OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

STYLE FOCUS : 69 : 69

STYLE FOCUS

STYLE FOCUS Pretty Prints Princess Icons ขอต้อนรับสู่โลกแห่งจินตนาการอันสดใสภายใต้ คอลเลก็ ชนั่ ฤดใู บไมร้ ว่ ง-ฤดหู นาว 2019 จาก Marni ทคี่ รงั้ นไี้ ดเ้ ชอื้ เชญิ Bruno Bozzetto นกั วาดการต์ นู ชอื่ ดงั ชาวอติ าลี ใหห้ ยบิ เอาคาแรก็ เตอรง์ ไดโนเสาร์ และตวั ฟอน (สตั วใ์ นเทพนยิ ายกรกี ) จากภาพยนตร์ แอนเิ มชนั่ เรอื่ ง Allegro non troppo ซงึ่ ฉายในปี 1976 มาเพมิ่ ความสนกุ ดว้ ยลวดลายพมิ พบ์ นเสอื้ ผา้ และเครื่องประดับ อาทิ บนเสื้อคลุมพาร์ก้าแบบ โอเวอรไ์ ซสท์ สี่ วมได้ 2 ดา้ น เสอื้ ยดื ผา้ ฝา้ ย เสอื้ เชติ้ ผา้ นมุ่ และชดุ นอนผา้ ไหม รวมถงึ บนกระเปา๋ โทท้ พีวีซีสีเรียบที่ถูกตกแต่งด้วยหูกระเป๋าหนังสีดาV และ ลายพิมพ์ตัวการ์ตูนขนาดใหญ่ที่แตกต่างกันไปบน กระเปา๋ แตล่ ะใบ เรื่องราวของเจ้าหญิงและเทพนิยาย ถือเป็นตVานาน เลา่ ขานทไี่ มม่ วี นั สนิ้ สดุ ในใจของหญงิ สาวทกุ คน Pandora จึงเนรมิตเครื่องประดับสVาหรับฤดูกาลนี้ให้คุณผู้หญิงได้ รสู้ กึ ราวกบั เปน็ เจา้ หญงิ คนพเิ ศษ ชนิ้ เดน่ ยกใหส้ ายสรอ้ ย ขอ้ มอื “Beauty Queen” ทม่ี าพรอ้ มกบั จรี้ ปู ตวั โอสวม มงกุฎติดกับตัวสร้อยอย่างเรียบง่ายและหรูหรา จะใส่ เดยี่ วๆ หรอื เตมิ แตง่ ชารม์ ลงไป กไ็ ดค้ วามสวยงามส­ม ฐานะเจา้ หญงิ นอกจากนยี้ งั มตี า่ งหู แหวน และสรอ้ ย เขา้ ชดุ กนั อกี ดว้ ย รวมถงึ แหวนดไี ซนร์ ปู มงกฎุ ทจี่ ดั เรยี งรอ้ ย จวิ เวลรที่ ลี ะเมด็ ไวอ้ ยา่ งงดงามเปลง่ ประกาย Forever Bag กระเปา๋ สดุ คลาสสกิ ตระกลู Fleming ทเี่ ปน็ เหมอื นชนิ้ ซกิ เนเจอร์ ของแบรนด์ Tory Burch ไดร้ บั การดไี ซนใ์ หมใ่ นชอื่ รนุ่ วา่ Fleming Soft Convertibl­e Shoulder Bag กระเปา๋ สะพายทรี่ วบรวมฟงั กช์ นั่ ใหมๆ่ และดไี ซนท์ โี่ ดดเดน่ ผสมผสานกนั อยา่ งลงตวั โดยเฉพาะตวั กระเปา๋ ทม่ี รี ปู ทรงทนั สมยั ขนึ้ จขุ องไดด้ หนงั แกะนมุ่ มากขนึ้ กวา่ เดมิ รวมไปถงึ แพตเทริ น์ การเยบ็ สเี่ หลยี่ มทรงเพชรทเี่ นยี้ บขนึ้ ใหญข่ นึ้ กวา่ เดมิ เพมิ่ ความพเิ ศษและหรหู รา มใี หเ้ ลอื กถงึ 4 สี ไมว่ า่ จะเปน็ สดี าV , สมี ว่ งแดง, สเี ขยี ว และสกี รมทา่ Shades of Cool แวน่ กนั แดดแบรนดน์ าV เขา้ ใหมล่ า่ สดุ จากลอสแอนเ­จลสิ Oliver Peoples โดดเดน่ ดว้ ยดไี ซนท์ เี่ ชอื่ มโยงทง้ั แฟชนั่ และไลฟ์สไตล์เข้าไว้ด้วยกันจนกลายเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตวั รนุ่ แนะนาV หา้ มพลาดคอื Lachman Sun แวน่ กนั แดดทเี่ ปน็ หวั ใจของแบรนด์ รปู ทรงเลนสแ์ บบยนู เิ ซก็ ส์ ใสไ่ ดท้ กุ เพศ รนุ่ Hightree ทาV จากไทเทเนยี ม รปู ทรง เลนสค์ ลาสสกิ มคี วามโดดเดน่ ดว้ ยแกนแวน่ ดา้ นบนที่ ขยายสว่ นปลายของชนิ้ งานออกไป นอกจากนยี้ งั มแี วน่ กันแดดยอดนิยมที่ถูกนVากลับมาในรูปแบบของแว่น สายตาอยา่ งรนุ่ Board Meeting ผลติ จากไทเทเนยี ม ทรงกรอบวนิ เทจแตส่ วมใสแ่ ลว้ ไดล้ คุ คลนี และดโู มเดริ น์ Mini Me เริ่ิ่มปลุุกกระแสด้วยแบรนด์น้องใหม่อย่าง Jacquemus นัับจากนั้ั้นกระเป๋าใบจิ๋วก็ทยานข้ึนติดเทรนด์ ‘IT Bag’ หลายแบรนด์ใหญ่ก็พากันนVากระเป๋ารุ่นคลาสสิกมา ยอ่่ สว่่ น หรอื บางแบรนดก์ อ็ อกแบบใหมไ่ ซสม์ นิ เิ กไ๋ ก๋ ไมว่่ า่่ จะเปน็ Dior, Chanel, Loewe, Fendi, Balenciaga หรอื แมก้ ระทงั่ แบรนดไ์ ทยอยา่ ง Boyy ทกี่ ฮอตเหลอื เกนิ ในหมเู่ อดเิ ตอรแ์ ละบลอ็ กเกอรช์ อื่ ดงั งแดน นนั่ อาจเปน็ เพราะทกุ วนั นแี้ ทบทกุ สงิ่ อยา่ ง ตา่่ ได้้รัับการรวบตึงไว้ในสมาร์ทโฟนแค่เครื่องเดียว แถมกระเป๋าใบเล็กยังดูน่ารักและช่วยให้คล่องตัว มากกวา่ แลว้ ถามวา่ จะพกอะไรได­บ้ า้ งนะ่ เหรอ? คโ่ ทรศพั ทม์ อื ถอื กญุ แจรถ บตั รเครดติ และ ลปิ สตกิ ...แคน่ กี้ เ็ กนิ พอ!!! กแ็็ เรื่อง: ศุภะกิจ www.okmagazine-thai.com 69

© PressReader. All rights reserved.