ชาวไรอ่ อ้ ยเฮ รบั ราคาเพมิ่ กระตนุ้ ใชจ้ า่ ย

Post Today - - ข่าวทูเดย์ -

โพสตท์ เู ดย์ - ครม.อนมุ ตั ริ าคาออ้ ย 1,083.86 ตอ่ ตนั รอจา่ ยสว่ นตา่ งให้ ชาวไร่ ด้านบราซิลชะลอฟ้องไทย กรณีอุดหนุนราคานํ้าตาล

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ ปรึกษา รมต.ประจําสํานักนายก รัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบ การกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ฤดูกาลผลิตปี 2559/2560 อัตรา เฉลี่ยทั่วประเทศในอัตราตันอ้อย ละ 1,083.86 บาท ณ ระดับความ หวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. โดยให้หักเงิน เข้ากองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย ตามสดั สว่ น 70:30 ในอตั ราตนั ละ 5 บาท เป็นส่วนของชาวไร่อ้อยที่ 3.50 บาท/ตันอ้อย และส่วนของ โรงงานนํ้าตาล 1.50 บาท/ตันอ้อย

ทั้งนี้ ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายที่ กาํ หนดครงั้ นสี้ งู กวา่ ราคาออ้ ยขนั้ ตน้ ทาํ ให้โรงงานนาํ้ ตาลจะตอ้ งชาํ ระคา่ ออ้ ยเพมิ่ ใหแ้ กช่ าวไร่ จนครบตามราคา ออ้ ยขนั้ สดุ ทา้ ยภายใน 15 วนั นบั แต่ ประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้าย หลัง ครม.กาํ หนดราคาออ้ ยครงั้ สดุ ทา้ ยนี้ แลว้ จะมผี ลตอ่ เศรษฐกจิ คอื ชาวไร่ จะไดร้ บั คา่ ออ้ ยสาํ หรบั นาํ ไปใชเ้ ปน็ เงินทุนหมุนเวียนในการเพาะปลูก และบํารุงรักษา และการดํารงชีพ ตอ่ ไป ซงึ่ จะกอ่ ใหเ้ กดิ เงนิ หมนุ เวยี น ต่อเนื่องในเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ กระทรวงอตุ สาหกรรม ได้รายงานให้ ที่ประชุม ครม.ทราบ ถึงประเด็นข้อพิพาทเรื่องนํ้าตาล ทรายภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ระหว่างไทยกับบราซิลว่า ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวธิ กี ารในการกาํ หนดราคาออ้ ย ทงั้ ขนั้ ตน้ และขนั้ สดุ ทา้ ย และลา่ สดุ บราซลิ ไดม้ กี ารแจง้ วา่ ชะลอการฟอ้ ง ไทยไวแ้ ลว้ เนื่องจากบราซลิ ตอ้ งการ ตดิ ตามการบงั คบั ใช้ พ.ร.บ.ออ้ ยและ นํ้าตาลทรายฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่าง การออกกฎหมายขนาดนี้ ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.