เที่ยวจีนส่งออกโมบายเพย์เมนต์

Post Today - - บทนำา/วิเคราะห์ต่างประเทศ - ทีมขาวตางประเทศโพสต์ทูเดย์ postforeign@gmail.com

ไม่เพียงแต่จีนจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศ ผู้ส่งออกสินค้าเบอร์ 1 ของโลกเท่าน้นั แต่จีนยังได้ชื่อว่าเป็นประเทศผู้ส่งออก “นักท่องเที่ยว” มากที่สุดของโลกอีก ด้วย โดยปัจจุบันชาวจีนเลือกท่องเที่ยว ต่างแดนมากกว่าเที่ยวในประเทศเมื่อ ถึงเทศกาลวันหยุด และรัฐบาลเองก็ทาH ข้อตกลงกับหลายประเทศเพื่ออาH นวย ความสะดวกให้ ซึ่งสมาคมการท่อง เท่ยี วจีน และซีทริป บริษัทท่องเที่ยว ออนไลน์รายใหญ่ที่สุดในโลก พบว่าใน ปี 2017 ที่ผ่านมา จีนมีนักท่องเที่ยว ออกไปยังต่างแดนมากกว่า 130 ล้าน ครั้ง และมียอดใช้จ่ายสูงถึง 1.15 แสน ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.61 ล้านล้าน บาท)

ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทวิจัยตลาดในสหราชอาณาจักร เปิดเผยว่า จีนมีอัตราการเติบโตของ การท่องเที่ยวต่างแดนสูงที่สุดตลอดปี 2012-2017 และเป็นประเทศส่งออก นักท่องเที่ยวสูงสุดุ นับตั้งแต่ปี 2012 อีกทั้งยังใช้จ่ายเงินระหว่างเที่ยวสูงกว่า ชาวอเมริกันและชาวเยอรมัน ทาH ให้ หลายประเทศต้องเร่งปรับตัวออกแผน ต่างๆ เพื่อดึงดูดเม็ดเงินจากนักท่อง เท่ยี วจีนในหลายๆ ด้าน

อย่างไรก็ตาม จีนไม่ได้ส่งออกนัก ท่องเที่ยวออกไปใช้เงินในต่างประเทศ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะในอีก ด้านหนึ่งจีนยังส่งออกธุรกิจรับชาH ระเงิน ทางโทรศัพท์มือถือ หรือ “โมบายเพย์ เมนต”์ จากแดนมังกรพ่วงตามไปด้วย โดยมีจาH นวนนักท่องเที่ยวมหาศาลเป็น อHานาจในการต่อรองชั้นดี ให้หลาย ประเทศต้องยอมปรับใช้บริการทางการ เงินของจีน

ท้งั นี้ บริษัทวิจัยนีลเส็น และ แพลตฟอร์มชาH ระเงินอาลีเพย์ สาH รวจ พบว่านักท่องเที่ยวจีนมากกว่า 90% จะ ใช้วิธีชHาระเงินทางมือถือในต่างประเทศ ถ้ามีโอกาส นั่นทHาให้หลายประเทศต้อง ยอมปรับตัวและเปิดบ้านให้ แพลตฟอร์มชาH ระเงินจากจีน เช่น วีแชต และอาลีเพย์ เพื่อรับนักท่อง เที่ยวจีนโดยเฉพาะ โดยปัจจุุบันจะเริ่ม เห็นได้ว่าตั้งแต่แท็กซี่ในออสเตรเลีย ไปจนถึงร้านขายยาในเยอรมนี ได้เปิด รับชHาระเงินผ่านออนไลน์เพย์เมนต์ สัญชาติจีนกันมากข้นึ แล้ว

ข้อมูลจากยูโรมอนิเตอร์ พบว่าผู้ บริโภคจากจีนติดอันดับพึ่งพามือถือที่ ใช้งานได้หลากหลายสูงที่สุดุ และยังใช้ อุปกรณ์สHาหรับการซื้อสินค้าและบริการ อีกมากมาย จนทาH ให้ผู้บริโภคจีนซื้อ ผ่านมือถือมากกว่าคอมพิวเตอร์เป็น ครั้งแรกในปี 2015 และข้อมูลในปี 2017 พบว่าการซื้อสินค้าทางดิจิทัล 73% เป็นการซ้อื ทางมือถือ

ขณะที่การพึ่งมือถือทาH ธุรกรรม ของจีนก็ยังโตอย่างต่อเนื่อง และเม่อื ไม่นานมานี้ สมาคมการชาH ระเงินและ บญั ชีของจีน เปิดเผยรายงานว่า ธนาคารพาณิชย์ในประเทศมียอดทาH ธุรุ กรรมทางมือถือมากกว่า 3.75 หมื่น ล้านครั้ง ในปี 2017 เพิ่มข้นึ 46.06% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนสถาบนั การเงินที่ไม่ใช่ธนาคารมียอดทาH

ธุรุ กรรมทางมือถือทั้งหมด 2.39 แสน ล้านครั้ง หรือเพิ่มขึ้นถึง 146% ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.