OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

SHOPPING : 71 : 71

SHOPPING

MELISSA มนั วาวทไี่ ดแ้ รงบนั ดาลใจจากรปู ทรงของลปิ สตกิ ตวั แทนของ ปอ๊ ปคลั เจอรแ์ ละความงาม และรนุ่ Lip แซนดลั สายคาดเรยี ว เล็กสุดเรียบง่ายที่เข้าได้กับทุกอารมณ์ รองเท้าแตะสไลด์ ดไี ซนส์ านรนุ่ Breeze และแซนดลั พนื้ นมุ่ รนุ่ Soft รว่ มกนั ส่งมอบความสบ­ายให้ช่วงเวลารีแล็กซ์ ในขณะที่รุ่น She รองเท้าหัวแหลมเปิดส้นสุดเปรี้ยวขอเอาใจเ­หล่าเออร์บัน แฟชนั่ นสิ ตา้ อยา่ งเตม็ ที่ สาl หรบั รองเทา้ สไตลเ์ ฟมนิ นี พบกบั ฟลปิ ฟลอปรนุ่ Big Heart ทมี่ าพรอ้ มกบั upper รปู หวั ใจ ขนาดใหญใ่ นเทก็ ซเ์ จอรส์ ดุ พเิ ศษ และฟลปิ ฟลอปรนุ่ Harmonicga­rdenviii ทด่ี หู วานละมนุ ดว้ ยสายคาดดอก­ไมบ้ าน สะพรงั่ ยงั มรี องเทา้ สไตลบ์ ลั เลอรนิ า่ สาl หรบั ทงั้ เดก็ และผใู้ หญ่ ทงั้ รนุ่ Seduction, Ultragirl และ Queen นอกจากนี้ ยังมีผลงานร่วมออกแบบมา­เซอร์ไพรส์ สาวก Melissa ไมว่ า่ จะเปน็ รองเทา้ มสี น้ รนุ่ Revolution + Fiorellagi­anini ทสี่ รรคส์ รา้ งขนึ้ โดยผชู้ นะแคมเปญออ­กแบบ รองเทา้ Melissa Next กบั สน้ สงู แพลตฟอรม์ รดั ขอ้ ทโี่ ดดเดน่ ดว้ ยแรงบนั ดาลใจจากยคุ 60และรนุ่ Melissa+patrickcox กับกิมมิกสนุกๆ อย่างส้นโปร่งใสสไตล์สโนว์โกลบท่ีบรรจุ สญั ลกั ษณแ์ ละแลนดม์ ารก์ ของเมอื งแฟชนั่ 3 แหง่ ไวด้ า้ นใน สน้ รองเทา้ มใี หเ้ ลอื ก 3 โทนสที แี่ มตชง์ า่ ยกบั ทกุ ลคุ นอกจากนี้ ยังมีการกลับมาของการร่วมดีไซน์กับแบรนด์ Opening Ceremony ทฟี่ เี จอรว์ สั ดโุ ปรง่ ใสในสสี นั ทาl ใหเ้ ราหวนคดิ ถงึ ซัมเมอร์อย่างรุ่น Flipp, Ladii และ Hatch เช่นเดียวกับ ดไี ซเนอรข์ าประจาl อยา่ ง Vivienne Westwood ไมว่ า่ จะเปน็ รองเทา้ เปดิ สน้ รนุ่ Be Babouche แซนดลั Anglomania + Possession และแฟลตหวา­นๆ Space Love IV หรอื แม้ กระทงั่ Margot Ballerina บลั เลอรนิ า่ ตดิ โบทเี่ รยี บคลาสสกิ ทสี่ ดุ กวา่ ครงั้ ไหนๆ สนกุ สนานไปกบั รองเทา้ พลาสตกิ เจลลแี่ ละ คอนเซป็ ตส์ โตรแ์ หง่ แรกในไทย Clube Melissa Melissa แบรนดร์ องเทา้ จากประเทศบ­ราซลิ พลาสตกิ เจลลสี่ ดุ นมิ่ เอกลกั ษณ์ ที่กลิ่นหอม Bubble Gum ขอชวนเหล่าเทรนด์เซ็ตเตอร์มาเปิดประสบการณ์ ความสนกุ กบั คอนเซป็ ตส์ โตรแ์ หง่ แรกในไทย Clube Melissa ภายใตบ้ รรยากาศ การตกแตง่ รา้ นในโทนสสี ม้ ทดี่ เู ฟรชและสดใส­ถกู ใจชาว Melissa Squads และยงั เต็มไปด้วยอินสไปเรชนดีๆ โดยมีแขกคนสlาคัญที่มาร่วมค้นหาตัวตนจาก คอลเลก็ ชนั Mirror A/W 19 ลา่ สดุ Melissa A/W 2019 - Mirror Collection มา พรอ้ มคอนเซป็ ตข์ อง ‘กระจกเงา’ ถา่ ยทอดเปน็ คอลเลก็ ชนั่ รองเท้าพลาสติกสุดเก๋ ที่มอบอิสระให้เลือกสนุกกับการนlา เสนอตวั ตนผา่ นดไี ซนท์ แี่ ตกตา่ ง รองเทา้ รนุ่ ฮติ ถกู นาl กลบั มา เล่าใหม่หลากหลายรุ่น โดยเฉพาะแซ­นดัลสไตล์เจลลี่แบบ วนิ เทจ ไมจ่ ะเปน็ รนุ่ Disco ทมี่ าในเวอรช์ นั แฟลตในสสี นั สดุ เรโทร รนุ่ Possession Platform Stripe ทสี่ ะดดุ ตาดว้ ยแถบ สสี ดใสดจุ สายรงุ้ บนพนื้ แพลตฟอรม์ หรอื รนุ่ ยนู เิ ซก็ สอ์ ยา่ ง Francxs สาl หรบั สายมนิ มิ ลั พบกบั รนุ่ Lipstick แฟลตรดั สน้ สามารถตดิ ตามแบรนด์ไดท้ : @melissajel­lydreams : @melissajel­lydreams เชญิ ทกุ ทา่ นสมั ผสั ประสบการณ์ใหมจ่ าก CLUBE MELISSA ทชี่ น้ั 1 ศนู ยก์ ารคา้ เซน็ ทรลั เฟสตวิ ลั พทั ยา บชี ไดท้ กุ วนั ตงั้ แตเ่ วลา 11.00-23.00 น. www.okmagazine-thai.com 71

© PressReader. All rights reserved.