แฉบรษิ ทั ลวงทงั้ ปไี มม่ รี ายได้

Post Today - - หน้าแรก -

โพสต์ทูเดย์ - หลักฐานชัดบริษัท เอ็น เนอร์ซอร์ส ได้เงินช่วยเหลือเอสเอ็มอี จาก สวทช.มีรายได้ท้งั ปีแค่ 625 บาท

หลงั โพสตท์ เู ดยต์ รวจสอบโครงการ ใหเ้ งนิ ชว่ ยเหลอื เอสเอม็ อี ผา่ นเครอื ขา่ ย โปรแกรมสนบั สนนุ การพฒั นาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (ITAP) ซ่งึ สวทช.ดําเนิน การรว่ มกบั มหาวทิ ยาลยั อสั สมั ชญั (เอแบค) โดยลงพื้นที่จริงไปดูกิจการ บริษัท เอ็น เนอร์ซอร์ส ที่ จ.กาฬสินธุ์ุ ซึ่งปรากฏว่า เปน็ แคร่ า้ นขายกาแฟเกา่ ทปี่ ดิ ไปแลว้ นนั้ ยังพบอีกว่า ในปี 2560 บริษัท เอ็นเนอร์ ซอร์ส แทบไม่ทํากิจการใดๆ ตามหลัก ฐานงบดุลที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการ คา้ โดยมรี ายไดแ้ ค่ 625 บาทเทา่ นนั้ และ ไม่มีต้นทุนุ ขายหรือให้บริการเกิดขึ้น

ทงั้ นี้ รายไดด้ งั กลา่ วมาจากดอกเบยี้ กรรมการกยู้ มื เงนิ บรษิ ทั ไป และดอกเบยี้ คา้ งรบั ยงั ไมไ่ ดร้ บั การชดใชค้ นื ซงึ่ สาํ นกั งาน สอบบญั ชี แทส ออดทิ ตงิ้ ระบวุ า่ ปี 2560 เอน็ เนอรซ์ อรส์ ไมไ่ ดป้ ระกอบกจิ การใดๆ ตลอดปี โดยมที นุ จดทะเบยี น 1 ลา้ นบาท แตช่ าํ ระเพยี ง 2.5 แสนบาท ไมม่ สี นิ ทรพั ย์ ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ในปี 2560 มีผลขาดทุน 6.9 หมื่นบาท เท่ากับว่า เหลือทุุนจดทะเบียนอีก 1.86 แสนบาท และยังมีหนี้คงค้างค่าสอบบัญชีอีก 5,000 บาท ซงึ่ ทงั้ หมดขดั แยง้ กบั รายงาน ทอี่ าจารยเ์ อแบคอา้ งวา่ ลงพนื้ ทตี่ รวจสอบ กิจการและไปเห็นภาพของกิจการที่มี วิศวกรคุมงาน เก็บสต๊อก และการทํา บัญชี ฯลฯ

“คาํ บรรยายของเอแบคและรายงาน ของบริษัท โมลีคิว ทําให้เอ็นเนอร์ซอรส์ ผา่ นขนั้ ตอนตา่ งๆ จนไดร้ บั เงนิ จาก สวทช. ไป 3 แสนบาท เป็นค่าที่ปรึกษาให้กับ นายสมสิทธิ์ และ น.ส.ดวงตา ดวงเอก อนงค์ ที่เป็นผูู้ถือหุุ้น-ผูู้บริหารโมลีคิว รวมถงึ เปน็ อาจารยเ์ อแบคที่ไดร้ บั แตง่ ตงั้ เป็นผู้ดําเนินงานเครือข่าย ITAP และ ลงชื่อว่าเป็นผู้เยี่ยมชมกิจการของเอ็น เนอร์ซอร์สด้วย” แหล่งข่าวระบุุ

ด้าน น.ส.ดวงตา ปฏิเสธที่จะชี้แจง รายละเอียดต่างๆ โดยบอกว่าเป็น กระบวนการภายใน ซึ่งได้ทําหน้าที่ตาม กระบวนการดังกล่าวไปแล้ว ขอให้ไป สอบถามจากโครงการ ITAP ของ สวทช. เอง ส่วนนายสมสิทธ์ิไม่รับโทรศัพท์ ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.