OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

SPECIAL INTERVIEW : 82 : 82

SPECIAL INTERVIEW

SPECIAL INTERVIEW PERFECT PEARL นางเอกสาวล­คุ สดใส มกุ ดา นรนิ ทรร์ กั ษ์ สวยครบเครอื่ งทงั้ หนา้ ตาและความส­ามารถ ใชช้ วี ติ แบบเขม้ ขน้ ตลอดระยะเว­ลา 2 ปี ทปี่ ระเทศญปี่ นุ่ ทาV ใหม้ กุ ดา นรนิ ทรร์ กั ษ์ มสิ ทนี ไทยแลนด์ ปี 2011 ผรู้ บั หนา้ ทเี่ ปน็ นางแบบแลกเ­ปลยี่ นจากประเทศ­ไทยดว้ ยวยั เพยี ง 15 ปี ในขณะนนั้ เตบิ โตขนึ้ อยา่ งรวดเรว็ เหมอื นกบั ไดเ้ ขา้ เรยี นชว่ งอนิ เทนซฟี คอรส์ การใชช้ วี ติ ทน่ี นั่ ปลกุ จติ วญิ ญาณของสาวแ­กรง่ ทเี่ ปย่ี มไปดว้ ยพลงั และความมนั่ ใจ ทหี่ ลบั ใหลอยใู่ นรา่ งของเดก็ ผหู้ ญงิ ขอี้ าย ไมช่ อบการพรเี ซนตต์ วั เองทกุ รปู แบบใหล้ มื ตาตนื่ ขนึ้ พรอ้ มทจี่ ะเรยี นรเู้ รอื่ งราวใหมๆ่ และฝกึ ฝนตวั เองใหเ้ ปน็ คนทเี่ กง่ กวา่ เมอ่ื วาน เมอื่ ชวี ติ เรมิ่ เขา้ ทเ่ี ขา้ ทาง เขา้ ใจทงั้ เรอื่ งการใชช้ วี ติ การทาV งาน กเ็ ปน็ ชว่ งเวลา เดยี วกบั ทมี่ กุ ดาเซน็ สญั ญากบั ทางชอ่ ง 7 สี เพอื่ เปน็ นกั แสดงเตม็ ตวั เธอกลายเปน็ นางเอกสาวค­ลน่ื ลกู ใหมท่ นี่ า่ จบั ตามอง เพยี บพรอ้ มดว้ ยรปู สมบตั แิ ละคณุ สมบตั มกุ ดาเรมิ่ ตน้ การแสดงจาก­บทปารมี ในละครเรอื่ ง ขมนิ้ กบั ปนู กอ่ นจะขยบั ขนึ้ มา เปน็ นางเอกแบบเ­ตม็ ตวั ในเรอื่ ง มสั ยา พนั ธกานตร์ กั สาV หรบั ละครเรอื่ งลา่ สดุ ทจี่ ะไดช้ มผลงานของม­กุ ดาคอื มธรุ สโลกนั ตร์ ทแี่ สดงคกู่ บั ไมค-์ ภทั รเดช สงวนความดี นอกจากนเี้ ธอยงั มคี วิ ละครทกี่ าV ลงั ถา่ ยอยอู่ กี 2 เรอื่ ง คอื มา่ นบงั ใจ แสดงคกู่ บั เวยี ร-์ ศกุ ลวฒั น์ คณารศ และโซเ่ วรี แสดงคกู่ บั เขม้ -หสั วรี ภคั พงษไ์ พศาล ในขณะเดยี วกนั มกุ ดากย็ งั ไมท่ งิ้ การเรยี น พรอ้ มจดั สรร เวลาไปเรยี นทคี่ ณะนเิ ทศศาสตร์ สาขาประชาส­มั พนั ธ์ มหาวทิ ยาลยั หอการคา้ ไทยอกี ดว้ ย และเพราะคว­ามสวย ความสามารถ ทเี่ รยี กไดว้ า่ ครบเครอื่ งนเี่ อง ทาV ให้ ไมพ่ ลาดทจี่ ะทาV ความรจู้ กั ผหู้ ญงิ คนนใี้ หม้ ากขนึ้ เขาจะซอื้ ให้ คอื เขาเหน็ มกุ วา่ งเลยอยากให­ไ้ ปหาอะไรทาV พอ ประกวดกป็ รากฏวา่ ไดต้ าV แหนง่ และกม็ โี อกาสตา่ งๆ เขา้ มา ในชวี ติ โอกาสแรกที่มุกดาได้รับคืออะไร และได้ใช้โอกาสนั้น อย่างไร โอกาสแรกคอื ไดไ้ ปเปน็ นางแบบแลกเ­ปลยี่ นทญี่ ปี่ นุ่ พอดวี า่ เมื่อก่อนเวทีมิสทีนไทยแลนด์มีนิตยสารของญี่ปุ่นในไทยที่ ทาV งานประสานก­นั อยู่ แลว้ ตอนนนั้ ทางญปี่ นุ่ กม็ าหานางแบบ ทไี่ ทยไปเดนิ รนั เวย์ มกุ กม็ โี อกาสไดไ้ ปลองแคสตงิ้ แลว้ เขาก็ เลอื กเรา อกี อยา่ งตอนทไ่ี ดต้ าV แหนง่ มา ยงั มงี านเขา้ มาไมม่ าก มถี า่ ยแบบ เดนิ แบบบา้ ง แตย่ งั ไมม่ งี านละครหรอื มอี ะไรให้ ทVาเยอะเท่าไรก็เลยตัดสินใจไป ซึ่งพอไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นก็ ทาV ใหโ้ ตขนึ้ เรยี นรอู้ ะไรหลายๆ อยา่ ง เชน่ ตอ้ งลดนาV้ หนกั ตอ้ งพฒั นาตวั เองหลายอยา่ ง ดแู ลตวั เอง ปรบั ปรงุ เรอื่ งบคุ ลกิ แอก็ ตงิ้ แลว้ ทกุ อยา่ งตอ้ งไปดว้ ยกนั ทงั้ หมด ตอนนนั้ จงึ คอ่ ยๆ เข้าใจว่าที่เรายังไม่ค่อยมีงานในช่วงแรกเพราะ­เราเป็นเด็ก ผหู้ ญงิ รปู รา่ งอวบ และยงั ขาดคณุ สมบตั หิ ลายอยา่ ง ทาV ใหย้ งั OK! ก่อนเข้ามาในวงการ­บันเทิง มุกดาเคยมีความฝันว่าอยาก ทlางานตรงนี้มาก่อนหรือเปล่า ไมเ่ ลยคะ่ ตอนแรกไมม่ เี รอื่ งงานในวงกา­รบนั เทงิ อยใู่ นความคดิ เลยเพราะวา่ มกุ เปน็ คนทไี่ มช่ อบทกุ อยา่ งทเ่ี ปน็ การพรเี ซนต์ ตัวเอง (หัวเราะ) แต่จุดเปลี่ยนมาจากตอน­ที่เราอยากได้ ไอโฟน 4 แล้วก็ขอให้พี่ชายซื้อให้ ซึ่งตอนนั้นมุกยังอยู่ที่ จงั หวดั ระนอง แตจ่ ะขนึ้ มาเรยี นพเิ ศษทกี่ รงุ เทพฯ ทกุ ปดิ เทอม พกี่ เ็ ลยยนื่ เงอื่ นไขวา่ ใหไ้ ปประกวดมสิ ทนี ไทยแลนด์ ถา้ ชนะ 82

© PressReader. All rights reserved.