OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

THE GUEST : 84 : 84

THE GUEST

THE GUEST แบบอยา่ งผหู้ ญงิ ยคุ ใหม่ “ขวญั ตา อาร”ี กบั ความสาl เรจ็ ทไ่ี มเ่ คยหยดุ แคว่ นั นี้ ยคุ ทใี่ ครๆ กอ็ ยากเปน็ คนเกง่ ไดร้ บั การยอมรบั และประสบคว­ามสาV เรจ็ ในทกุ ๆ ดา้ น มี ผหู้ ญงิ เกง่ ทอ่ี ยากใหท้ กุ คนไดร้ จู้ กั และเขา้ ใจถงึ แนวคดิ การ ใชช้ วี ติ รวมถงึ แนวคดิ ในการทาV งาน เธอคอื คณุ ขวญั ตา อารี ประธานกรรม­การบรหิ าร บรษิ ทั เอฟ ฟารดี า อารี บวิ ตี้ คลนิ คิ จาV กดั หรอื F Clinic สถานเสรมิ ความงามแบบ­ครบ วงจร ทวี่ นั นไี้ มไ่ ดห้ ยดุ แคอ่ าณาจกั รธรุ กจิ ความงามเทา่ นนั้ แตย่ งั กา้ วเขา้ สธู่ รุ กจิ ดา้ นสปาแบบครบ­วงจรอกี ดว้ ย ใช้เวลาไม่นานก็สามารถขยาย­สาขาจนปัจจุบันมีด้วยกัน ทงั้ หมด 4 สาขา ประกอบกบั จดุ แขง็ ของ F Clinic ทงั้ 7 ขอ้ ทสี่ รา้ งความโดดเด­น่ ไดแ้ ก่ 1.Beauty Clinic One Stop Service: คลนิ กิ ความงามครบ­วงจรระดบั พรเี มยี ม 2. Excellent & Premium Service: การบรกิ ารทเี่ หนอื กวา่ อยา่ งมี ระดบั และแตกตา่ ง 3. Profession­al & Specialist Team: ทมี แพทยผ์ เู้ ชยี่ วชาญเฉพาะด­า้ นทดี่ ที สี่ ดุ และมากประส­บการณ์ 4. Beauty Innovation Center: ศนู ยร์ วมนวตั กรรมความงา­ม ทที่ นั สมยั ทสี่ ดุ 5. Safety Focus: มงุ่ เนน้ ความปลอดภยั สงู สดุ ทกุ ขนั้ ตอน 6. The Real Sincerity: เนน้ ความจรงิ ใจทมี่ ตี อ่ ลูกค้าอย่างแท้จริง และ 7. Satisfacti­on Results: ความ ตงั้ แตว่ นั แรกทตี่ ดั สนิ ใจทาV ธรุ กจิ เรากม็ แี นวคดิ เรอื่ งของการ ทาV งานและบรหิ ารอยา่ งชดั เจนมาตลอด อยา่ งแรกคอื เรอ่ื ง ของผลลพั ธ์ รวมถงึ ความซอื่ สตั ย์ เราเปน็ เจา้ ของแบรนดท์ พดู กบั ลกู คา้ ถงึ ผลลพั ธอ์ ยา่ งจรงิ ใจมาตลอด ถา้ ทาV แลว้ ไดผ้ ล แคไ่ หน เรากจ็ ะบอกลกู คา้ แบบนนั้ เพราะความค­าดหวงั และ ความตอ้ งการของแตล่ ะคนไมเ่ หมอื นกนั เราจะใหข้ อ้ มลู แบบ ตรงไปตรงมา ซงึ่ คดิ วา่ เปน็ สงิ่ ทดี่ ที ส่ี ดุ เพอื่ ใหล้ กู คา้ ตดั สนิ ใจ เองว่าอยากทVาหรือไม่ทVา ซึ่งจุดนี้เองที่ทVาให้ลูกค้าเชื่อมั่น เชื่อใจ และไว้วางใจที่จะเข้ามาใช้บริการและเป็นลูกค้า ประจาV ที่ F Clinic อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง ซง่ึ บทพสิ จู นอ์ กี อยา่ งหนงึ่ กค็ อื การเตบิ โตของธรุ กจิ ท่ี OK! แนวคดิ ในการพฒั นาองคก์ ร ตงั้ แตว่ นั แรกจนถงึ ปจั จบุ นั 84

© PressReader. All rights reserved.