OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

THE GUEST : 86 : 86

THE GUEST

พงึ พอใจในผลลพั ธท์ ดี่ กี บั ลกู คา้ ในสงั คมกไ็ มใ่ ชเ่ รอื่ งยาก สาV หรบั การทาV งานที่ F Clinic เราอยกู่ นั แบบครอบครวั ดแู ลกนั เปน็ ครอบครวั เอาใจใสก่ นั อยา่ งทบี่ อกไปแลว้ ตอนตน้ เพราะเปา้ หมายของเรา­คอื อยากใหอ้ งคก์ รเปน็ ทร่ี กั ของทกุ คน ไมจ่ าV เปน็ ตอ้ งเปน็ องคก์ รทดี่ อี นั ดบั 1 ลกู คา้ อยเู่ สมอ บทบาทของผบู้ รหิ ารหญงิ ทที่ กุ คนใหค้ วามเชอื่ มนั่ มากกวา่ ความงามทค่ี รบวงจร คอื ความสาl เรจ็ แบบครบวงจร ดว้ ยบคุ ลกิ ภายนอกกจ็ ะดเู ปน็ คนตรงๆ ดๆุ นะคะ แตจ่ รงิ ๆ แลว้ กเ็ ปน็ สไตลก์ ารทาV งานทอี่ ยากใหท้ กุ อยา่ งออกมาดที สี่ ดุ เปน็ คนทเี่ ปดิ รบั ฟงั ทกุ คน ใครมปี ญั หาอะไรกส็ ามารถเขา้ มา คยุ กนั ไดต้ รงๆ เลย เพอื่ จะไดช้ ว่ ยกนั แกไ้ ขและหาทางอ­อก ทดี่ ที สี่ ดุ สว่ นตวั กจ็ ะไมช่ อบเอาเปรยี บใคร และไมช่ อบให้ ใครเอาเปรยี บ เพราะฉะนนั้ เวลาทาV อะไรกจ็ ะคดิ เสมอวา่ เรา กาV ลงั เอาเปรยี บใครหรอื เปลา่ คอื เปน็ คนทคี่ อ่ นขา้ งคดิ เยอะ คดิ ละเอยี ด คดิ ถงึ ความรสู้ กึ คนอนื่ ถงึ แมด้ จู ากภายนอกจะ เหมอื นเปน็ คนดๆุ กต็ าม อยา่ งเวลาทเี่ ราจะสงั่ งานอะไรไป จะคิดก่อนว่าถ้าเราเป็นคนคนน้ันเราจะเป็นอย่างไร ยก ตวั อยา่ ง ถา้ เราไมต่ อ้ งการใหล้ กู นอ้ งหยดุ ในวนั หยดุ กจ็ ะคดิ กอ่ นวา่ ถา้ เปน็ เราเองจะทา­V ไดไ้ หม จะรสู้ กึ อยา่ งไร เมอื่ คดิ แบบนแี้ ลว้ การบรหิ ารคนหรอื การทาV งานกจ็ ะเปน็ ในลกั ษณะ ทเี่ ราเขา้ ใจซงึ่ กนั และกนั หลายคนมกั จะพดู วา่ เราตอ้ งทาV งาน หนกั ถงึ จะประสบควา­มสาV เรจ็ แตจ่ รงิ ๆ แลว้ เมอื่ ไรทคี่ ณุ ทVางานแล้วคุณมีความสุข คุณจะไม่รู้สึกว่าหนักเลย และ ความสาV เรจ็ กจ็ ะตามมาเอง ทกุ คนรจู้ กั เราดใี นฐานะผบู้ รหิ าร F Clinic ทมี่ คี วามเชยี่ วชาญ ในดา้ นการสรา้ งสรรคร์ ปู รา่ ง การปน้ั หนุ่ ใหอ้ อกมาดดู ดว้ ย การใหบ้ รกิ ารศลั ยกรรมความง­าม ทงั้ การเสรมิ หนา้ อก, ดดู ไขมนั , สรา้ ง Sexy line หรอื สรา้ งกลา้ มทอ้ ง Six Pack , เสรมิ สะโพกด้วยซิลิโคน, ดูแลรูปร่างกระชับสัดส่วนสลายไขมัน รวมทั้งบริการด้านเลเซอร์ผิวพรรณและคว­ามงามแบบคร­บ วงจร แตใ่ นอกี พารต์ หนงึ่ เรากไ็ ดต้ อ่ ยอดธรุ กจิ ไปในสว่ นของ ความสวยงาม­ดา้ นอนื่ ทเี่ ปน็ Beauty Salon ดแู ลเรอื่ งผมและ เลบ็ และการดแู ลสขุ ภาพความงาม­ในรปู แบบของสปาท­กี่ าV ลงั ขยายสาขาอย­า่ งตอ่ เนอื่ งเพอื่ รองรบั กลมุ่ ลกู คา้ ทเี่ พมิ่ มากขนึ้ ภายใตแ้ บรนด์ Grand Massage and Spa ซงึ่ ไดร้ วบรวม เอาศาสตรค์ วามรแู้ บบตะวนั ออก ผลติ ภณั ฑอ์ อรแ์ กนกิ กลนิ่ อโรมา่ ทเี่ ปน็ เอกลกั ษณเ์ ฉพาะ และบรรยากา­ศการตกแตง่ ที่ ผ่อนคลาย ทVาให้ลูกค้าที่มาใช้บริการมีการแนะนVาต่อและ กลบั มาใชซ้ าV้ อยา่ งตอ่ เนอื่ ง การศลั ยกรรม คอื การชว่ ยเหลอื ซงึ่ กนั และกนั ในมมุ มองสว่ นตวั แลว้ การศลั ยกรรมกเ็ ปรยี บเสมอื นการรกั ษา ซงึ่ แตล่ ะคนมจี ดุ บกพรอ่ งทไี่ มเ่ หมอื นกนั การไดช้ ว่ ยเหลอื คน ทมี่ ปี ญั หาไมว่ า่ จะปญั หาเลก็ หรอื ปญั หาใหญ่ ใหม้ คี วามมนั่ ใจ และสวยขนึ้ กท็ าV ใหเ้ รามคี วามสขุ ถา้ มองกลบั กนั เปน็ เราที่ ไดร้ บั การรกั ษาหรอื การศลั ยกรรม แลว้ เราสวยขนึ้ ดดู ขี นึ้ ก็ มคี วามสขุ ขนึ้ ซง่ึ ทน่ี เราเรม่ิ ตน้ ดว้ ยความรสู้ กึ ทอี่ ยากจะดแู ล ซงึ่ กนั และกนั อนั นคี้ อื มมุ มองของ F Clinic เลยจรงิ ๆ ใคร มปี ญั หาเขา้ มาปรกึ ษาได้ ซง่ึ ถา้ เราชว่ ยได้ แกต้ รงนนั้ นดิ แก้ ตรงนนั้ หนอ่ ย ทนี่ กี่ พ็ รอ้ มทจ่ี ะชว่ ยดแู ลทกุ คน โดยในแตล่ ะเคส ทมี่ าทาV กต็ งั้ ใจดแู ลเปน็ อยา่ งดี เพอื่ ใหแ้ ตล่ ะเคสนนั้ ออกมา ดที สี่ ดุ ศลั ยกรรมที่ไทย หรอื ศลั ยกรรมทเ่ี กาหลี ความสาl เรจ็ ที่ไมห่ ยดุ แคว่ นั นี้ โดยสว่ นตวั แลว้ คดิ วา่ การศลั ยกรรมทไี่ ทยนนั้ ดกี วา่ และหมอ ชาวไทยเองก­เ็ กง่ เลยทเี ดยี ว ถา้ ไปทาV ทตี่ า่ งประเทศ ไหนจะ ตอ้ งกงั วลในเรอื่ งของความปล­อดภยั เรอื่ งภาษา เรอื่ งทตี่ อ้ ง ไปตา่ งถนิ่ ไมค่ นุ้ เคย ไหนจะการเด­นิ ทางอกี อาหารการกนิ กม็ สี ว่ น ซงึ่ มหี ลายปจั จยั ทที่ าV ใหห้ ลายๆ คนกงั วล แตถ่ า้ เปน็ ทปี่ ระเทศไทย เรอื่ งปญั หาเหลา่ นนั้ กต็ ดั ออกไปไดห้ มด และ แน่นอนว่าหมอไทยก็จะรู้สรีระร่างกายของคน­ไทยได้เป็น อยา่ งดี นอกจากนกี้ ารศลั ยกรรมทเี่ กาหลเี อง ทางนนั้ มกั จะ ไมค่ อ่ ยกงั วลในเรอ่ื งของความเจ­บ็ ปวดหลงั ทาV ซงึ่ ถา้ เปน็ ที่ F Clinic ก็จะดูแลในเรื่องของแผลแล­ะความเจ็บปวดของ เอาจรงิ ๆ แลว้ ไมไ่ ดม้ องวา่ ตอนนตี้ วั เองประสบคว­ามสาV เรจ็ แล้วนะ เพราะเราก็ยังมีเป้าหมายของตัวเองที่วางไว้ เป็น เปา้ หมายทตี่ อ้ งไปตอ่ ซงึ่ วนั นยี้ งั ไปไมถ่ งึ แตก่ ไ็ มเ่ คยทอ้ หรอื ถอดใจ เพราะการจะ­ไปถงึ ความสาV เรจ็ ทจี่ ดุ นนั้ ไดต้ อ้ งมคี วาม ตงั้ ใจจรงิ หลายคนชอบท­อ้ ไมก่ ลา้ เลยอยากฝาก­ไวว้ า่ ถา้ เรามีเป้าหมาย มีความชอบแล้ว เราต้องมีความกล้าด้วย และไมท่ อ้ ดว้ ย เพราะชวี ติ ไมไ่ ดโ้ รยดว้ ยกลบี กหุ ลาบ ไมม่ อะไรไดม้ างา่ ยๆ แตก่ ไ็ มใ่ ชว่ า่ ทาV ไมไ่ ด้ ความทา้ ทายจากการท­าl งาน กบั คนหลายเจเน­อเรชนั่ การไดท้ าV งานกบั คนหลายๆ แบบ หลายๆ เจเนอเรชนั่ เปน็ เรื่องสนุกนะคะ ซึ่งส่วนตัวแล้วไม่เคยมองว่าเป็นปัญหา เพราะมองวา่ ถา้ เราเขา้ ใจคนทกุ คนกอ่ น มองวา่ ปญั หาตา่ ง ๆ ทเี่ กดิ ขนึ้ ไมว่ า่ จะเรอื่ งการทาV งาน หรอื เรอื่ งการใชช้ วี ติ อนื่ ๆ กต็ าม ไมไ่ ดเ้ กดิ ขนึ้ เพราะเราอย­กู่ นั คนละเจเนอเ­รชนั่ แตเ่ ปน็ เรื่องของทัศนคติความคิดที่ไม่ตรงกันมากกว่า แต่ถ้าเรามี การคยุ กนั ปรบั จนู ใหเ้ ขา้ ใจกนั การทาV งานหรอื ใชช้ วี ติ รว่ มกนั 86

© PressReader. All rights reserved.