‘จีน-อินเดีย’ สมานฉันท์ หันเจรจาอุดรอยร้าว

Post Today - - บทนำา/วิเคราะห์ต่างประเทศ -

ประสิทธภิ าพยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน อินเดียเอ็กซ์เพรส สื่ออินเดียรายงานอ้างแหล่งข่าวว่า จีน และอินเดียยังตกลงเดินหน้าโครงการ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน “อัฟกานิสถาน” ซึ่งยังไม่มีการเปิดเผย รายละเอียดชัดเจนในขณะน้ี

โปรเจกต์ในอัฟกานิสถานถือเป็น ความพยายามซื้อใจอินเดียอย่างหนึ่ง เพื่อเปิดประตูสู่โครงการและความร่วม มือทางเศรษฐกิจอ่นื ๆ เน่อื งจาก โครงการใหม่ในอัฟกานิสถานแสดงถึง ท่าทีของฝ่ายจีนว่าให้ความสาH คัญกับ อินเดียไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปากีสถานที่มี โครงการระเบียงเศรษฐกิจ โดยขณะนี้ อินเดียกHาลังทวีความน่าสนใจมากข้นึ เรื่อยๆ ในสายตาของจีน จากการท่ี มูลค่าการค้าระหว่าง 2 ประเทศ พุ่ง แตะ 8.4 หม่นื ล้านดอลลาร์ (ราว 2.6 ล้านล้านบาท) สูงสุดุ เป็นประวัติการณ์ เมื่อปี 2017 เพิ่มข้นึ มา 20.3% จาก เม่อื ปี 2016 ท่ามกลางความขัดแยง้ ทางการเมืองของทั้งสองฝ่าย

การมองไปสู่ความร่วมมืออื่นๆ กับ อินเดียในภายภาคหน้าของจีน โดย พยายามมองผ่านความน่าขัดใจบาง อย่าง ยังสะท้อนออกมาจากความเห็น ต่อโครงการ OBOR ที่เผชิญเสียง คัดค้านจากอินเดียมาตลอด ซึ่งล่าสุด นั้น กงซวนโหยว รัฐมนตรีช่วยต่าง ประเทศจีน ระบุว่า “จะไม่บังคับ” ให้ อินเดียต้องเห็นพ้องกับโครงการ ดังกล่าว

สHาหรับประเด็น OBOR กงซวน โหยวเล่ยี งไปกล่าวถึงโครงการความ ร่วมมือระดับภูมิภาคบังกลาเทศ-จีนอินเดีย-เมียนมา (BCIM) ที่มุ่งผนวก การค้าและการลงทุนระหว่าง 4 ประเทศแทน โดยระบุว่าการที่อินเดยี ไม่คัดค้านโครงการ BCIM ซ่งึ ถือเปน็ ส่วนหนึ่งของ OBOR แสดงถึงความ ร่วมมือครั้งสาH คัญ รวมถึงอินเดียยัง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดอันดับ 2 ใน ธนาคารเพื่อการลงทุนุ โครงสร้าง พื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) ซึ่งเป็น แกนนาH สถาบันการเงินที่สนับสนุนเงิน ในโครงการ OBOR

การปรบั ความสมั พนั ธส์ คู่ วาม

ฉนั มติ รมากขนึ้ นนั้ ไมไ่ ดเ้ ปน็ ผลดแี ค่ สาH หรบั จนี ฝา่ ยเดยี ว แตย่ งั ชว่ ยลดความ กงั วลใหอ้ นิ เดยี ดว้ ยเชน่ กนั โดยเฉพาะ ทางการเมอื งและกลาโหม เนอื่ งจาก วกิ ฤตความตงึ เครยี ดทดี่ อกลมั บง่ ชวี้ า่ อนิ เดยี จะตกอยใู่ นสถานการณล์ าH บาก หากมกี ารปะทะรนุ แรงเกดิ ขนึ้ เมอื่ พจิ ารณาจากแสนยานภุ าพทางทหารที่ ยงั เปน็ รองจนี อยู่ แตส่ งิ่ ทสี่ าH คญั ยงิ่ วา่ ก็ คอื อนิ เดยี ตอ้ งการเลยี่ งความขดั แยง้ ระหวา่ งประเทศใดๆ กต็ าม ขณะทกี่ าร เลอื กตงั้ ทว่ั ประเทศกาL ลงั จะเกดิ ขนึ้ ใน ปี 2019 นี้

นอกจากน้ี อินเดียหวังให้จีนร่วม มือในประเด็นสาH คัญๆ ต่างๆ เช่น การ เพิ่มแรงกดดันกลุ่มุ ก่อการร้ายที่ปักหลัก อยู่ในปากีสถาน ซึ่งที่ผ่านมานั้นทั้ง อินเดียและปากสี ถานต่างโบ้ยกันไปมา ว่าอีกฝ่ายหนุนหลังกลุ่มก่อการร้ายเพื่อ ให้สร้างความวุ่นวายบริเวณพรมแดน

ขณะเดยี วกนั อนิ เดยี ยงั ตอ้ งการให้ จนี ยอมรบั รองอนิ เดยี เขา้ สกู่ ลมุ่ ประเทศผู้ จดั หาอาวธุ นวิ เคลยี ร์ (Nuclear Suppliers Group : NSG) ซงึ่ จนี ขดั ขวาง

อนิ เดยี มาตลอดและมที า่ ทสี นบั สนนุ ปากสี ถานใหเ้ ขา้ เปน็ สมาชกิ ใหมแ่ ทนใน ชว่ งกอ่ นหนา้ นี้ โดยทงั้ อนิ เดยี และ ปากสี ถานยงั ไมไ่ ดร้ บั สถานะเขา้ เปน็ สมาชกิ ของกลมุุ่ ซงึ่ ตอ้ งไดร้ บั ความ เหน็ ชอบจากสมาชกิ NSG ทงั้ หมด

การเปิดประตูมิตรภาพในเมือง อู่ฮั่นครั้งนี้ จึงเป็นความก้าวหน้าสาH คัญ สHาหรับทั้งสองฝ่าย โดยโมทีจะเดินทาง เยือนจีนเพื่อเข้าร่วมประชุมุ องค์กร ความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ในเดือน มิ.ย.นี้ ขณะที่มีข่าวว่าสีจิ้นผิงเองก็จะเยือน อินเดียเช่นกันในปีนี้ ซึ่งความพยายาม ประสานรอยร้าวสู่การสร้างความ สัมพันธ์ราบรื่นและรุ่งุ โรจน์ของ 2 ชาติ ใหญ่เอเชียจะสาH เร็จหรือไม่นั้น คงต้อง รอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ต่อไป ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.