OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

SPECIAL INTERVIEW : 83 : 83

SPECIAL INTERVIEW

เพราะอะไรถึงกลับจากญี่ปุ่นมารับงานละคร มกุ ทาl มาหลายอยา่ งแลว้ และเปน็ ชว่ งทกี่ ลบั มาตอ่ วซี า่ พอดี พอมโี อกาสเขา้ มาแคสตท์ ชี่ อ่ ง 7 กเ็ ลยลองดู เพราะมองวา่ เปน็ โอกาส สว่ นทญี่ ปี่ นุ่ เราสามารถก­ลบั ไปไดต้ ลอดอยแู่ ลว้ ไมว่ า่ จะเปน็ ตอนนหี้ รอื ตอนไหน พอไดร้ บั โอกาสจากชอ่ ง 7 แลว้ กย็ าวเลยคะ่ (หวั เราะ) ดว้ ยความทเี่ ราไมเ่ คยมภี าพใน วงการบนั เทงิ มากอ่ นวา่ ตอ้ งเปน็ อยา่ งไร กเ็ ลยไมไ่ ดม้ คี วาม คาดหวังว่าตัวเองต้องเป็นอย่างนั้น อย่างนี้ กลายเป็นว่า คอ่ ยๆ มาทลี ะสเตป็ มกุ ยงั มายอ้ นคดิ เลยวา่ ถา้ เรมิ่ เลน่ ละคร ตงั้ แตอ่ ายุ 16 เลย กค็ งทาl ไมไ่ ดเ้ ทา่ ไร แตเ่ พราะเราไดไ้ ปใช้ ชวี ติ ทญี่ ปี่ นุ่ มากอ่ น ไดเ้ รยี นรอู้ ะไรหลายอยา่ ง ทาl ใหค้ วามกลวั ลดลง มนั เหมอื นกบั เราคอ่ ยๆ ปรบั ตวั มาเรอื่ ยๆ คอื มกุ เรมิ่ จากการถา่ ยภาพนงิ่ ถา่ ยแบบ ถา่ ยโฆษณา แลว้ คอ่ ยมาเจอ ภาพเคลอื่ นไหว จนมากลอ้ งละคร ความเครยี ดในการอยู่ หนา้ กลอ้ งเลยไมค่ อ่ ยมี และพอไดอ้ ยกู่ บั ละคร ไดท้ าl การบา้ น อา่ นบท มกุ รสู้ กึ แฮปปม้ี าก คอื เรารจู้ กั ตวั เองดวี า่ ถา้ ชอบกค็ อื ชอบ ถา้ ไมช่ อบกค็ อื ไมช่ อบ แตก่ บั ละคร มกุ พบวา่ เราทมุ่ เท และจรงิ จงั มาก รสู้ กึ เตม็ ใจทกุ ครงั้ ทไี่ ดต้ นื่ เชา้ กลบั ดกึ มแี รง ในการทาl งานแบบอตั โตมตั ตอ่ ใหเ้ หนอื่ ยแคไ่ หนกท็ าl ได้ ซงึ่ ความจรงิ แลว้ มกุ เปน็ คนทตี่ น่ื สายมากนะคะ (หวั เราะ) แสดง วา่ เราตอ้ งชอบการทาl งานตรงนจี้ รงิ ๆ เราถงึ ทาl ไดข้ นาดนี้ มีแนวคิดในการทlาง­าน การใช้ชีวิตในวงการบันเทิงอย่างไร มุกไม่ค่อยมองอะไรไ­ปข้างหน้ามากนัก ชอบใหช้ ีวิตตัวเอง คอ่ ยๆ เปน็ คอ่ ยๆ ไปมากกวา่ เลยคดิ วา่ อยากทาl ทกุ โอกาส ทไี่ ดร้ บั ใหด้ ที สี่ ดุ แลว้ คอ่ ยๆ พฒั นาขนึ้ ไปเรอื่ ยๆ โดยทไี่ มต่ อ้ ง รบี ทาl แบบนนี้ า่ จะทาl ใหเ้ ราอยไู่ ดน้ าน แตก่ ค็ ดิ นะคะวา่ อยาก จะไดร้ บั บทบาททยี่ ากมากๆ ตอ้ งใชค้ วามสามารถส­งู มากใน วนั หนงึ่ และถา้ วนั ไหนทเ่ี ราไปถงึ จดุ จดุ นนั้ ไดแ้ ละทาl มนั ได้ กห็ มายความวา่ เราไดม้ าถงึ จดุ พคี ของเราแลว้ แตถ่ งึ จะยงั ไป ไมถ่ งึ วนั นนั้ ละครกไ็ ดใ้ หอ้ ะไรกบั มกุ หลายอยา่ ง อยา่ งแรก เลยคอื ในละครมภี าพอะไรหลาย­อยา่ งทไี่ มไ่ ดเ้ จอในชวี ติ จรงิ การทมี่ กุ มโี อกาสเขา้ ไปสวมบทบาท­ตา่ งๆ ของตวั ละครตา่ งๆ กท็ าl ใหเ้ รามองอะไรไ­ดห้ ลายมมุ มากขนึ้ และทาl ใหเ้ ขา้ ใจคนอนื่ เขา้ ใจเหตกุ ารณต์ า่ งๆ ไดม้ ากขนึ้ ดว้ ยคะ่ สัมภาษณ์: กิ่งสุรางค์ อนุภาษ เปน็ เวทที รี่ สู้ กึ ชอบ ประทบั ใจคะ่ ไมพ่ รอ้ มทจี่ ะไปอยใู่ นจดุ ทที่ าl งานได้ ซงึ่ พอรวู้ า่ ตอ้ งทาl อยา่ งไร กพ็ ยายามฝกึ ฝนตวั เองใหม้ ากขนึ้ คะ่ ประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นสอนให้มุกดาเติบโตขึ้นในเรื่องไหน เรื่องวิธีคิดและการใช้ชีวิตค่ะ การใช้ชีวิตท่ีญี่ปุ่นยังสอนว่า ควรวางแผนช­วี ติ อยา่ งไร ควรใชช้ วี ติ อยา่ งไรเมอื่ อยตู่ า่ งแดน ควรช่วยเหลือตัวเองอย่างไร และยังได้ประสบการณ์การ ทาl งานเยอะมาก เชน่ คนญปี่ นุ่ ทาl งานตรงเวลา เขาซเี รยี ส ทกุ อยา่ งเกยี่ วกบั การทาl งานมากๆ อยา่ งเราเปน็ นางแบบ พอ มาถงึ ทปี่ บุ๊ กจ็ ะมชี า่ งแตง่ หนา้ ชา่ งไฟสแตนดบ์ ายอยตู่ รงนนั้ แล้ว และทุกคนต่างทlาหน้าที่ของตัวเองโดยอัตโนมัติแบบ ไมต่ อ้ งสงั่ ซงึ่ งานกร็ นั ไปเรว็ มาก เขาไมป่ ลอ่ ยใหใ้ ครเสยี เวลา เลย งานทกุ อยา่ งจะเสรจ็ กอ่ นเวลาเสมอ ซงึ่ เรอื่ งการตรงเวล­า ของทน่ี นั่ ทาl ใหเ้ ราตดิ เปน็ นสิ ยั เพอื่ นสนทิ ของมกุ จะรดู้ เี ลยวา่ มกุ จรงิ จงั ในเรอื่ งนมี้ าก แคม่ าสายสกั 5 นาที เรากจ็ ะมอี าการ แลว้ (หวั เราะ) ชว่ งแรกของการ­ไปใชช้ วี ติ ทญี่ ปี่ นุ่ เปน็ อยา่ งไร และระบบการ ทlางานของค­นที่นั่นเป็นอย่างไรบ้าง ตอนแรกทไี่ ปรสู้ กึ วา่ ยากมาก ดว้ ยความทไี่ มร่ อู้ ะไรเลย พดู กไ็ มไ่ ด้ อยากไดอ้ ะไรกจ็ มิ้ และไมค่ อ่ ยพดู ผา่ นเวลาไปสกั พกั เราก็ขอไปเรียนภาษาเพื่อที่จะใช้ในการดlาเนินชีวิตและ ทาl งานทนี่ นั่ ได้ ซงึ่ มกุ ไดเ้ พอื่ นจากตรงนนั้ และการถา่ ยแบบ ดว้ ย พอมเี พอ่ื น มคี นคยุ ดว้ ย กช็ ลิ ลม์ ากขนึ้ ใชเ้ วลาประมาณ 6-7 เดอื น กเ็ ขา้ ทเี่ ขา้ ทางไปเอง ตอนนนั้ ใชช้ วี ติ อยทู่ โี่ ตเกยี ว เปน็ หลกั แตถ่ า้ มถี า่ ยงานทตี่ า่ งจงั หวดั กน็ งั่ รถไฟชนิ คนั เซน็ ไป สว่ นระบบการทา­l งานอยา่ งเชน่ การแคสตงิ้ กจ็ ะวนุ่ วาย มากคะ่ บางทเี ชา้ มาก บางทดี กึ มาก บางทกี เ็ ปน็ ชว่ งบา่ ย อยดู่ ๆี จะมงี านมาใหเ้ ราไปแคสตงิ้ กม็ กเ็ ลยตอ้ งพรอ้ มตลอด ถงึ แมจ้ ะมบี างงานทฟี่ กิ ซเ์ วลาอยแู่ ลว้ แตก่ ย็ งั ไมค่ อนเฟริ ม์ ซงึ่ เขาบอกวา่ จะคอนเฟริ ม์ วนั นนั้ เลย เรากต็ อ้ งคอยสแตนดบ์ าย และการเปน็ นางแบบประจ­าl ของนติ ยสารสกั เลม่ ในญป่ี นุ่ เปน็ อะไรที่ทุกคนอยากเป็นมาก มีการแข่งขันสูง งานทุกงาน เหมอื นกบั เราแขง่ กบั นางแบบ 150 คนตลอด แลว้ เรากเ็ ปน็ ตา่ งชาตทิ ตี่ อ้ งไปแคสตงิ้ ซง่ึ ทนี่ นั่ จะมนี างแบบทม่ี าจากหลาย ประเทศ ทกุ คนมคี วามสวย มคี วามสามารถท­งั้ นนั้ ทาl ใหม้ ตวั เลอื กเยอะ กล็ นุ้ กนั ไปวา่ เราจะเปน็ ชอยสใ์ หเ้ ขาเลอื กไหม สาl หรบั มกุ เองกต็ อ้ งเตรยี มเรอื่ งการเดนิ การโพส คอื เขาอยาก ไดค้ นทเี่ ดนิ ได้ โพสได้ ถา่ ยรปู ได้ เราตอ้ งทาl ใหเ้ ขารสู้ กึ วา่ เรา สามารถทlาใ­ห้เสื้อผ้าของเขาดูดีได้ แต่ละแบรนด์ก็มีความ ตอ้ งการไมเ่ หมอื นกนั บางแบรนดก์ ต็ อ้ งการความสด­ใส บาง แบรนดก์ ต็ อ้ งการความนง่ิ ความคลู แตง่ านทปี่ ระทบั ใจทสี่ ดุ นา่ จะเปน็ โตเกยี ว รนั เวย์ เพราะเปน็ รนั เวยท์ ใี่ หญท่ สี่ ดุ แลว้ การทตี่ อ้ งรบั ผดิ ชอบทงั้ เรอ่ื งงานและการ­เรยี นใหไ้ ปดว้ ยกนั อยา่ งสมดลุ ไมใ่ ชเ่ รอื่ งงา่ ยเลย มกี ารแบง่ เวลาใหท้ งั้ สองเรอื่ งนี้ อย่างไร มุกจะขอให้กองละครช่วยเว้นเวลาให้ แล้วเราก็วิ่งค่ะ (หวั เราะ) หมายความวา่ ถา้ วนั นมี้ เี รยี นเชา้ กจ็ ะขอไปกองถา่ ย สกั เทยี่ ง คอื ขอเรยี นตอนเชา้ ใหเ้ สรจ็ กอ่ น ตอ้ งจดั ตารางและ คยุ กบั อาจารยป์ ระจาl วชิ าวา่ ควรจะตอ้ งทาl อยา่ งไร ซงึ่ กจ็ ะได้ รบั คาl แนะนาl ทดี่ มี าตลอด ตอนนมี้ กุ เรยี นปี 4 แลว้ มวี ชิ าที่ เรยี นนอ้ ยลง เลยมเี วลาในการทา­l งานละครไดม้ ากขนึ้ ถ้ามีช่วงเวลาที่ว่าง มุกดาจัดเวลาพักผ่อนให้กับตัวเอง อย่างไร ถา้ จะพกั ผอ่ นแบบจรงิ จงั มกุ จะไปเทยี่ วตา่ งประเทศเลย­คะ่ ซง่ึ ประเทศแรกท­คี่ ดิ ถงึ ตลอดคอื ญปี่ นุ่ เพราะเราเค­ยใชช้ วี ติ อยทู่ นี่ นั่ การไปทกุ ครงั้ เลยเหมอื นเปน็ การกลบั บา้ น แตถ่ า้ จะ ไปยาวๆ ตอ้ งลอ็ กวนั แบบขา้ มปนี ะคะ เพราะถา้ ละครเรอื่ งใหม่ มาขอควิ จะไดไ้ มต่ ดิ ขดั อะไร แตถ่ า้ มวี นั หยดุ แบบไมก่ วี่ นั มกุ จะชอบไปนงั่ ทคี่ าเฟส่ วยๆ กนิ เคก้ ดมื่ กาแฟ อยเู่ งยี บๆ เปน็ เหมอื นมมุ ชลิ ลข์ องเรา หรอื ถา้ มเี วลาวา่ งแค่ 1 วนั ใน 1 อาทิตย์ มุกจะนอนอยู่ที่ห้อง บางครั้งถ้าอดนอนมานา­น สามารถนอนไ­ดย้ าวถงึ 12 ชวั่ โมงเลย หลบั ลกึ มาก แตพ่ อ ตนื่ ขนึ้ มานพี่ ลงั ชวี ติ มาเตม็ ทเี่ ลยคะ่ (หวั เราะ) แตช่ วี ติ จรงิ ใน ทกุ วนั นมี้ กุ ยงั เปน็ คนหนงึ่ ทนี่ อนไมพ่ อคะ่ เพราะกวา่ จะกลบั ถงึ บา้ นกเ็ ทยี่ งคนื ออกจากบา้ นประมาณตี 5 เลยอาศยั หลบั ระหวา่ งทางเอา (หวั เราะ) คอื ถา้ มเี วลาวา่ งปบุ๊ จะรบี นอนเลย แลว้ กก็ นิ วติ ามนิ เสรมิ เขา้ ไป กพ็ อชว่ ยไดแ้ ลว้ คะ่ มกุ ไมค่ อ่ ยมองอะไรไป­ขา้ งหนา้ มากนกั ชอบใหช้ วี ติ ตวั เอง คอ่ ยๆ เปน็ คอ่ ยๆ ไปมากกวา่ เลยคดิ วา่ อยากทา± ทกุ โอกาสทไี่ ดร้ บั ใหด้ ที สี่ ดุ แลว้ คอ่ ยๆ พฒั นาขนึ้ ไป เรอื่ ยๆ โดยทไ่ี มต่ อ้ งรบี ทา± แบบนนี้ า่ จะทา± ใหเ้ ราอยไู่ ดน้ าน www.okmagazine-thai.com 83

© PressReader. All rights reserved.