ลุยุ แหลมฉบังเฟส3 ชิงเค้ก1.2แสนล้าน

Post Today - - หน้าแรก -

โพสตท์ เู ดย์ - ตา่ งชาตใิ หค้ วามสนใจลงทนุ แหลมฉบัง 1.2 แสนล้าน วางสัมปทาน 30 ปี คมนาคมเร่งประมูลปีนี้

นายไพรนิ ทร์ ชโู ชตถิ าวร รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีนักลงทุนให้ความ สนใจโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 วงเงนิ ลงทนุ ราว 1.2 แสนลา้ นบาท เป็นอย่างมาก ทั้งจากจีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยกระทรวงจะเร่งเปิด ประมลู ภายในปนี เี้ พื่อใหท้ นั กบั แผนพฒั นา ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)

นายมนตรี ฤกษจ์ าํ เนยี ร ผอู้ าํ นวยการ ทา่ เรอื แหลมฉบงั การทา่ เรอื แหง่ ประเทศไทย (กทท.) กล่าวว่า การลงทุนพัฒนาแหลม ฉบังเฟส 3 ประกอบด้วย 1.การลงทุน โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ วงเงิน 4 หมื่นลา้ นบาท ซงึ่ กทท.จะเปน็ ผลู้ งทนุ รวม ถึงเปิดประกวดราคาตามแนวทางภาครัฐ 2.งานบริหารและวางระบบเทคโนโลยี วงเงิน 8 หม่นื ล้านบาท โดยรูปแบบการ ลงทุนน้ัน จะเป็นการเปิดให้เอกชนร่วม ลงทุนุ ในรูปู แบบ PPP Net Cost โดยให้ สัมปทานขั้นตาํ่ 30 ปี เอกชนเป็นผู้ลู งทุนุ และรบั ความเสยี่ งเองทงั้ หมด โดยจา่ ยผล ตอบแทนใหต้ ามทตี่ กลงกนั พรอ้ มขอ้ เสนอ สิทธิทางการลงทุนเพิ่มเติม อาทิ การลด หยอ่ นภาษแี ละการยกเวน้ ภาษจี ากสาํ นกั งาน คณะกรรมการสง่ เสรมิ การลงทนุุ (บโี อไอ)

นายมนตรี กล่าวว่า โครงการนี้เป็น หนึ่งในแพ็กเกจลงทุุนเร่งด่วนของอีอีซี (EEC Track) ดังนนั้ กระทรวงคมนาคมจะ เร่งสรุปผลการศึกษาและร่างเอกสาร ประกวดราคา (ทโี ออาร)์ เพื่อเปดิ ใหเ้ อกชน เข้าซื้อซองทีโออาร์และยื่นข้อเสนอใน เดือน ส.ค. ก่อนลงนามสัญญาในเดือน พ.ย. ตงั้ เปา้ เรมิ่ งานกอ่ สรา้ งในเดอื น ก.พ. 2562 ขณะทงี่ านพฒั นาโครงสรา้ งพนื้ ฐาน 4 หมื่นล้านบาทนั้น จะร่างทีโออาร์และ เปดิ ประมลู ในชว่ งปลายปนี คาดวา่ จะเปดิ บริการได้ในปี 2567-2568 ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.