เจฟินวันแรกต่ำาจอง

นักัักักลงทนุนุนเทขายได้้ส้ส้ ่่ว่่วนลดไป10%วาดฝันันันตดิิดิดท็อ็อ็ ป100คริปิปิปโตฯ

Post Today - - ข่าวทูเดย์ -

โพสตท์ เู ดย์ - เจฟนิ คอยนซ์ อ้ื้ ขายวนั แรก ตาํ่ กวา่ จอง 44% ผบู้ รหิ ารมองตอ้ งใชเ้ วลา จอ่ เทรดกระดานสองตอ่ ลยุ โรดโชวน์ อก หวังระยะยาวติดท็อป 100

เมื่อวนั ที่ 2 พ.ค.ทผี่ า่ นมา เปน็ วนั แรกที่ โทเคนเจฟนิ คอยน์ 100 ลา้ นโทเคน เขา้ ซอื้ ขายในตลาดเงนิ ดจิ ทิ ลั (ครปิ โตเคอเรนซ)ี Coin Asset โดยเปิดการซื้อขายที่ราคา 6.45 บาท/โทเคน ร่วงลงต่ํากว่ากว่าท่ีมี การให้จองซ้ือตอนเปิดให้ระดมทุนด้วย สกุุลเงินดิจิทัล (ไอซีโอ) ที่ 6.60 บาท/ โทเคน ตลอดทั้งวันราคาลงไปแตะตาํ่ สุด ที่ 3 บาท/โทเคน และ ณ เวลา 17.00 น. ราคาอยู่ทู 3.70 บาท/โทเคน ลดลง 44% จากราคาจองซื้อ

นายธนวฒั น์ เลศิ วฒั นารกั ษ์ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เวนเจอร์ส ใน กลุ่มุ บริษัท เจ มาร์ท เปิดเผยว่า ต้องใช้ เวลาเพราะปจั จบุ นั นกั ลงทนุ ทซี่ อื้ ขายครปิ โต เคอเรนซใี ชอ้ ารมณเ์ ปน็ หลกั มากกวา่ แผน ลงทนุ ในธรุุ กจิ อกี ทงั้ คาดวา่ แรงเทขายมา จากนกั ลงทนุุ ซอื้ ชว่ งจองซอื้ และไดส้ ว่ นลด 10% ประกอบกบั ยงั มปี รมิ าณซอื้ ขายนอ้ ย

ทั้งนี้ มองว่าเป็นเรื่องปกติของธุรกิจ ทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั เทคโนโลยที ยี่ งั ไมไ่ ดร้ บั การ ตอบรบั ทดี่ ใี นชว่ งแรก อยา่ งเฟซบกุ๊ ชว่ งที่ เขา้ จดทะเบยี นในตลาดหนุ้ สหรฐั ราคากต็ าํ่ ทเี่ สนอขายใหป้ ระชาชนครงั้ แรก และคาด วา่ ราคาจะทยอยปรบั ไปมเี สถยี รภาพมาก ขึ้น โดยหลังจากเดือน ต.ค.นี้ จะเริ่มวาง ระบบสินเชื่อแบบดิจิทัล (DLP)

ทผี่ า่ นมาเรมิ่ มกี ารทดสอบลกู คา้ ของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) วงเงิน 3 ล้านบาท จํานวน 2,000 ราย ในอัตราดอกเบ้ย้ี 15% ซ่งึ่ มีหนี้เ้ สีย (เอ็นพีแอล) เฉล่ีย 30% เพราะบริษัท จะใช้เก็บข้อมููลเพื่อนํามาพัฒนาระบบ ต่อไปในอนาคต นอกจากนั้นยังมีการ ทดสอบในกลมุ่ ลกู คา้ เครอื เจมารท์ ขณะที่ คาดว่าจะเริ่มใช้ระบบสินเชื่อแบบดิจิทัล ที่ไมม่ ตี วั กลาง (DDLP) ทจี่ ะนาํ เทคโนโลยี ด้านบล็อกเชนมาใช้ คาดว่าภายในเดือน ต.ค. ในปี 2562

นายธนวฒั น์ กลา่ ววา่ ระยะยาวบรษิ ทั มเี ปา้ หมายที่ใหเ้ จฟนิ คอยนต์ ดิ 100 อนั ดบั แรกของครปิ โตเคอเรนซี เพราะเจฟนิ คอย นม์ ปี จั จยั ฟน้ื ฐานจากการดาํ เนนิ ธรุ กจิ ทแี่ ท้ จรงิ แตไ่ มส่ ามารถกาํ หนดระยะเวลาไดจ้ าก ปัจจุบันมีมากกว่า 1,500 โทเคน

ทงั้ นี้ วนั ที่ 9 พ.ค. จะมกี ารซอื้ ขายบน กระดานเทรด Cash2Coins อกี ทงั้ บรษิ ทั มี แผนจะเดนิ ทางไปนาํ เสนอขอ้ มลู ทสี่่ งิ คโปร์ ฮอ่ งกง และเวยี ดนาม เพื่อประชาสมั พนั ธ์ ระบบ DDLP และช่วยสร้างมูลู ค่าการซื้อ ขายของเหรยี ญโทเคนใหเ้ ปน็ ทรี่ จู้ กั มากขนึ้

สาํ หรบั ประเดน็ เรื่องกฎหมายเนื่องจาก ยงั ไมม่ ขี อ้ สรปุ ทชี่ ดั เจน บรษิ ทั ก็ไดม้ กี ารหกั ภาษหี กั ณ ทจี่ า่ ย 7% ของมลู คา่ ระดมทนุุ ไปแลว้ สว่ นภาษนี ติ บิ คุ คลกจ็ ะจา่ ยตามขนั้ ตอน ซงึ่ พรอ้ มจะปฏบิ ตั ติ ามกฎหมาย สว่ น ภาษผี ถู้ อื เหรยี ญยงั ไมช่ ดั เจนอาจจะมเี รื่อง ของภาษหี กั ณ ทจี่ า่ ย ในกรณที มี่ กี าํ ไรและ ภาษี ณ ที่จ่าย 7% ของการซื้อขาย

“หากภาษีเป็นอุปสรรค คนก็อาจไป ซื้อขายที่ตลาดอื่น เพราะตลาดซื้อขาย ต่างประเทศมีมาก เชื่อว่ากลไกของรัฐก็ จะปรบั ใหม้ คี วามสมดลุุ กบั สภาพแวดลอ้ ม มากขึ้น” นายธนวัฒน์ กล่าว ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.