ปดัดั ห้า้ามแจ้ง้งราคาน้ำา้ำ มันัน

Post Today - - หน้าแรก -

โพสต์ทููเดย์ - รมว.พลังงาน ยันไม่ได้ บังคับประกาศราคานํ้ามันล่วงหน้า แค่ คมุ เขม้ การชนี้ าํ ตลาด หวงั เกดิ การแขง่ ขนั กดราคาลงเอื้อผู้ใช้ได้ประโยชน์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.