ธสน.อมุ้ สง่ ออก อดั เงนิ 3หมื่นล. ช่วยเอสเอ็มอี

Post Today - - ข่าวทูเดย์ -

โพสต์ทูเดย์ - ธสน.โชว์ผลงานไตรมาส แรกกาํ ไร 379 ลา้ น ลยุ ปลอ่ ยสนิ เชื่อชว่ ย เอสเอ็มอีแตะ 3.64 หมื่นล้าน

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนํา เข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือเอ็กซิม แบงก์ เปดิ เผยถงึ ผลการดาํ เนนิ งานในชว่ ง 3 เดือนแรกของปี 2561 ว่าเงินให้สินเชื่อ คงค้างแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอยู่ที่ 3.64 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 40.64% ของ ยอดสินเชื่อคงค้าง

ทั้งนี้ สินเชื่อคงค้างอยู่ที่ 8.96 หมื่น ลา้ นบาท เพมิ่ ขนึ้ 10.88% แบง่ เปน็ สนิ เชื่อ เพื่อการคา้ 2.74 หมื่นลา้ นบาท และสนิ เชื่อ เพื่อการลงทุน 6.22 หมื่นล้านบาท ใน จํานวนนี้เป็นสินเชื่อใหม่ 1.93 หมื่นล้าน บาท โดยมีกําไรสุทธิอยู่ที่ 379 ล้านบาท

“ธนาคารสง่ เสรมิ เรื่องการคา้ การลงทนุ ในซีแอลเอ็มวี ซึ่งในปี 2560 ธนาคารได้ เปิดสํานักงานผู้แทนในย่างกุ้ง เมียนมา และธนาคารมแี ผนจะเปดิ สาํ นกั งานผแู้ ทน ใน สปป.ลาว และกัมพูชาต่อไป” นาย พิศิษฐ์ กล่าว

สาํ หรบั อตั ราสว่ นสนิ เชื่อดอ้ ยคณุ ภาพ (เอ็นพีแอล) อยู่ที่ 3.67% คิดเป็น 3,290 ล้านบาท ส่วนเงินสํารองหนี้สงสัยจะสูญ อยู่ที่ 8,340 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 397 ล้าน บาท โดยเป็นสํารองหนี้ตามเกณฑ์ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 3,740 ลา้ นบาท คดิ เปน็ เงนิ สาํ รองสงู ถงึ 233.06%

ขณะทกี่ ารรบั ประกนั การสง่ ออกและ ประกันความเสี่ยงการลงทุนอยู่ที่ 1.71 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,150 ล้านบาท โดยเป็นธุรกิจส่งออกเอสเอ็มอี 3,170 ล้านบาท หรือ 8.54% ของปริมาณธุรกิจ สะสมรวม และมวี งเงนิ ที่ใหก้ ารสนบั สนนุ แก่สินเชื่อโครงการระหว่างประเทศอยู่ที่ 6.86 หมื่นล้านบาท ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.