ไอซีโอขายฝัน โอกาส ‘เจ๊ง’ สูง

Post Today - - เิ ควันพฤหัสบดีที่ าะห์ เศรษฐกิจิจิ - วารุณี อินวันนา

การระดมทนุ ดว้ ยการออกเงนิ

สกลุ ดจิ ทิ ลั หรอื เหรยี ญดจิ ทิ ลั (ไอซโี อ) ใหก้ บั ประชาชนทวั่ ไปใน ประเทศไทย มคี วามถเี่ พมิ่ ขนึ้ อยา่ ง รวดเรว็ ทงั้ จากผปู้ ระกอบการไทย และชาวตา่ งชาติ เพราะทา2 ไดง้ า่ ย ไมม่ กี ฎหมายควบคมุ

ขณะทคี่ วามตอ้ งการลงทนุ ใน ไอซโี อของคนไทยมสี งู เชน่ เดยี วกนั เหน็ ไดจ้ ากไมว่ า่ บรษิ ทั ไหนจะเสนอ ขาย ยอดจองกเ็ ตม็ ในเวลาไมน่ าน และความสนใจ ไมไ่ ดเ้ พยี งอยู่ใน กลมุุ่ บรษิ ทั สตารท์ อพั สายเทคโนโลยี เทา่ นน้ั แตผ่ ปู้ ระกอบการภาคธรุ กจิ ทแี่ ทจ้ รงิ หลายแหง่ กา2 ลงั ศกึ ษาการ ระดมทนุ ผา่ นไอซโี อเชน่ เดยี วกนั

รวมถงึ ยงั เกดิ คนกลางทา2 หนา้ ที่ อา2 นวยความสะดวกใหก้ บั ธรุ กจิ ขนาด กลางและขนาดยอ่ ม (เอสเอม็ อ)ี วสิ าหกจิ ชมุ ชน ทสี่ นใจระดมทนุ ผา่ น ไอซโี อ พรอ้ มกบั สรา้ งระบบนเิ วศ ในการใชเ้ งนิ ดจิ ทิ ลั ภายในกลมุ่ เพอื่ สรา้ งมลูู คา่่ เพมิิ่ ใหก้้ บัั เหรยีี ญ และมคี วามพยายามผลกั ดนั ให้ นกั ทอ่ งเทยี่ วทเี่ ขา้ มาในประเทศไทย ใชเ้ งนิ สกลุ ดจิ ทิ ลั

วนั นกี้ ารระดมทนุ ผา่ นไอซโี อ ในประเทศไทยจงึ เปน็ เพยี งการเรม่ิ ตน้ เทา่ นน้ั และดงึ ดดู ความสนใจจาก นกั ลงทนุ ไทยไดเ้ พมิ่ ขนึ้ อยา่ งรวดเรว็ แมว้ า่ จะยงั ไมม่ กี ฎหมายรองรบั ซงึ่ เปน็ ไปในทศิ ทางเดยี วกบั ทว่ั โลก ทหี่ ลายประเทศทวั่ โลกมกี ารระดม เงนิ ผา่ นไอซโี ออยา่ งกวา้ งขวาง

นบั วา่ นา่ เปน็ หว่ ง เพราะคน ทเี่ ขา้ ลงทนุ สว่ นใหญต่ า่ งมองกนั ท“ี่ ผลกา2 ไร” เปน็ หลกั และเตรยี มใจ รบั “ขาดทนุ ” ไวต้ า2่

การลงทนุ ในไอซโี อ จดั วา่ มี ความเสยี่ี งสงู มาก เพราะ

หนงึ่ ผเู้ สนอขายไมม่ สี นิ ทรพั ย์ มาอา้ งองิิ ราคาวงิ่ “ขนึ้ ลง” โดย ไมม่ ปี จั จยั พนื้ื้ ฐานใดๆ มารองรบั ขนึ้ อยกู่ บั ความรสู้ กึ ของคน และ ขา่ วสารเปน็ หลกั

แมแ้ ตร่ าคาเหรยี ญเจฟนิ ของ บรษิ ทั ลกู ในเครอื เจมารท์ ซงึ่ เปน็ บรษิ ทั ใหญท่ ที่ า2 ธรุ กจิ มานาน เขา้ ซอื้ ขายใน ตลาดแลกเปลยี่ นเงนิ ตรา หรอื ตลาด เอก็ ซเ์ ชนจ์ วนั แรก 2 พ.ค. 2561 ราคาเวลา 17.00 น. ลงไปตา2่ กวา่ ราคาจองซง่ึ อยทู่ ่ี 6.60 บาทถงึ 45% นนั่ หมายความวา่ ผลู้ งทนุ ขาดทนุ แลว้ 45% ภายในวนั เดยี ว

สอง ผอู้ อกขายไอซโี อ สว่ น ใหญเ่ ปน็ การขาย “ฝนั ” เปน็

ผปู้ ระกอบการรายใหม่ ที่ไมม่ ประสบการณ์ในการทา2 ธรุ กจิ คอื มแี ต่ แผนการทา2 ธรุ กจิ ยงั ไมไ่ ดล้ งมอื ทา2 ธรุ กจิ นนั้ ๆ มเี พยี งความคดิ และความฝนั ทจี่ ะพฒั นาสนิ คา้ หรอื บรกิ าร แตย่ งั ขาดเงนิ ทนุ

จงึ นา2 “ฝนั ” มาขายใหก้ บั ประชาชน ทวั่ ไป แตไ่ มส่ ามารถนา2 เงนิ ไปพฒั นา สนิ คา้ หรอื โครงการ ไดต้ ามแผน ธรุ กจิ ท่ีใชป้ ระกอบการเสนอขาย

มโี อกาสลม้ สงู

ดงั่ ที่ ภมู ภมู ริ ตั น ทปี่ รกึ ษา สา2 นกั งานคณะกรรมการกา2 กบั หลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมฟนิ เทคประเทศไทย ได้ ใหข้ อ้ มลู วา่ บรษิ ทั อวี าย (EY) ได้ ทา2 การตดิ ตามและวจิ ยั ไอซโี อทว่ั โลก ปี 2560 จา2 นวน 372 ราย มลู คา่ การ ระดมทนุ 3,700 ลา้ นดอลลารส์ หรฐั โดย 1,000 ลา้ นดอลลาร์ อยู่ใน สหรฐั อเมรกิ า

ผลวจิ ยั พบวา่ ผเู้ สนอขาย ไอซโี อ 81% จดั อยู่ในกลมุ่

“เชดิ เงนิ หน”ี คอื ไมส่ ามารถทา2 ตาม แผนทเี่ สนอได้ และกลมุ่ ทตี่ งั้ ใจ เขา้ มาหลอกเงนิ ผา่ นชอ่ งทาง

ดงั กลา่ ว ทา2 ใหผ้ ลู้ งทนุ ขาดทนุ ไปดว้ ย ซงึ่ จะตอ้ งรบั ความเสยี่ งเอง

ถกู ปลน้ กลางอากาศ คอื ถกู แฮก็ เงนิ จากระบบไปประมาณ 10%

กลมุ่ ทสี่ ามารถนา2 เงนิ ไปพฒั นา ธรุ กจิ ไดต้ ามแผนมเี พยี ง 5.4%

ถอื วา่ นอ้ ยมาก แตถ่ อื วา่ เปอรเ์ ซน็ ต์ ความสา2 เรจ็ สงู กวา่ การลงทนุุ ในธรุุ กจิ สตารท์ อพั ทมี่ เี พยี ง 1% เทา่ นนั้ ที่ แจง้ เกดิ และไปตอ่ ไป อยา่ งไรกต็ าม โอกาสในการทจี่ ะไดก้ า2 ไรกม็ สี งู

ดว้ ยเชน่ กนั

จากสถติ ขิ า้ งตน้ ผทู้ อี่ อกไอซโี อ และผลู้ งทนุ ในไอซโี อ มโี อกาส “ขาดทนุ ” ถงึ 81% นนั่่ั หมายความ วา่ ในจา2 นวน 100 บรษิ ทั ทอี่ อก ไอซโีี อ ที่ “ขาดทนุุ ” และคนลงทนุ ที่ ขาดทนุ กม็ สี ดัั สว่ นเดยี วกนั

ในขณะทปี่ ระเทศไทย เนอื่ งจาก เปน็ ชว่ งเรมิ่ ตน้ ของการระดมทนุ

ผา่ นไอซโี อ ทา2 ใหย้ งั ไมเ่ หน็ ผลลพั ธว์ า่ ผอู้ อกไอซโี อ รายใดทา2 ไดต้ าม “ฝนั ” และรายใด “เชดิ เงนิ หน”ี

การลงทนุ ในไอซโี อ เพอื่ ลด โอกาส “ขาดทนุ ” และ “ปอ้ งกนั ” กลมุ่ มจิ ฉาชพี ในคราบนกั ธรุ กจิ

จงึ ควรตดั สนิ ใจจาก

หนงึ่ แบง่ เงนิ สว่ นหนงึ่

ทสี่ ามารถรบั ขาดทนุ ไดม้ าลงทนุ

สอง เลอื กลงทนุ ในบรษิ ทั ทมี่ สนิ คา้ และบรกิ ารทจี่ บั ตอ้ งได้ หรอื เปน็ ผทู้ มี่ ปี ระสบการณ์ ในการทา2 ธรุ กจิ มาแลว้ ยงิ่ ธรุ กจิ นนั้ มี รายไดเ้ ขา้ มาแลว้ จะลดความเสยี่ งได้ และยงั เปน็ การกนั คนขาย “ฝนั เลอื่ นลอย” ใหอ้ อกจากวงการ

สาม เมอื่ ระดมทนุ ไปแลส้ ามารถ ทา2 ไดต้ ามแผน ซงึ่ นกั ลงทนุ จะตอ้ ง ตดิ ตามการรายงานความคบื หนา้ การ ทา2 ธรุ กจิ อยา่ งใกลช้ ดิ หากเหน็ วา่ ไมเ่ ปน็ ไปตามแผน ควรจะขาย เหรยี ญออกเมอื่ มกี า2 ไร

สี่ เหรยี ญดจิ ทิ ลั ตอ้ งสามารถ นา2 ไปใช้ไดจ้ รงิ ไมท่ างใดกท็ างหนงึ่ เชน่ ผอู้ อกเหรยี ญมกี ารวางระบบให้ สามารถนา2 ไปชา2 ระคา่ สนิ คา้ ได้ กอ่ ให้ เกดิ มลู คา่ ทางธรุ กจิ ทจ่ี บั ตอ้ งไดเ้ พราะ จะเปน็ หนงึ่ ในกลไกทา2 ใหม้ ลู คา่ ของ เหรยี ญดจิ ทิ ลั ซงึ่ เปน็ เงนิ ในโลก เสมอื นจรงิ เพมิ่ ขน้ึ ในอนาคต

แม้ไทยจะมพี ระราชกา2 หนด เรอื่ ง การกา2 กบั การสรา้ งเงนิ ดจิ ทิ ลั และการระดมทนุุ ผา่ นไอซโีี อ

ทคี่ าดวา่่ จะออกมาในเรว็ ๆ นี้ี้ แตค่ วามเสยี่ี่ ง นกั ลงทนุุ จะตอ้ งรบั เองทงั้ หมด จงึึ ควรจะใชค้ วาม รอบคอบกอ่ นลงทนุ ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.