40%ยังไมขึ้นคาแรง

Post Today - - หน้าแรก -

ผลสํารวจพบแรงงานกว่า 40% ไมไ่ ดป้ รบั ขนึ้ คา่ แรงงาน ดา้ น คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพิ่มโทษ ทําร้ายแรงงานเด็กและสตรี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.