โอนตรงเงนิ สงเคราะหแ์ ก้โกง

Post Today - - ข่าวทูเดย์ -

โพสตท์ เู ดย์ - กรมบญั ชกี ลางสง่ั โอนเงนิ ช่วยเหลือประชาชนในสังกัดกระทรวง การพฒั นาสงั คมฯ เขา้ บญั ชขี องผมู้ สี ทิ ธิ โดยตรงเรมิ่ วนั ที่ 1 พ.ค. เพื่อความโปรง่ ใส

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรม บัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2561 เปน็ ตน้ ไป สว่ นราชการในสงั กดั ของ กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คง ของมนษุ ย์ จะเรมิ่ จา่ ยเงนิ สงเคราะห์ใหแ้ ก่ ผมู้ สี ทิ ธโิ ดยการโอนเงนิ เขา้ บญั ชเี งนิ ฝาก ธนาคาร เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ผมู้ สี ทิ ธเิ ปน็ ไปอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ โปรง่ ใส สามารถตรวจสอบได้

รวมทั้งเปน็ การสนับสนุนการดําเนิน งานตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment อีกด้วย

สําหรับเงินสงเคราะห์ที่จะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ ประกอบด้วย เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือ ผปู้ ระสบปญั หาทางสงั คมกรณฉี กุ เฉนิ ของ สาํ นกั งานปลดั กระทรวงการพฒั นาสงั คม และความมนั่ คงของมนษุ ย์ เงนิ สงเคราะห์ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน เอดส์ เงินทุนประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับตัวชาวเขา

นอกจากนี้ ยังรวมถึงเงินอุดหนุน ช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลัก มนษุ ยธรรมเหตกุ ารณ์ 14 ต.ค. 2516 ของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เงินช่วย เหลอื สตรี หรอื ครอบครวั ทปี่ ระสบปญั หา ทางสงั คม ของกรมกจิ การสตรแี ละสถาบนั ครอบครวั เงนิ อดุ หนนุ สงเคราะหแ์ ละฟน้ื ฟู สมรรถภาพคนพกิ าร ของกรมสง่ เสรมิ และ พฒั นาคณุุ ภาพชวี ติ คนพกิ าร เงนิ สงเคราะห์ เดก็ ครอบครวั ยากจน/ขาดแคลน/ฝากเลย้ี ง ตามบา้ น ของกรมกจิ การเดก็ และเยาวชน เงินที่จ่ายให้แก่ผู้สูงอายุตามความจาํ เป็น ของกรมกิจการผู้สูงอายุ

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวอีกว่า การเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินแบบเดิม เปน็ การโอนเงนิ เขา้ บญั ชเี งนิ ฝากธนาคาร ของผมู้ สี ทิ ธโิ ดยตรง ซงึ่ จะมกี ารจดั ทาํ หลกั เกณฑแ์ ละปรบั ปรงุ กระบวนการพจิ ารณา ใหม่ โดยมีคณะกรรมการที่มีผู้ว่าราชการ จังหวัดคอยกํากับดูแล ถือเป็นมาตรการ หนงึ่ ในการดแู ลผปู้ ระสบปญั หาทางสงั คม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ โปรง่ ใส และลดความซาํ้ ซอ้ น ชว่ ยให้ไดร้ บั ความชว่ ยเหลอื อยา่ งทวั่ ถงึ ครอบคลมุ กลมุ่ เปา้ หมาย และคาดวา่ จะชว่ ยเพมิ่ คณุ ภาพ ชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนได้ ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.