ครม.ตอ่ อายหุ นนุ ตง้ั นติ บิ คุ คล

Post Today - - ข่าวทูเดย์ -

โพสต์ทูเดย์ - ครม.ไฟเขียวขยำยเวลำ มำตรกำรส่งเสริมจดทะเบียนนิติบุคคล 1 ปี ดำ้ นคลังยอมสูญรำยได้ 400 ลำ้ น

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีประจําสาํ นักนายกรัฐมนตรี เปิด เผยวา่ ทปี่ ระชมุ คณะรฐั มนตรี (ครม.) เมอื่ วันที่ 1 พ.ค. 2561 เห็นชอบขยายระยะ เวลามาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดา ประกอบธรุุ กจิ ในรปูู ของนติ บิ คุุ คล ซงึ่ หมด อายุไุ ปตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2560 โดยให้ มีการต่ออายุตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 ไป ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 2561

ทั้งนี้ การคงมาตรการดังกล่าวเพื่อ สง่ เสรมิ ใหบ้ คุ คลธรรมดาและหา้ งหนุ้ สว่ น จาํ กดั (หจก.) ใหม้ กี ารจดทะเบยี นธรุุ กจิ ใน ระบบมากขึ้น โดยการจดทะเบียนธุุรกิจ ตามมาตรการนี้จะสามารถยกเว้นหักราย จ่ายได้ 2 เท่า เป็นระยะเวลา 5 รอบบัญชี ติดต่อกัน โดยกระทรวงการคลังประเมิน วา่ จะสญู เสยี รายไดป้ ลี ะ 80 ลา้ นบาท รวม 5 ปี สูญเสียรายได้ 400 ล้านบาท

สาํ หรบั มาตรการสนบั สนนุ ประกอบ ไปด้วย การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลคา่ เพมิ่ และอากรแสตมปใ์ หแ้ กบ่ คุ คลธรรมดา หรือ หจก. ที่มีทุนชาํ ระในวันสุดท้ายของ รอบระยะเวลาไม่เกิน 5 ล้านบาท และมี รายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทในแต่ละรอบ บัญชี ให้สามารถหักรายจ่ายสําหรับเงิน ได้ท่ีได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการ กระทําตราสารอันเน่อื งมาจากการโอน ทรัพย์สิน ให้แก่บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดย ได้รับค่าตอบแทนเป็นหุุ้นสามัญ หรือหุุ้น ของบรษิ ทั หรอื หจก. ทงั้ นเี้ ฉพาะการโอน ทรพั ยส์ นิ และการจดทะเบยี นจดั ตงั้ บรษิ ทั หรือห้างห้นุ ส่วนนิติบุคคล

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังได้ รายงานใหท้ ป่ี ระชมุ ครม.วา่ มาตรการภาษี ข้างต้นจะมีผลดีคือเป็นการส่งเสริมให้ บุคุ คลธรรมดาและ หจก.เข้าสู่รู ะบบมาก ขนึ้ ซงึ่ จะชว่ ยใหผ้ ปู้ ระกอบธรุ กจิ แสดงผล ประกอบการที่แท้จริง สร้างความโปร่งใส และความเป็นธรรมในการเสียภาษี ช่วย บรรเทาภาระภาษีให้กับผู้ประกอบการ นิติบุคคลรายใหม่ เป็นการสนับสนุนให้ มีผู้ประกอบการในรููปของนิติบุุคคลเพิ่ม ขึ้น อันจะเป็นการสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน ของประเทศในระยะยาว

“สาเหตทุ ขี่ ยายเวลามาตรการเพราะ ยังมีผู้ประกอบการไม่ทราบนโยบาย ดังกล่าว ซ่ึงรัฐต้องการสนับสนุนให้มี บุุคคลธรรมดาประกอบธุุรกิจในรูููปของ นติ บิ คุ คลรายใหมใ่ นระบบภาษเี พมิ่ ขน้ึ โดย จะสง่ ผลดตี อ่ เศรษฐกจิ ในระยะยาว” นาย ณัฐพร กล่าว ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.