี่ ดา่ ผมมาไดเ้ ลย ชว่ งแรกโดนพย่ี ง้ (ทรงยศ สขุ มากอนนั ต)์ ดา่ นจี่ ะรอ้ งไหน้ ะ แตช่ ว่ งหลงั ๆ รสู้ กึ ชอบ เพราะมันทVาให้เราทVาได้ แต่ไม่ได้อยากอยู่อย่างนั้น ตลอดเวลานะ­ครับ ช่วงที่ผลงานออกมา­แล้ว ชมบ้างก็ดี (หวั เราะ) แตร่ ะหวา่ งทาV งาน ดา่ ได…้ ไมเ่ ปน็ ไร” หลงั ประสบความส­าV เรจ็ กบั กา้ วแรกไปแลว้ ไอซก์ ย็ งั คงเดนิ หนา้ ทาV ตามความฝนั ใหส้ าV เรจ็ ตอ่ ไป โดยไมบ่ บี บงั คบั ตวั เองเกนิ ไป แตเ่ ลอื กทจี่ ะใชช้ วี ติ อยา่ งคมุ้ คา่ และมคี วามสขุ ไปกับการรอรับความสVาเร็จอย่างที่ตั้งใจ “ผมไม่รู้หรอกว่า ตาV แหนง่ ของตวั เองจะอยตู่ รงไหนในวงก­ารบนั เทงิ นี้ ผมแค่ อยากทาV ในสงิ่ ทอี่ ยากทาV เทา่ นนั้ กพ็ อแลว้ ผมตงั้ เปา้ ไวว้ า่ อยาก แสดงหนงั มอี ลั บมั้ เพลง และคอนเสริ ต์ ของตวั เอง แลว้ กจ็ ะ ไปหามนั ใหไ้ ด้ ผมไมเ่ คยกาV หนดเรอื่ งเวลา แตจ่ ะเชอื่ ตลอด วา่ มนั กาV ลงั มาแลว้ นคี่ อื สงิ่ ทคี่ ณุ แมส่ อนตลอดวา่ ถา้ อยากได้ อะไร เราตอ้ งขอและเชอื่ ซงึ่ ตอนนผี้ มขอไปแลว้ แลว้ กก็ าV ลงั เชอื่ จากนนั้ กแ็ คร่ อรบั มนั (ยมิ้ )” “ตอนแรกแอบต­กใจครับ เพราะไอซ์รู้สึกว่าตัวเอง หา่ งหายจากการ­ไดร้ บั รางวลั มานานเหมอื นกนั นบั ตงั้ แตต่ อน ละครเรอื่ ง เลอื ดขน้ คนจาง ออกอากาศ พอกลบั มาไดร้ บั รางวลั อกี ครงั้ ในครงั้ นกี้ ม็ คี วามแปลกใจ แลว้ มคี วามเขนิ อยู่ เล็กๆ เพราะเป็นรางวัลของหนุ่มหน้าใส เจ้าเสน่ห์ แต่ก็ ขอบคณุ มากครบั (ยมิ้ )” ไอซต์ คี วามเสนห่ ใ์ นมมุ ของเขาวา่ คอื การเปน็ ตวั ของตวั เอง “คาV วา่ เสนห่ ส์ าV หรบั ผมคอื หนงึ่ เดยี ว ในโลก ตอ้ งไมเ่ หมอื นใคร ไมอ่ ยา่ งนนั้ กไ็ มใ่ ชเ่ สนห่ ข์ องเรา แล้วถ้าไม่เป็นตัวของตัวเอง นั่นแสดงว่าเรากVาลังทVาอะไร เหมอื นคนอนื่ ” เชน่ เดยี วกบั ผหู้ ญงิ ทดี่ งึ ดดู สายตาจากไอ­ซไ์ ด้ “ผมวา่ อยา่ งแรกเลยคอื ตอ้ งเปน็ ตวั ของตวั เอง หลดุ ได้ บา้ ได้ ไมแ่ ครส์ วย คอื ตอ้ งมคี วามกลา้ แลว้ เสนห่ จ์ ะออกมาไดเ้ ยอะ” ทกุ วนั นไี้ อซไ์ มไ่ ดเ้ ขา้ ยดึ พนื้ ทใี่ นหวั ใจของสาวไท­ยกวา่ คอ่ นประเทศเทา่ นนั้ แตย่ งั เขา้ ยดึ พน้ื ทใี่ นทกุ สอื่ ชนดิ วา่ ตงั้ แต่ เชา้ จรดเยน็ เราตอ้ งไดเ้ ตมิ พลงั กบั รอยยมิ้ อนั สดใสของหนมุ่ หน้าใสท่ีมีเสน่ห์เหลือล้นคนน้ีผ่านสื่อไหนสักทางหนึ่งอย่าง แนน่ อน ดงั นนั้ จงึ ไมใ่ ชเ่ รอื่ งนา่ แปลกใจทรี่ วู้ า่ ควิ งานของไอซ์ ถกู จองเตม็ ยาวไปถงึ ปหี นา้ แลว้ “ผมกลา้ พดู เลยวา่ ปที แ่ี ลว้ คอื ปที ดี่ ที สี่ ดุ ในชวี ติ ของผม แลว้ ปนี ก้ี ค็ อื อกี ปหี นงึ่ ทด่ี มี ากขน้ึ อกี มันเหมือนผมไม่เคยได้เจอความสุขกับการได้ทVาอะไรไป เรอื่ ยๆ แบบนี้ กอ่ นหนา้ นผี้ มเคยคดิ วา่ ความสขุ คอื การไดม้ สงิ่ ตา่ งๆ ความเท่ หรอื อะไรกต็ าม แตพ่ อคณุ พอ่ เสยี คณุ แม่ กส็ อนตลอดเกยี่ วกบั เรอ่ื งแพสชนั่ และความสขุ จนผมไดเ้ รยี นรู้ วา่ จรงิ ๆ ความสขุ มแี ค่ 3 อยา่ ง อยา่ งแรกคอื การมปี ฏสิ มั พนั ธ์ กบั คนรอบตวั อยา่ งที่ 2 คอื การทาV ตามความฝนั และอยา่ ง สุดท้ายคือการช่วยเหลือคนอื่น ซึ่งคุณแม่ให้ผมลองทVา ทกุ อยา่ ง แลว้ มนั จรงิ มาก การทาV ตามความฝนั คอื สงิ่ ทผ่ี มทาV อยทู่ กุ วนั นี้ แลว้ ทกุ ๆ ปี คณุ แมจ่ ะพาผมไปบา้ นเดก็ พกิ าร ซาV้ ซอ้ น เพอื่ ไปเลน่ กบั เขา มนั เปน็ ความรสู้ กึ ทอี่ ธบิ ายไมไ่ ด้ แตพ่ อไดท้ าV ใหอ้ กี คนหนง่ึ ยมิ้ ตวั เราเองกม็ คี วามสขุ ไปดว้ ย” นอกจากจะส่งผลงานเพลง­ฮิตติดหูพร้อมท่าเต้น นา่ รกั ๆ อยา่ ง “รกั ตดิ ไซเรน” ประกอบซรี สี เ์ รอื่ ง My Am- นายแบบ: พาริส อินทรโกมาลย์สุต เสื้อผ้า: Givenchy รองเท้า: Christian Louboutin แต่งหน้า-ทVาผม: โชติรส โรดดอน สไตลิสต์: ศุภะกิจ หุนารักษ์ ผู้ช่วยสไตลิสต์: สาธิมา ลิมปกาญจน์เวช ช่างภาพ: ชวลิต กมลธรรมะนน­ท์ สัมภาษณ์: มยุรี จิตเอื้ออารีกุล สถานที่: SO Sofitel Bangkok โทร.0-2624-0000 www.okmagazine-thai.com 67

© PressReader. All rights reserved.