ตลาดทีวีคึก อดั แคมเปญ รับบอลโลก

Post Today - - ข่าวทูเดย์ -

โพสต์ทูเดย์ - ตลาดทีวีภูธรแข่ง เดือดเร่งอัดแคมเปญกระตุ้นยอด ขายรับมหกรรมฟุตบอลโลกรอบ สุดท้ายที่รัสเซีย

นายสมบูรณ์ เข็มเพชรเจษฎา ผ้บู รหิ ารร้านตรงั สมบรู ณก์ ารไฟฟา้ ธรุ กจิ จาํ หนา่ ยเครื่องใช้ไฟฟา้ รายใหญ่ ของ จ.ตรัง เปิดเผยว่า มหกรรม การแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 รอบ สดุ ทา้ ยทปี่ ระเทศรสั เซยี เปน็ เจา้ ภาพ ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย.-15 ก.ค.จะมี สว่ นปลกุ ตลาดโทรทศั นท์ ว่ั ประเทศ กลบั มาคกึ คกั และแขง่ ขนั กนั รนุ แรง เนื่องจากการแขง่ ขนั ฟตุ บอลโลกรอบ สุดท้าย 4 ปีจัดขึ้นครั้งหนึ่ง ทําให้ ทีวีแต่ละแบรนด์แต่ละค่ายต่างงัด กลยุทธ์เด็ดจัดแคมเปญลดแหลก แจกแถมเพื่อกระตุ้นยอดขาย

นายสมบรู ณ์ กลา่ วอกี วา่ ยอด ขายโทรทศั น์โดยรวมในชว่ งปี 2561 ต่อเนื่องช่วง 2 ไตรมาสของปีนี้ยัง ไมค่ กึ คกั เพราะเศรษฐกจิ ซบเซาทาํ ให้ กําลังซื้อหดหายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ จะซอื้ โทรทศั นร์ นุ่ ใหม่ หรอื กลมุ่ ทจี่ ะ เปลยี่ นโทรทศั น์ใหม้ จี อขนาดใหญข่ นึ้ แตใ่ กลก้ ารแขง่ ขนั ฟตุ บอลโลกยอด ขายดขี นึ้ แนน่ อนเพราะแตล่ ะคา่ ยจดั โปรโมชั่นกระตุ้นกําลังซื้อ

ขณะทบี่ รรยากาศตลาดจาํ หนา่ ย โทรทัศน์ในห้างดังทั่วภาคใต้ ภาค เหนอื ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื และ ภาคกลางต่างเริ่มจัดโปรโมชั่นแย่ง สว่ นแบง่ การตลาดแลว้ คาดชว่ งโคง้ สดุ ทา้ ยกอ่ นคกิ ออฟฟตุ บอลโลกจะ แข่งขันกันรุนแรงกว่าปกติ ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.