หักเงินออนไลน์คืนหนี้

กรมบังัังคับับั คดรีีรว่ว่ว่ มมือือือนายจ้า้า้าง เพิม่ิ่ม่ิมประสิทิทิทธิภิิภาพอายดัััดัดเงินินินเดือือือื น

Post Today - - ข่าวทูเดย์ -

โพสต์ทูเดย์ - กรมบังคับคดีปฏิรูปอำยัด เงนิ เดอื น จบั มอื นำยจำ้ งหกั เงนิ ออนไลนค์ นื เจำ้ หนี้ พบพนกั งำนหำ้ ง และรฐั วสิ ำหกจิ ถูกอำยัดเพียบ

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรม บังคับคดี เปิดเผยว่า กรมได้มีการปฏิรูปู ระบบการจดั เกบ็ อายดั เงนิ เดอื นของลกูู หนี้ ที่มีคําสั่งพิพากษาศาลแล้ว ซึ่งเร็วๆ น้จี ะ จับมือในนายจ้างรายใหญ่ จาํ นวน 9 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้าภูมิภาค บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม หรือห้างโลตัส บิ๊กซี ซเู ปอรเ์ ซน็ เตอร์ หา้ งสรรพสนิ คา้ เซน็ ทรลั บริษัท คิงเพาเวอร์ บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟา้ กรงุ เทพ บรษิ ทั เอน็ เอม็ บี มนิ แี บ ไทย และบริษัท ภาคพื้นการบินกรุงเทพ เวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส คิดเป็น 70% ของจาํ นวนผทู้ ถี่ กูู อายดั เงนิ เดอื นทงั้ หมด ประมาณ 1.87 แสนราย คิดเป็นยอดหนี้ รวม 103 ล้านบาท

ทง้ั นี้ กรมบงั คบั คดจี ะรว่ มกบั องคก์ ร นายจ้างทั้ง 9 แห่ง จัดทําโครงการนํารอ่ ง ระบบการโอนเงินอายัดออนไลน์เพื่อลด ภาระการดําเนินงานของนายจ้างและค่า ใช้จ่าย รวมถึงการลดการใช้กระดาษ ซึ่ง คาดว่าจะลงนามบันทึกข้อตกลงในเดือน พ.ค.น้ี และเริ่มดําเนินการได้ภายใน เดือน มิ.ย. 2561 รวมทั้งจะขยายความ ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งพบ ว่ามีการพนักงานถูกสั่งอายัดเงินเดือน จํานวนมาก เช่น การบินไทย การรถไฟ แห่งประเทศไทย (รฟท.) องค์การขนส่ง มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

น.ส.รื่นวดี กล่าวว่า ระบบการอายัด เงนิ เดอื นแบบเดมิ นายจา้ งจะตอ้ งเขยี นเชค็ หกั เงนิ เดอื นทกุ เดอื นของลกู หนแี้ ตล่ ะราย เพื่อส่งมอบให้กรมบังคับคดีเพื่อรวบรวม เงินอายัดชําระหนี้คืนให้กับเจ้าหนี้ โดย เฉลี่ยจะลูกหนี้แต่ละรายจะต้องถูกอายัด เงนิ เดอื นประมาณ 3,000-4,000 บาท ซงึ่ จาํ นวนลกู หนปี้ ระมาณทถี่ กู อายดั ทงั้ หมด ประมาณ 1.8 แสนราย จะต้องเขียนเช็ค หรือต้องนําเงินสดมาชําระที่กรมบังคับ คดี โดยค่าใช้จ่ายการเขียนเช็คประมาณ 15-20 บาท/ฉบับ

อย่างไรก็ตาม หากลดจาํ นวนการใช้ เชค็ และนาํ เปน็ ระบบการโอนเงนิ ออนไลน์ หรือเช็คใบหนึ่งของนายจ้างรายหนึ่ง สามารถหกั เงนิ อายดั ลกู หนแ้ี ตล่ ะองคก์ ร ได้ จะทําให้ลดค่าใช้จ่ายได้ปีละ 18-20 ลา้ นบาท/ปี ซงึ่ ยงั ไมน่ บั รวมคา่ จา่ ยและคา่ เสยี เวลาทนี่ ายจา้ งเอาเงนิ อายดั เงนิ เดอื น มาสง่ มอบใหก้ รมบงั คบั คดี อยา่ งไรกต็ าม หากนายจา้ งไมด่ าํ เนนิ การอายดั เงนิ เดอื น ลูกหนี้ส่งมอบให้กรมบังคับคดีจะต้องถูก ลงโทษตามกฎหมายด้วย

“ขณะเดยี วกนั กรมบงั คบั คดไี ดม้ กี าร จัดทําแอพพลิเคชั่น LED Debt info เพื่อ อาํ นวยความสะดวกใหล้ กู หนส้ี ามารถตรวจ สอบข้อมูลอายัดเงินเดือน ผ่านโทรศัพท์ มอื ถอื ไดว้ า่ ทผี่ า่ นมามกี ารสง่ จา่ ยเงนิ อายดั แลว้ เทา่ ใด และตรวจสอบยอดหนคี้ งเหลอื ได้ จากเดิมผู้ที่ต้องการตรวจสอบจะต้อง โทรศัพท์มาสอบถามหรือสอบถามได้ท่ี สาํ นกั งานบงั คบั คด”ี น.ส.รื่นวดี กลา่ ว ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.