สั่งปั้นฐานข้อมูลู รัฐ

‘สมคดิดิดิดิดิ ’หวังังังังังั ใชกกกกก าําําําหนดทิศิศิศิศิ เศรษฐกจิจิจิจิ ประเทศ ขีดีดีดีดีีดเสนนนนนตออองเสรจ็จ็จ็จ็จ็ 6เดือือือือือนกออออ นเลือือือกต้งั้งัง

Post Today - - หน้าแรก -

โพสต์ทูเดย์ - รองนายกฯ สั่งคลังสภาพัฒน์ รวบข้อมูลภาครัฐให้เสร็จ ภายในครึ่งปีหลังก่อนการเลือกตั้งใหม่ เพื่อใชข้ บั เคลื่อนประเทศตรงจดุ มากขน้ึ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายก รฐั มนตรี เปดิ เผยวา่ ไดส้ ง่ั การใหส้ าํ นกั งาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สงั คมแหง่ ชาติ (สศช.) เปน็ หนว่ ยงานหลกั ทํางานร่วมกับกระทรวงการคลังรวบรวม ข้อมูลู บิ๊กดาต้าจากหน่วยงานภาครัฐและ รัฐวิสาหกิจทั้งหมดให้แล้วเสร็จในอีก 6 เดือน ก่อนจะมีการเลือกตั้งใหม่

นายสมคิด กล่าวว่า ข้อมูลเหล่าน้ี เปน็ ฐานขอ้ มลู เศรษฐกจิ มหภาคของประเทศ จงึ ตอ้ งนาํ มาใชว้ เิ คราะหเ์ พื่อจดั ทาํ นโยบาย ดา้ นเศรษฐกจิ ในการขบั เคลื่อนประเทศให้ มีประสิทธิภาพและตรงจุดมากขึ้น ซึ่งจะ เปน็ รากฐานการดาํ เนนิ นโยบายเศรษฐกจิ ในอนาคตได้ดีขึ้นดว้ ย

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่า กระทรวงจะตั้งหน่วยงานพิเศษ ด้านเทคโนโลยีขึ้นภายใต้สํานักงานปลัด กระทรวงการคลัง เป็นผู้รวบรวมข้อมูล วเิ คราะห์ และทาํ แพลตฟอรม์ ในการออก มาตรการ สว่ นธนาคารรฐั กบั บรษิ ทั ขอ้ มลูู เครดิตแห่งชาติ หรือเอ็นซีบี จะตั้งบริษัท ลกู ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลลูกหนี้ โดยให้ เอ็นซีบีถือหุ้นใหญ่ 50% ท่เี หลือธนาคาร รัฐถือหุ้นรวมกัน ขณะที่กรมภาษีได้มีการ รวบรวมข้อมูลผู้เสียภาษีเข้าด้วยกันส่วน หน่งึ แล้ว แต่ยังต้องพัฒนาระบบต่อไป

อย่างไรก็ตาม ผลจากความร่วมมือ ดังกล่าวจะช่วยดูแลให้เอสเอ็มอีเข้าถึง แหล่งทุนุ เพราะจะออกมาตรการตรงกับ ความต้องการมากขึ้น ความเสี่ยงในการ ปลอ่ ยสนิ เชื่อลดลง ธนาคารมตี น้ ทนุ ทถี่ กู ลง และเป็นโอกาสให้มีการปรับลดอัตรา ดอกเบี้ยได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ยังนํามาใช้ประกอบ มาตรการช่วยผู้มีรายได้น้อยในระยะ 2 โดยจะมฐี านขอ้ มลู วา่ ผมูู้ รี ายไดน้ อ้ ยนําเงนิ ไปซอื้ สนิ คา้ อะไรหรอื ใชจ้ า่ ยอะไรบา้ ง โดย จะสรุปมาตรการนี้ช่วงสิ้นปี หากยังมีผู้ที่ ต้องการความช่วยเหลืออีกก็จะออก มาตรการในระยะที่ 3 และ 4 ต่อไป

ทงั้ นี้ นายสมคดิ เปดิ เผยเรื่องดงั กลา่ ว นี้ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม มือการบูรณาการข้อมูลด้านการเงินสาธารณูปการ เพื่อยกระดับการให้บริการ ประชาชนสกู่ ารเปน็ บกิ๊ ดาตา้ ระหวา่ งสาํ นกั งาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) บรษิ ทั ขอ้ มลู เครดติ แหง่ ชาติ และรฐั วสิ าหกจิ กลุ่มสถาบันการเงินของรัฐ จาํ นวน 9 แห่ง เมื่อวันที่ 2 พ.ค.ที่ผ่านมา ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.