รัฐจัดระเบียบ โรงงานเถื่อน ต้อนเข้าระบบ

Post Today - - ข่าวทูเดย์ -

โพสต์ทูเดย์ - เอกชนจับมือ อย.ต้อน โรงงานเครื่องสําอางเถื่อนเข้าระบบ จัดขึ้นบัญชีไวท์ลิสต์ ยํ้าเชื่อมั่นผู้บริโภค

นายนาคาญ์ ทวชิ าวฒั น์ ประธานกลมุ่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สภา อตุ สาหกรรมแหง่ ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปดิ เผยวา่ ส.อ.ท.เตรยี มรว่ มกบั สาํ นกั งานคณะ กรรมการอาหารและยา (อย.) ดงึ โรงงานที่ รบั ผลติ เครื่องสาํ อางและผลติ ภณั ฑเ์ สรมิ อาหารทยี่ งั ไมไ่ ดม้ าตรฐานกวา่ 1 หมื่นแหง่ ให้มาผลิตสินค้าที่ได้ตามมาตรฐาน อย.

ปัจจุบันโรงงานที่ยังไม่ได้มาตรฐาน มีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรกราย เล็กที่ผลิตสินค้าถูกต้อง แต่ไม่รู้ขั้นตอน การขอ อย. ประเภทนจี้ ะดงึ เขา้ ระบบได้ไม่ ยาก เพราะมีความสนใจเข้ากระบวนการ ขอ อย.อยู่แล้ว และอีกประเภทเป็นกลุ่ม ที่ตั้งใจผลิตสินค้าไม่ได้มาตรฐาน หรือใส่ สารต้องห้าม เช่น สารไซบูทรามีน ซึ่ง เป็นสารตั้งต้นยาบ้า สารปรอท เพื่อให้ผู้ บริโภคใช้แล้วเกิดผลลัพธ์เร็ว กลุ่มนี้ต้อง เพมิ่ โทษจากผลติ อาหารปลอมจาํ คกุ 3-5 ปี เป็นผลิตยาปลอมจําคุกสูงสุดตลอดชีวิต

นอกจากนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมเสริม อาหาร ส.อ.ท. จะรว่ มกบั อย. และสมาคมที่ เกยี่ วขอ้ งกบั ผลติ ภณั ฑเ์ สรมิ อาหาร เครื่อง สาํ อาง จดั ทาํ รายชื่อโรงงานที่ไดม้ าตรฐาน และผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานแจ้งไว้ใน รายการผทู้ ผี่ ลติ ถกู ตอ้ ง (ไวทล์ สิ ต)์ เพื่อให้ ผบู้ รโิ ภคหรอื ผปู้ ระกอบการแบรนดส์ นิ คา้ ที่ ตอ้ งการจา้ งโรงงานผลติ สนิ คา้ ตรวจสอบ โรงงานว่าได้มาตรฐานจริงหรือไม่ คาดว่า จะเปิดตัวได้ภายใน 3 เดือนจากนี้

นพ.วนั ชยั สตั ยาวฒุ พิ งศ์ เลขาธกิ าร อย. กลา่ ววา่ ในวนั ที่ 3 พ.ค. เวลา 11.00 น. อย.จะแถลงขา่ วรว่ มกบั กสทช. เรื่องการ คมุ้ ครองผบู้ รโิ ภคในสื่อทอี่ ยภู่ ายใตก้ ารกาํ กบั ดแู ลของ กสทช. 3 ประเภท คอื ทวี วทิ ยุ เคเบลิ้ รวมถงึ จะมปี ระเดน็ เรื่องการควบคมุ ออนไลนว์ า่ จะทาํ อยา่ งไรในการสกดั กนั้ การ โฆษณาเกนิ จรงิ โดยจะระบถุ งึ ถอ้ ยความทใี่ ช้ ในการโฆษณา เชน่ รกั ษาไดผ้ ล หรอื ใชแ้ ลว้ ไดผ้ ล แมจ้ ะไมพ่ ดู ชดั เจน แตห่ ากกอ่ ใหเ้ กดิ ความเขา้ ใจผดิ จะถอื วา่ มคี วามผดิ ดว้ ย ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.