สังคมโพสตทูเดย

Post Today - - สังคม - กระบากหิน

โพสตท์ เู ดย์ เขม้ ขน้ ดว้ ยสาระ เนอื้ หาหลากหลาย ...●... คำํ ถำม ใหญใ่ นแวดวงกำรเมอื งตอ่ อนำคตของชำตมิ อี ยวู่ ำ่ เศรษฐกจิ ของ ประเทศจะมโี อกำสดขี นึ้ กวำ่ นห้ี รอื ไม่ และปจั จยั อะไรจะเปน็ กลไก ในกำรขบั เคลื่อน โดยเฉพำะภำยใตก้ ำรบรหิ ำรจดั กำรของรฐั บำล ที่มีกองทัพคอยกํำกับ ...●... สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนำยกฯ ด้ำนเศรษฐกิจ ขันอำสำเชิญชวนต่ำงชำติให้ยกโขยงพำเหรดกัน มำปักหลักลงทุนโครงกำรขนำดใหญ่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก หรืออีอีซี กันให้คึกคัก ขณะที่รถไฟฟ้าทั้ง 10 สาย ตำมแผนแมบ่ ท ระยะที่ 1 จะสำมำรถกอ่ สรำ้ งแลว้ เสรจ็ และ เปดิ ใหบ้ รกิ ำรไดท้ งั้ หมดภำยในปี 2568 ตำมยทุ ธศำสตรน์ จี้ ะเปน็ แรงส่งให้เศรษฐกิจไทยเดินเข้ำสู่ “ยุคโชติช่วงชัชวาล” อีกครั้ง ...●... เทำ่ นนั้ ยงั ไมพ่ อ กระทรวงคมนำคมยงั รบั ผลกำรศกึ ษำแผน พัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าเมืองหลวง ระยะที่ 2 ขององค์กำร ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือไจก้า มำพิจำรณำ เพื่อเตรียมเดินหน้ำขยำยโครงข่ำยรถไฟฟ้ำรอบๆ เมืองหลวง เพิ่มเติมอีก 6 เส้นทาง รองรับกำรเดินทำงที่จะเพิ่มเป็น 1.57 แสนคน/ชั่วโมง/เสนทางใน 20 ปขางหนาอีกด้วย ...●... นี่เป็น ควำมสุขของคนวำดฝัน แต่ก็ชวนให้คิดตำมมำเหมือนกันว่ำแล้ว ประชำชน “คนรากหญา้ ” ซงึ่ เปน็ พลเมอื งสว่ นใหญข่ องประเทศจะ พลอยฟำ้ พลอยฝนไดป้ ระโยชนอ์ ะไรจำกกำรลงทนุ เมกะโปรเจกต์ เหล่ำนี้บ้ำงหรือไม่ เพรำะแบงก์ชำติเองก็ยังมีควำมวิตกกังวลว่ำ ถงึ เวลำนกี้ ำรฟน้ื ตวั ของเศรษฐกจิ ยงั ไมเ่ ตม็ ที่ กลมุ่ ผมู้ รี ำยไดน้ อ้ ย ยังยำ่ํ แย่ รำยไดค้ รวั เรือนภำคเกษตรกรรมในเดือน มี.ค.กห็ ดตวั ถงึ 3.8% ขณะทชี่ นชนั้ แรงงำนกช็ กั หนำ้ ไมถ่ งึ หลงั จนบกั โกรกกนั มำต่อเนื่อง ...●... หรือจะรอควำมหวังจำก “ภาคการเมือง” ที่มี ข่ำวดีกำรเลือกตั้งขึ้นต้นปีหน้ำ คํำถำมก็มีขึ้นอีกว่ำแล้ว “รัฐบาล ล็อกสเปก” ที่เริ่มเห็น “เงาผู้นํารางๆ” ตั้งแต่วันนี้จะมีศักยภำพ มำกพอในกำรเปน็ “เครื่องจกั ร” เขน็ ประเทศไปสกู่ ารพฒั นาอยา ง ยงั่ ยนื เปน ธรรม และไมท งิ้ ประชาชนไวข า งหลงั จรงิ ละหรอื ...●... อยำ่ หำวำ่ เปน็ กำรปรำมำส แตช่ ว่ ง 4 ปมี ำนมี้ องเหน็ ไสเ้ หน็ พงุ กนั แทบทกุ องศำวำ่ คนเลก็ คนนอ ยยงั ประสบปญั หำในกำรดำํ รงชวี ติ ขณะที่ฟำกคนมีอันจะกินก็รวยไม่รู้จักพอ เห็นเด่นชัดว่ำ “ความ เหลื่อมลาํ้ ” ถำ่ งออกมำกขนึ้ เรื่อยๆ เพยี งแคส่ ภำพฒั น์ไมย่ อมรบั ควำมเป็นจริงตัวเลขนี้เท่ำนั้น ...●... มองสถำนกำรณ์โดยรวมๆ แล้วเสมือนพี่น้องคนไทยอับจนหนทำง เหมือนจะถูกมัดมือชก ก็มิปำน น่ำจะเลิกเพ้อฝันกันเสียทีว่ำ “ประชาธิปไตย” จะเป็น กลไกขับเคลื่อนสิทธิเสรีภำพและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน เพรำะลํำพัง “การดูด สส.” ก็ยังเป็นครรลองที่ดูดีมีจริยธรรม สูงส่งกันไปเสียแล้ว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.