เจอหลกั ฐานมดั ลวงเบกิ งบสวทช.

Post Today - - หน้าแรก -

โพสตท์ เู ดย์ - ยงิ่ ขดุ ยงิ่ เจอความผดิ ปกติ โครงการ สวทช.ล่าสุดพบ 2 อาจารย์ เอแบคมชี ื่อเดนิ ทางไปดกู จิ การกลางทงุ่ เอาบริษัทตวั เองรับงานท่ปี รึกษาต่ออกี

จากการที่โพสต์ทูเดย์ลงพื้นที่ตรวจ สอบบรษิ ทั เอน็ เนอรซ์ อรส์ ทมี่ กี ารอนมุ ตั เงนิ โครงการเครอื ขา่ ยโปรแกรมสนบั สนนุ การพฒั นาเทคโนโลยแี ละนวตั กรรม (ITAP) ซงึ่ สวทช.ดาํ เนนิ การรว่ มกบั มหาวทิ ยาลยั อัสสัมชัญ (เอแบค) ที่ จ.กาฬสินธุ์ โดย พบแค่บ้านริมคูชายทุ่งเคยเป็นร้านขาย กาแฟแต่ปิดกิจการไปนานแล้ว ไม่ใช่ทํา ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าอย่างที่อ้างนั้น

แหล่งข่าวจาก สวทช. เปิดเผยว่า ได้ มกี ารอนมุ ตั เิ งนิ อดุ หนนุ ใหบ้ รษิ ทั เอน็ เนอร์ ซอรส์ ไปแลว้ เปน็ ผลจากการทเี่ อแบคสง่ ข้อมูลการเดินทางไปตรวจเยี่ยมกิจการ และทาํ รายงานเบื้องต้น 2 ฉบับ เป็นการ เริ่มต้นเปิดโครงการ จากนั้นมีการดึงเอา บริษัท โมลีคิว ที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาเข้า มาเปน็ ผทูู้ าํ แผนปรบั ปรงุุ กระบวนการผลติ การทํางาน ก่อนการตั้งเรื่องขอเงิน

ทงั้ นี้ รายงานของโมลคี วิ ทสี่ ง่ สวทช. ดว้ ย ระบวุ า่ เอน็ เนอรซ์ อรส์ เปน็ บรษิ ทั คน รนุุ่ ใหมค่ ลา้ ยสตารท์ อพั และอยทูู่ จ.กาฬสนิ ธ์ุ มีแผนกต่างๆ ถึง 5 แผนก ได้แก่ จัดซื้อ บุคคลและบัญชี งานขายและการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ คลังสินค้า รวมถงึ ไดม้ กี ารซอื้ โปรแกรมคอมพวิ เตอร์ EXPRESS มาใช้ในกิจการ

อย่างไรก็ตาม โปรแกรมดังกล่าว ยังไม่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ ข้อเสนอของ โมลีคิวคือต้องใช้ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) วางแผนทรัพยากร ทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิด การใชป้ ระโยชน์ไดอ้ ยา่ งสงู สดุ ของทรพั ยากร ทางธุรกิจขององค์กร และส่งิ ที่ต้องระวัง ก็คือการใช้ ERP ต้องจัดกระบวนงานให้ สอดคล้องกับกระบวนการปรับปรุุงธุุรกิจ ทอี่ อกแบบโดยโมลคี วิ ทงั้ การถา่ ยเทขอ้ มลู และการเปลี่ยนแปลงการบริหาร

สาํ หรบั โครงการนี้โมลคี วิ เสนอคา่ ใช้ จ่าย 6 แสนบาท เป็นเฉพาะค่าตอบแทน ผเู้ ชยี่ วชาญในการวางระบบ ชว่ ยคดั เลอื ก โปรแกรม และการดาํ เนนิ งานบรหิ ารจดั การ ภายหลงั การตดิ ตงั้ ERP ซงึ่ สวทช.อนมุ ตั เงินให้ 50% หรือ 3 แสนบาท

แหล่งข่าวเปิดเผยอีกว่า โมลีคิวมี ผถูู้ อื หนุุ้ และผบูู้ รหิ ารคอื นายสมสทิ ธิ์ และ น.ส.ดวงตา ดวงเอกอนงค์ ทง้ั คเู่ ปน็ อาจารย์ เอแบค ไดร้ บั แตง่ ตงั้ เปน็ ผดู้ าํ เนนิ งานเครอื ข่าย ITAP และปรากฏชื่อในคณะท่ี เข้าเยี่ยมชมกิจการของเอ็นเนอร์ซอร์ส ที่ จ.กาฬสินธุ์ุ ด้วย

“เทา่ กบั วา่ ทงั้ คทู่ าํ กนั มาตงั้ แตต่ น้ เรมิ่ จากการไปดกู จิ การที่ จ.กาฬสนิ ธ์ุ กอ่ นกลบั มาทํารายงานและส่งต่อให้บริษัทตัวเอง เพื่อของบ สวทช.” แหล่งข่าว เปิดเผย ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.