สังคมโพสตทูเดย

Post Today - - สังคม - หลวงสมัครฯ

โพสต์ทูเดย์ หนังสือพิมพ์ธุรกิจที่เชื่อถือได้ ...●... สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชทาน เพลงิ ศพ นายไพโรจน์ ลาํ่ ซาํ ม.ว.ม.,ป.ช.,ท.จ. ณ เมรหุ ลวงพลบั พลาอศิ รยิ าภรณ์ วดั เทพศริ นิ ทราวาส เขตปอ้ มปราบศตั รพู า่ ย กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 2561 เวลา 15.00 น. ยังความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อ ท่านผู้หญิงอรสา ล่ําซํา-กฤษฎา ล่ําซํา-พงศกร ล่ําซํา และครอบครัวอย่าง หาทส่ี ดุ มไิ ด้ โดยจะมพี ธิ สี วดพระอภธิ รรม ในวนั ศกุ รท์ 11 พ.ค. 2561 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาร้อยปี ปิยมหาราชอนุสรณ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ...●... ดูดทุกระดับ พลังดูด ของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ได้ดูดเฉพาะ อดีตรัฐมนตรี หรือ สส. แต่มีการดูดถึงระดับนักการเมือง ท้องถิ่นและทีมงาน เพื่อ เจาะยาง พรรคใหญ่ นาทีนี้ ต้องยอมรับพรรคการเมืองเก่าขยับลําบาก ที่หนักหนาสาหัส คือ “การตัดท่อนํ้าเลี้ยง” ถึงขั้น อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ ต้องออกมาโวย มีคนในรัฐบาลสกัดกั้น ไม่ให้กลุ่มทุนมาสนับสนุนพรรคการเมือง(เก่า) คนระดับ “อภิสิทธิ์” พูด เชื่อว่าต้องมีมูล พยายามทําทุกวิถีทางเพื่อ ให้ได้เปรียบทางการเมืองทุกรูปแบบ ทําแบบนี้ไม่ต่างอะไร จากการจับคู่ต่อสู้ มัดมือมัดเท้า ขึ้นเวที ไม่ชนะก็ให้มันรู้ไป ...●... เค้ามาเอง ต้องให้ความเป็นธรรม “บิ๊กตู่” ยืนยันไม่ เคยไปดดู ใคร แตส่ มคั รใจมากนั เองทง้ั นนั้ ประมาณวา่ พรรค พลงั ประชารัฐ ทต่ี ง้ั ขน้ึ มาเพอื่ สนบั สนนุ “บก๊ิ ต”ู่ กลบั มาเปน็ นายกฯ เนอื้ หอมสดุ ๆ เพราะไมเ่ คยไปเสนอผลประโยชนอ์ ะไรให้ ใคร นงั่ อยเู่ ฉยๆ กม็ คี นมาตดิ ตอ่ ขอมาพบ อนั นบี้ อกตรงๆ เชื่อ ครับว่ามีอดีตรัฐมนตรี อดีต สส. มาขอพบ กลุ่มนี้เชื่อขนมกิน ได้ส่วนใหญ่เป็นพวก “ตกรุ่น” ถ้าเป็นสินค้าก็ หมดอายุ แล้วทั้งนั้น แต่ที่ถูกดูดเข้าไปด้วยฝีมือนายทหารใหญ่ เกือบ ทั้งหมดมีอะไรติดที่หลังกันทั้งนั้น ... ... ชื่อยอดนิยม

● พรรคประชาชาติ ของ วนั มหู ะมดั นอร์ มะทา รวบรวมสมาชกิ กลมุ่ วาดะห์ใน 3 จงั หวดั ชายแดนภาคใต้ เตรยี มสศู้ กึ เลอื กตงั้ ครั้งหน้า โดยมี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เป็นคนเดินงาน ซึ่งจะ เปน็ พรรคภายใตร้ ม่ เงาของ เพื่อไทย ขณะที่ “พรรค กปปส.” ของ สุเทพ เทือกสุบรรณ เบื้องต้นได้ชื่อ พรรครวมพลัง ประชาชาติไทย ตั้งเป้าจะได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์ทั่วประเทศ 3 ล้านคะแนน ถามว่าเอาคะแนนมาจากไหน แกนนําบอกว่า ได้จากแนวร่วม กปปส. 10 ล้านคนที่เคยออกมาร่วมขับไล่ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มันจะใช่หรา?...

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.